R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procentului privind accesibilizarea fondului forestier naţional

                                                              Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 

intrunit in sedinta  ordinara in data de 28 martie  2019

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.7598/19.03.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.7599/19.03.2019 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; Adresele ocoalelor silvice Dorna Candrenilor nr.7813/19.03.2019, a O.S Vatra Dornei nr.7710/19.03.2019, a O.S Iacobeni 6059/5.03.2019 şi O.S Cârlibaba nr. 8164/22.03.2019

        Având în vedere prevederile art.4 alin 2 coroborate cu prevederile art.5 lit.a din Legea 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,a  şi art. 45 , alin.3 si  art.115 alin. (1) lit. ,,b”, din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

                                                            HOTĂRĂŞTE:

 

     Art. 1  Se aproba , procentul privind accesibilizarea fondului forestier naţional stabilit pentru anul 2019 pentru suprafaţa fondul forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei administrată de O.S Vatra Dornei, O.S Iacobeni, O.S Dorna Candrenilor, dupa cum urmeaza:

 

Nr. crt

Denumire ocol silvic

Procentul fondului de accesibilizare stabilit pentru anul 2019

1.

O.S Dorna Candrenilor

0,5 %

2.

O.S Vatra Dornei

0,5 %

3.

O.S Iacobeni

0,5%

4.

O.S Cârlibaba

0,5 %

      Art.2 Procentul privind accesibilizarea fondului forestier naţional stabilit pentru suprafaţa fondul forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei administrată de O.S Vatra Dornei, O.S Iacobeni, O.S Dorna Candrenilor,va fi inclus in actul aditional la contractul de administrare.

     Art.3  Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,           GROHINSCHI DORIN                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

28.03.2019

Nr.87