R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indexării cu rata inflatiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aplicabile în anul fiscal 2020

 

                                                           Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,    

intrunit in sedinta  ordinara in data de 24 aprilie  2019

 

Având în vedere :

               -Expunerea de motive a Primarului municipiului Vatra Dornei înregistrată la nr.10704/16.04.2019;

               -Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 10705/16.04.2019;

               -Art. 56, art. 120 alin.(1), art. 121 alin.(1) şi (2) şi art. 139 alin.(2) din Constituţia României, republicată ;

-Art. 4 şi art. 9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la data de 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;

-Prevederile art. 5 alin.(1) lit. a) şi alin.(2), art. 16 alin.(2), art. 20 alin.(1) lit.b), art.27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 1, art. 2 alin.(1) lit.h), precum şi art.457, art.465, art.470, art.474, art.475, art. 478, art.484, art. 486, art. 490, art. 491 şi art. 493 prevăzute în titlul IX din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile Titlului IX din Hotărârea Guvernului  nr. 1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

-Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare,

-Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

          -Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului local nr.230/2016 cu privire la zonarea străzilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Vatra Dornei, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul 2018 comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

In temeiul art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4)  lit. c), art.45 alin.(2) lit. c), art.47, art.49 şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă indexarea cu rata inflatiei a nivelurilor impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită suma în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aplicabile în anul fiscal 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020 şi este aplicabilă inclusiv la stabilirea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2020.

 Art.3.Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,           GROHINSCHI DORIN                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                 TURCU VASILE       

Vatra Dornei

24.04.2019

Nr.95