R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati  in cadrul proiectului  “CONTINUARE LUCRĂRI LA LICEUL ION LUCA, INTERNAT ȘI CANTINĂ, CU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN SĂLI DE CLASĂ ȘI INTERNAT

 

                                                                        Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,      

intrunit in sedinta  ordinara in data de 28 martie  2019

  

        Având în vedere expunerea de motive nr.7611/19.03.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.7612/19.03.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;    Contractul de executie lucrari Nr. 218333/13.08.2018 pentru obiectivul Continuare lucrari la Gradinita cu program prelungit, str. Chilia, Nr.9A”, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala;

          În conformitate cu prevederile art.4, art.12 si art.13, art.15 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene prevederile 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.7 alin.(2), (4), (5) si (6), art.12 alin.(1) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; art.3 din HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d”, precum şi art.45 alin.(1) si alin.(2) lit.(a)  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

           

                                                                        HOTĂRĂŞTE:          

            Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati, aferenti investitiei CONTINUARE LUCRĂRI LA LICEUL ION LUCA, INTERNAT ȘI CANTINĂ, CU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN SĂLI DE CLASĂ ȘI INTERNAT”,   conform anexei la prezenta hotarare.      

         Art.2 Valoarea totala a investitiei este dupa cum urmeaza:

 

Denumire cheltuieli

Valoare Lei

 (inclusiv TVA)

Valoare totala investitie

4.372.803,82

Valoare contract executie lucrari - initial

3.119.067,35

Valoare contract executie lucrari - actualizat

3.306.380,72

Ajustare contract executie lucrari conform OUG 114/2018

187.313,37

Valoare dotari, conform DALI si Contract de finantare

309.400,00

Valoare cheltuieli buget de stat

4.050.970,00

Valoare cheltuieli buget local

321.833,82

         Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza, 

              GROHINSCHI DORIN                                          Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                      TURCU VASILE       

 

 

 

Vatra Dornei

28.03.2019

Nr.91