Hotarari 2017

HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2017

HOTARÂREA NR. 1

privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pentru bugetul anului 2016

HOTARÂREA NR. 2

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2016

HOTARÂREA NR. 3

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2017

HOTARÂREA NR. 4

privind aprobarea aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 37195 –din CF 37195, situat in Str.Parcului, nr.3, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 5

privind aprobarea aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 31421 –din CF 31421, precum si a imobilului cu nr.cadastral 32161 din CF 32616, situat in Str.Luceafarului nr.7, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 6

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Izvorului, nr.12, in suprafata de 27,12 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre Rusu Rodica, precum si a cotei de 37/100 din terenul aferent locuintei in suprafata de 26,64 mp

HOTARÂREA NR. 7

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Lucian Blaga nr.4, parter, ap.1, in suprafata de 19,03mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre Costic Charena Mihaela Maria, precum si a cotei de 154/1000 din terenul aferent locuintei in suprafata de 14,01 mp

HOTARÂREA NR. 8

privind aprobarea documentatiei puz in vederea extinderii si modernizarii hotelului Dorna, str.Pacii, Tudor Vladimirescu nr.5a, beneficiar: SC MERIDIAN TURISM SA

HOTARÂREA NR. 9

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 10

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Ferar Elena pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 11

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Stoica Maria pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 12

privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 35929 si asupra imobilului cu numarul cadastral 37391 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilelor - teren cu numerele cadastrale 36509, 36510 si 36511 ca fonduri dominante

HOTARÂREA NR. 13

privind stabilirea costului mediu lunar pentru întreţinerea persoanelor vârstnice de la Centrul Social de Primire, Asistare si Ingrijire Rosu, nr.103

HOTARÂREA NR. 14

privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru copiii beneficiari de servicii de ingrijire, supraveghere si educatie timpurie in cadrul Cresei si a contributiei lunare a parintilor pentru plata acestor servicii

HOTARÂREA NR. 15

privind validarea dispozitiei nr.1115/27.12.2016 privind „rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 cu sumele repartizate prin HG nr.975/2016”

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea destinaţiei volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatată în anul 2017, conform posibilitatii din amenajamentul silvic

HOTARÂREA NR. 17

privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 18

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 19

privind incheierea unui parteneriat intre Primaria Municipiului Vatra Dornei si Asociatia Salvatorilor Montani Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 20

privind aprobarea cofinanţării Campionatului Mondial de Sanie pe pista naturala ce va avea loc in perioada 2-5 februarie

HOTARÂREA NR. 21

privind aprobarea închirierii unui spatiu din clădirea Bibliotecii municipale “G.T.Kirileanu” , în suprafaţă de 41,5 mp pentru Biroul parlamentar – Deputat Fador Angelica, pe durata exercitării mandatului

HOTARÂREA NR. 22

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a pajiştilor din domeniul privat al Municipiului Vatra DorneI, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 23

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul « Reabilitare strazi in Municipiul Vatra Dornei «

HOTARÂREA NR. 24

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “ Decolmatare Sistem de Captare ape Rosu Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 25

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “Modernizare drum Comunal DC76 Gheorghiteni-Rusca Km 0+000 – 2+000”

HOTARÂREA NR. 26

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1

HOTARÂREA NR. 27

privind rectificarea anexei nr.2 la HCL nr.231/2016 privind “stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2017”

HOTARÂREA NR. 28

privind darea în administrare a unui spaţiu, proprietatea municipiului Vatra Dornei, din str. Mihai Eminescu - clădirea TBC, catre Spitalul Municipal Vatra Dornei, in vederea reorganizarii Cabinetului medical din Ambulatoriul de specialitate –Pneumologie

HOTARÂREA NR. 29

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ” CONTINUARE LUCRĂRI LA GRADINIŢA CU ORAR PRELUNGIT STR. CHILIA, NR.9A, VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 30

privind aprobarea cofinanţării proiectului ” CONTINUARE LUCRĂRI LA GRADINIŢA CU ORAR PRELUNGIT STR. CHILIA, NR. 9 A, VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 31

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR. 32

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2017-2018

HOTARÂREA NR. 33

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racolta Paul Iulian pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 34

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Balla Liviu pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 35

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 36

privind aprobarea procentului pentru fondul de conservare pentru anul 2017 propuse de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 37

privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 1/4 aferenta locuintei si curtii, situata inStr.Runc nr.10, in suprafata de 301 mp, cu respectarea reptului de preemtiune pentru Sfarti Victor Catalin si Sfarti Camellia Iuliana, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 38

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 39

privind aprobarea vanzarii suprafeţei de 387 mp teren situat in Str.Ion Luca, nr.2 aferent locuintei si curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Moisiuc Aurel si Livia proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 40

privind desemnarea consilierilor locali in cadrul comisiei de licitatie, precum si a comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru inchirierea prin licitatie publica cu strigare a pajistilor din domeniul privat al Municipiului VATRA DORNEI, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 41

privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica deschisa cu strigare, a terenului in suprafata de 1600 de mp teren situat in Str.22 Decembrie, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, in vederea construirii unei autogari

HOTARÂREA NR. 42

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2017 precum si a Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 43

privind aprobarea Planului cu principalele activităţi ce le desfăşoară Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2017 şi criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 44

privind aprobarea normelor privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului, precum şi comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în municipiul vatra dornei

HOTARÂREA NR. 45

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al centrului de zi vatra dornei

HOTARÂREA NR. 46

privind completarea HCL nr.253/2016 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 47

privind infiintarea sectiei sportive de GO in cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna“ Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 48

privind aprobarea aprobarea propunerii documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 35929 –din CF 35929, situat in Str.Negresti, nr.51, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 49

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2016

HOTARÂREA NR. 50

privind aprobarea decontarii navetei medicului specialist obstetrica-ginecologie- Abuelba Hussan care isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei , de la domiciliul la locul de munca

HOTARÂREA NR. 51

privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuielial municipiului Vatra Dornei pentru anul 2017, a Programului anual de investiţii -2017, bugetul fondurilor externe nermbursabile si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017

HOTARÂREA NR. 52

privind predarea primirea investitiei “Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 53

privind predarea primirea investitiei “Gradinita cu program prelungit Vatra Dornei, Str.Chilia nr.9A”

HOTARÂREA NR. 54

privind predarea primirea investitiei “Gradinita cu program normal nr.4 Vatra Dornei, Str.Gladiolelor nr.13”

HOTARÂREA NR. 55

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Continuare lucrari « Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei « si Schimbarea destinatiei in Sali de clasa si internat

HOTARÂREA NR. 56

privind aprobarea cofinantarii proiectului “Continuare lucrari « Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dorneisi Schimbarea destinatiei in Sali de clasa si internat

HOTARÂREA NR. 57

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Asfaltare si modernizare strazi in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava«

HOTARÂREA NR. 58

privind aprobarea cofinantarii proiectului “Asfaltare si modernizare strazi in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 59

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Vatra Dornei «

HOTARÂREA NR. 60

privind aprobarea cofinantarii proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 61

privind aprobarea închirierii unui spatiu situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei, din strada Mihai Eminescu, nr. 15,etaj II, Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava” pentru infiintare birou teritorial la Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 62

privind acordarea normei de hrana personalului Politiei locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 63

privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinaţia de sediu al Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, etajII

HOTARÂREA NR. 64

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Continuare lucrari la Gradinita cu orar prelungit Str.Chilia nr.9A, Vatra Dornei «

HOTARÂREA NR. 65

privind aprobarea cofinantarii proiectului “Continuare lucrari la Gradinita cu orar prelungit Str.Chilia nr.9A, Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 66

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 67

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 68

privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005 si a OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

HOTARÂREA NR. 69

privind utilizarea excedentului bugetar aferent  anului 2015

HOTARÂREA NR. 70

privind aprobarea  sumelor necesare organizării  Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a XI-a

HOTARÂREA NR. 71

privind premierea antrenorului si a sportivilor dorneni cu rezultate deosebite obtinute la Campionatele de atletism

HOTARÂREA NR. 72

privind aprobarea inchirierii si a  documentatiei pentru inchirierea prin   licitaţie publică deschisă cu strigare, a unei suprafete de 420 de mp teren situat in Str.Petreni, f.n.

HOTARÂREA NR. 73

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 74

privind aprobarea Regulamentului local privind implicarea (informarea şi consultarea) publicului în etapele de elaborare sau revizuire a planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

HOTARÂREA NR. 75

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 76

privind  aprobarea sumei necesare pentru achizitioanarea de tichete sociale ce vor fi distribuite persoanelor cu nevoi sociale cu  ocazia Sarbatorilor de Paste 2017

HOTARÂREA NR. 77

privind aprobarea a organigramei si a statului de funcţii şi Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 78

privind  modificarea  structurii organizatorice a Spitalului Municipal  Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 79

privind  aprobarea procedurii de acordare a scutirilor la plata impozitului /taxei pentru cladirile si/sau terenurile afectate decalamitati naturale

HOTARÂREA NR. 80

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2018 pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Ardelean Gheorghe erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 81

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru  o perioada de 5 ani incepand cu anul 2017 pentru cladiri si scutirea de la plata impozitului pentru terenurile aferente acestora, pentru anul 2018,  pentru persoanele afectate de  inundatii

HOTARÂREA NR. 82

privind   modificarea HCL nr.148/2016 privind “desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 83

privind  aprobarea vanzarii  cotei de ½ teren in suprafata de 124 mp situat in Str.Unirii nr.29, aferent apartamentelor proprietate personala si curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune d-nei Tatar Elena, proprietara apartamentelor

HOTARÂREA NR. 84

privind completarea HCL nr.236/2016 privind  „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 85

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 138 mp aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, teren situat in Str. Negresti  f.n.

HOTARÂREA NR. 86

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 205 mp aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, teren situat in Str.  Diecilor nr.29A

HOTARÂREA NR. 87

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 95 mp aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, teren situat in Str.  Eroilor f.n.

HOTARÂREA NR. 88

privind modificarea HCl nr.242/2016 privind “aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2017, al fondului forestier,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 89

privind  aprobarea indreptarii erorii materiale a HCL nr.196/2016 privind« aprovare vanzarii cotei  de 13/16 teren aferenta  curtii, in suprafata de 33 mp, precum si suprafata de 39 mp teren, situat in Str. Pinului nr.17, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Volosciuc Valeria, proprietara constructiei”

HOTARÂREA NR. 90

privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru  Pascu silviu Constantin pentru efectuarea  unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 91

privind  aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 92

privind revocarea hcl nr.22/2017 privind “ aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a pajiştilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei,  judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 93

privind aprobarea platii  taxei de 80 lei/tona/deseuri  de catre primaria municipiului Vatra Dornei, reprezentand fond de mediu

HOTARÂREA NR. 94

privind alocarea sumei de 1000 lei pentru deplasarea elevilor Oana Andreea si Stefan Dragan  la olimpiada de chimie –faza nationala  si Olimpiada interdisciplinara „Stiintele Pamantului”

HOTARÂREA NR. 95

privind aprobarea cofinanţării Etapei nationale a Olimpiadei de limbi romanice- limba franceza organizata de catre Inspectoratul Scolar Suceava

HOTARÂREA NR. 96

privind  aprobarea decontarii navetei medicului specialist chirurgie generala Ghaben Sami care isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei , de la domiciliul la locul de munca

HOTARÂREA NR. 97

privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 98

privind   aprobarea propunerii  de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34779 –din CF 34779, situat in Str.Mihai Eminecu, nr.43, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 99

privind atestarea apartenenţei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dorne

HOTARÂREA NR. 100

privind  respingerea propunerii  de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34702 –din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 101

privind alocarea sumei de 2500 de lei pentru deplasarea elevilor Lungu Vitalie, Haja Florin Gabriel, Dragan Stefan, Giurgiu Marinel, Huc  Stefan la olimpiada de astronomie si astrofizica, informatica si Concursul in limba engleza „Tineri in padurile Europei”

HOTARÂREA NR. 102

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei  ca reprezentant al municipiului Vatra Dornei  în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „A.C.E.T.” S.A. Suceava 

HOTARÂREA NR. 103

privind  aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 37425 si asupra imobilului cu numarul cadastral 37391 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilelor - teren cu numerele cadastrale 37422 si 36511 ca fonduri dominante

HOTARÂREA NR. 104

privind stabilirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al  municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 105

privind aprobarea regulamentului de Organizare şi Funcţionare a „CENTRULUI SOCIAL DE PRIMIRE, ASISTARE ŞI ÎNGRIJIRE A PERSOANELOR VÂRSTNICE”

HOTARÂREA NR. 106

privind respingerea proiectului de hotarare privind  atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile - teren şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 107

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a  trupului de pajişte « MĂGURA MICĂ»  din domeniul privat al Municipiului Vatra DorneI, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 108

privind aprobarea respingerii  propunerii  de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34702 –din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud. Suceava

HOTARÂREA NR. 109

privind  completarea preambulului HCL nr.165/2016 privind « aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihail Sadoveanu nr.3, Sc.A parter, Bloc B, ap.3,  proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre  Olteanu Eugenia”

HOTARÂREA NR. 110

privind   completarea preambulului HCL nr.6/2017 privind « aprobarea  vanzarii imobilului situat in Str.Lucian Blaga nr.4, parter, ap.1, in suprafata de 19,03mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre  Costic Charena Mihaela Maria, precum si a cotei de 154/1000 din terenul aferent locuintei in suprafata de 14,01 mp »

HOTARÂREA NR. 111

privind aprobarea regulamentului  de organizare si funcționare al serviciului de educare si ingrijire pentru copii cu varsta 0-3 ani

HOTARÂREA NR. 112

privind aprobarea  actualizarii amenajamentului pastoral pentru pajistile proprietatea Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 113

privind  aprobarea vanzarii suprafetei de 7 mp aferent constructiei proprietate privata, teren situat in Str.Schitului f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Bejanaru Liliana, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 114

privind aprobarea unui ajutor  de  urgenta pentru d-na Pascu Anuta Ioana, pentru suportarea cheltuielilor de transport funerar ale sotului acesteia Pascu Silviu

HOTARÂREA NR. 115

privind aprobarea  sumei de 2000 de lei pentru  Scoala Gimnaziala Nr.4 Vatra Dornei, pentru  premierea elevilor participanti la Centrul de performanta in anul scolar 2016-2017

HOTARÂREA NR. 116

privind desemnarea consilierilor locali in cadrul comisiei de licitatie, precum si a comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru inchirierea prin licitatie publica cu strigare a pajistilor  din domeniul privat al Municipiului VATRA DORNEI, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 117

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 118

privind atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile - teren şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 119

privind initierea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a trupului de pajiste Giumalau Ciungi proprietate privata a municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 120

 

HOTARÂREA NR. 121

 

HOTARÂREA NR. 122

 

HOTARÂREA NR. 123

 

HOTARÂREA NR. 124

 

HOTARÂREA NR. 125

 

HOTARÂREA NR. 126

 

HOTARÂREA NR. 127

 

HOTARÂREA NR. 128

 

HOTARÂREA NR. 129

 

HOTARÂREA NR. 130

 

HOTARÂREA NR. 131

 

HOTARÂREA NR. 132

 

HOTARÂREA NR. 133

 

HOTARÂREA NR. 134

 

HOTARÂREA NR. 135

 

HOTARÂREA NR. 136

 

HOTARÂREA NR. 137

 

HOTARÂREA NR. 138

 

HOTARÂREA NR. 139

 

HOTARÂREA NR. 140

 

HOTARÂREA NR. 141

 

HOTARÂREA NR. 142

 

HOTARÂREA NR. 143

 

HOTARÂREA NR. 144

 

HOTARÂREA NR. 145

 

HOTARÂREA NR. 146

 

HOTARÂREA NR. 147

 

HOTARÂREA NR. 148

 

HOTARÂREA NR. 149

 
HOTARÂREA NR. 150  
HOTARÂREA NR. 151  
HOTARÂREA NR. 152  
HOTARÂREA NR. 153  
HOTARÂREA NR. 154  
HOTARÂREA NR. 155  
HOTARÂREA NR. 156  
HOTARÂREA NR. 157  
HOTARÂREA NR. 158  
HOTARÂREA NR. 159  
HOTARÂREA NR. 160  
HOTARÂREA NR. 161  
HOTARÂREA NR. 162  
HOTARÂREA NR. 163  
HOTARÂREA NR. 164  
HOTARÂREA NR. 165  
HOTARÂREA NR. 166  
HOTARÂREA NR. 167  
HOTARÂREA NR. 168  
HOTARÂREA NR. 169  
HOTARÂREA NR. 170  
HOTARÂREA NR. 171  
HOTARÂREA NR. 172  
HOTARÂREA NR. 173  
HOTARÂREA NR. 174  
HOTARÂREA NR. 175  
HOTARÂREA NR. 176  
HOTARÂREA NR. 177  
HOTARÂREA NR. 178  
HOTARÂREA NR. 179  
HOTARÂREA NR. 180  
HOTARÂREA NR. 181  
HOTARÂREA NR. 182  
HOTARÂREA NR. 183  
HOTARÂREA NR. 184  
HOTARÂREA NR. 185  
HOTARÂREA NR. 186  
HOTARÂREA NR. 187  
HOTARÂREA NR. 188  
HOTARÂREA NR. 189  
HOTARÂREA NR. 190  
HOTARÂREA NR. 191  
HOTARÂREA NR. 192  
HOTARÂREA NR. 193  
HOTARÂREA NR. 194  
HOTARÂREA NR. 195  
HOTARÂREA NR. 196  
HOTARÂREA NR. 197  
HOTARÂREA NR. 198  
HOTARÂREA NR. 199  
HOTARÂREA NR. 200  
HOTARÂREA NR. 201  
HOTARÂREA NR. 202  
HOTARÂREA NR. 203  
HOTARÂREA NR. 204  
HOTARÂREA NR. 205  
HOTARÂREA NR. 206  
HOTARÂREA NR. 207  
HOTARÂREA NR. 208  
HOTARÂREA NR. 209  
HOTARÂREA NR. 210  
HOTARÂREA NR. 211  
HOTARÂREA NR. 212  
HOTARÂREA NR. 213  
HOTARÂREA NR. 214  
HOTARÂREA NR. 215  
HOTARÂREA NR. 216  
HOTARÂREA NR. 217  
HOTARÂREA NR. 218  
HOTARÂREA NR. 219  
HOTARÂREA NR. 220  
HOTARÂREA NR. 221  
HOTARÂREA NR. 222  
HOTARÂREA NR. 223  
HOTARÂREA NR. 224  
HOTARÂREA NR. 225  
HOTARÂREA NR. 226  
HOTARÂREA NR. 227  
HOTARÂREA NR. 228  
HOTARÂREA NR. 229  
HOTARÂREA NR. 230  
HOTARÂREA NR. 231  
HOTARÂREA NR. 232  
HOTARÂREA NR. 233  
HOTARÂREA NR. 234  
HOTARÂREA NR. 235  
HOTARÂREA NR. 236  
HOTARÂREA NR. 237  
HOTARÂREA NR. 238  
HOTARÂREA NR. 239  
HOTARÂREA NR. 240  
HOTARÂREA NR. 241  
HOTARÂREA NR. 242  
HOTARÂREA NR. 243  
HOTARÂREA NR. 244  
HOTARÂREA NR. 245  
HOTARÂREA NR. 246  
HOTARÂREA NR. 247  
HOTARÂREA NR. 248  
HOTARÂREA NR. 249  
HOTARÂREA NR. 250  
HOTARÂREA NR. 251  
HOTARÂREA NR. 252  
HOTARÂREA NR. 253  
HOTARÂREA NR. 254  
HOTARÂREA NR. 255  
HOTARÂREA NR. 256  
HOTARÂREA NR. 257  
HOTARÂREA NR. 258  
HOTARÂREA NR. 259  
HOTARÂREA NR.