ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 1949 mp, teren situat in Str.Parcului, f.n.,,Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

                                                              Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 

intrunit in sedinta  ordinara in data de 24 aprilie  2019

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.10707/16.04.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.10708/16.04.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      In conformitate cu prevederile art.555, art.559, art.1650,1666, alin.(1),art.1676 din Legea nr.287/2009 privind Noul cod civil; art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

            In temeiul art. 36 alin.(2) lit.(c)  si alin.(5) lit. b), art. 45 alin. (3), art.115 alin.(1) lit.(b)  art.121  şi art.  123 alin. (1), (2), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1  - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Parcului, f.n.,  în suprafaţă de 1949 mp, identic cu nr.cadastral 37991 din CF 37991.

            Art. 2Se aproba si se insuseste raportul de evaluare al terenului mentionat la art.1, conform anexei la prezenta hotarare.

 Art.3 Pretul terenului descris la art.1 este de 71  de euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii, conform raportului de evaluare mentionat la art.2.

(2)Valoarea adjudecata va fi achitata  astfel: 30% in momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar diferenta in 5 ani in rate egale/lunare/consecutive.

           (3)Pasul de strigare la licitatie este de 5% din pretul de pornire la licitatie.(3,55 euro/mp).

            Art.4  Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotărâre.    

            Art. 5 Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra Dornei sa numeasca comisia de licitatie si sa incheie contractul de vanzarea cumparare dupa desfasurarea licitatiei.

            Art. 6– Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare cumpărare vor  fi suportate de  cumpărător.

Art. 7 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCl nr.291/2018.

Art.8 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,           GROHINSCHI DORIN                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                 TURCU VASILE       

Vatra Dornei

24.04.2019

Nr.96