R O M Ā N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARĀREA

privind aprobarea scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

 

                                                      Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,         

intrunit in sedinta  ordinara in data de 24 aprilie  2019

 

Avānd īn vedere expunerea de motive nr.10698/16.04.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.10699/16.04.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere HCL nr.179/2018 privind  aprobarea Procedurii de acordare a scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, de pe raza municipiului Vatra Dornei; prevederile art.185 alin.(1) lit.(b) si alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare , art.456, alin.(2), lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

          Īn temeiul art.36, alin.(2) lit.(b) si  alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

        Art.1.- Se aproba scutirea in cota de 100%, de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, de pe raza municipiului Vatra Dornei,conform anexei la prezenta hotarare.

         Art.2. Primarul municipiului prin Serviciul venituri, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,           GROHINSCHI DORIN                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

24.04.2019

Nr.93