R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind   aprobarea vanzarii suprafetei de 5287 mp teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, teren situat in Str.22 Decembrie nr.22 C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC NICIMAN SA

 

        Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta  ordinara in data de 28 martie  2019

                                   

      Având în vedere expunerea de motive nr.7580/19.03.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.7581/19.03.2019  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica; art.555, art902 alin.(2) pct.13,art.876, art.888  art.903, pct.3, art.1650, 1666 alin.(1) art.567 alin.(2),rt.1270,1730 alin.(1)-1732 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată, art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;art.902 alin.2 pct.13, ART.1270, 1730-1732 din noul cod civil

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1. Se aproba vanzarea  suprafetei de 5287 mp teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, teren  situat in Str.22 Decembrie nr.22 C, identic cu numar cadastral 30010 din CF 30010 cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC NICIMAN SA.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 40 de euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii, conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea   unui avans de 40% in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, iar diferenta de 60% rambursabila o data pe an,  in 3 ani consecutivi.

            Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

            Art.4 Se imputerniceste primarul municipiului Vatra Dornei, sa semneze contractul de vanzare-cumparare.

            Art.5 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea contractul de concesiune.

           Art.6 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                               Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

                 

Vatra Dornei

28.03.2019

Nr.81