R O M Ā N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARĀREA

privind aprobarea scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi  familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

 

                                                           Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,    

intrunit in sedinta  ordinara in data de 24 aprilie  2019

 

Avānd īn vedere expunerea de motive nr.10701/16.04.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 10702/16.04.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            - Regulamentul Comisiei Europene nr.1407/2013 privind aplicarea art.107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

- Ordonanța de urgență nr,77/2014 privind procedurile naționale īn domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996, aprobate cu modificări și completări ulterioare prin Legea nr. 20/2015

- prevederile art.185, alin.(1), lit.b) și alin.(6) din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare

- prevederile art.456, alin.(2), lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Īn temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. (b) și alin.(4), lit.c), art.45, alin.(1) și (2), lit.c), art. 115 alin.(1), lit.(b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

        Art.1. Se aproba scutirea in cota de 100%, de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele juridice intreprinderi individuale, intreprinderi  familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei.

         Art.2. Primarul municipiului prin Serviciul venituri, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,           GROHINSCHI DORIN                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

24.04.2019

Nr.94