Hotarari 2020

HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2020

HOTARÂREA NR. 1

privind acoperirea deficitului bugetar pentru bugetul anului 2019

HOTARÂREA NR. 2

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2019

HOTARÂREA NR. 3

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, a personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei și a personalului din cadrul cabinetelor finanțat din bugetul de stat conform O.M.S. nr. 1029/2010, din structura Spitalului Municipal Vatra Dornei, județ Suceava

HOTARÂREA NR. 4

Privind constatarea încetării mandatului de consilier local al dnei. MARINCA MIHAELA (PSD) şi declararea ca vacant al locului acesteia, ca urmare a demisiei

HOTARÂREA NR. 5

privind completarea art.2 al HCL nr.131/2016 privind „alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor”

HOTARÂREA NR. 6

privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Vatra Dornei al dlui.Țarcă Adrian, supleant pe listele Partidului Social Democrat

HOTARÂREA NR. 7

privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinaţia de sediu Partidului PLUS filiala Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, etaj II

HOTARÂREA NR. 8

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru lunile noiembrie si decembrie 2019

HOTARÂREA NR. 9

privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei, si a institutiilor subordonate

HOTARÂREA NR. 10

privind stabilirea salariilor pentru functiile contractuale din cadrul Clubului Sportiv Municipal”Dorna” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 11

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 12

privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

HOTARÂREA NR. 13

privind aprobarea sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2020

HOTARÂREA NR. 14

privind aprobarea proiectului “Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Vatra Dornei”si a cheltuielilor proiectul precum si depunerea acestuia in vederea obtinerii unei finantari europene nerambursabile prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA)

HOTARÂREA NR. 15

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spatiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.31 in suprafata de 50,04 mp precum si a cotei de teren aferenta acestuia in suprafata de 15,6 mp si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 17

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public si a documentatiei necesare delegarii gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public in municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 18

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Muzeului de Ştiinţele Naturii si Cinegetica din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 19

privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Vatra Dornei si SC BUCURA COM SRL

HOTARÂREA NR. 20

privind modificarea si completarea art.1 al HCL nr.181/2019 privind” aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 38701 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului - teren cu numar cadastral 3487 ca fond dominant”

HOTARÂREA NR. 21

privind Planul cu principalele activităţi ce se desfăşoară de Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2020 şi criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 22

privind aprobarea procentului pentru fondul de conservare pentru anul 2020 propus de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 23

privind alocarea sumei de 3000 de lei pentru organizarea Concursului National de Schi”Bucuriile Zapezii” in colaborare Clubul copiilor si elevilor

HOTARÂREA NR. 24

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2019

HOTARÂREA NR. 25

privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2020, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si a creditelor interne pe anul 2020 şi a Programului anual de investiţii -2020

HOTARÂREA NR. 26

privind darea în administrare a unui spaţiu, proprietatea municipiului Vatra Dornei, din str. Mihai Eminescu - clădirea TBC, catre Spitalul Municipal Vatra Dornei, in vederea reorganizarii Cabinetului medical din Ambulatoriul de specialitate –Pneumologie

HOTARÂREA NR. 27

privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie al întreprinderii publice S.C. ECOLOGOICA VATRA DORNEI S.R.L având ca autoritate tutelară Municipiul VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 28

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 29

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR. 30

privind stabilirea costului mediu lunar pentru întreţinerea persoanelor vârstnice de la Centrul Social de Primire , Asistare si Ingrijire Rosu, nr.103

HOTARÂREA NR. 31

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 32

privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 33

privind atribuirea in folosinţă gratuita a unui spaţiu situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei din Str.Mihai Eminescu nr.15, Asociaţiei”Nevazatorilor din Romania”-Filiala Suceava – pentru functionarea filialei Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 34

privind atribuirea in folosinţă gratuita a unui spaţiu situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Chiliei, nr.11, Asociaţiei”La Dorna-Noua ne pasa” – pentru functionarea asociatiei

HOTARÂREA NR. 35

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna ianuarie 2020

HOTARÂREA NR. 36

privind abrogarea HCL nr.105/2008 privind “ aprobarea cofinanţării Proiectului “Baza sportivă Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 37

privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S. Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 38

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor si OS Iacobeni

HOTARÂREA NR. 39

privind aprobarea scăderii din gestiune a masei lemnoase rezultată din partida de curăţiri constituită de O.S Dorna Candrenilor de pe suprafaţa de fond forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 40

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Vulturului nr.3, in suprafata de 40,40 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Cucu Liliana

HOTARÂREA NR. 41

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii Sc.A,et.1, ap.7, catre Mezdrea Felicia

HOTARÂREA NR. 42

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 43

privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005” si a OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România”

HOTARÂREA NR. 44

privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – “Construire Bază sportivă TIP 2”, din municipiul Vatra Dornei, str. Runc FN

HOTARÂREA NR. 45

privind aprobarea organizarii evenimentului „Concursul Memorial Nathy si Sorin”ce va avea loc in perioada 28-29 februarie 2020

HOTARÂREA NR. 46

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, a Programului anual de investiţii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 47

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia “Reabilitarea sursei si a retelei de transport si distributie energie termica in municipiul Vatra Dornei, la faza de studiu de fezabilitate”, etapa a 2 a

HOTARÂREA NR. 48

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia “ Reabilitare Parcari in Municipiul Vatra Dornei»

HOTARÂREA NR. 49

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia “ Reabilitare Parcari in Municipiul Vatra Dornei»

HOTARÂREA NR. 50

privind stabilirea destinatiei unor sume pentru medicii specialisti din cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 51

privind aprobarea modificarii art.4 al HCL nr.165/2018 privind „aprobarea Regulamentului privind acordarea primei de instalare pentru medicii care se angajeaza cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau contract de prestari servicii, la Spitalul Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 52

 

HOTARÂREA NR. 53

 

HOTARÂREA NR. 54

privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Comisiilor de specialitate şi a şedinţelor Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

HOTARÂREA NR. 55

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii , a Programului anual de investiţii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 56

privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Spitalul municipal Vatra Dornei, a unui pachet de echipamente necesare pentru functionarea unui laborator pentru testare COVID 19

HOTARÂREA NR. 57

privind aprobarea sumei necesare pentru achizitioanarea de pachete persoanelor cu nevoi sociale cu ocazia Sarbatorilor de Paste 2020

HOTARÂREA NR. 58

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 59

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Voloseniuc Mihai

HOTARÂREA NR. 60

Privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Vatra Dornei al dlui Cojocareanu Radu Alin, supleant pe listele Partidului Miscarea Populara

HOTARÂREA NR. 61

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investiţii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 62

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna februarie si martie 2020

HOTARÂREA NR. 63

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 64

privind aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit pierdere al SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL la 31.12.2019

HOTARÂREA NR. 65

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL

HOTARÂREA NR. 66

privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare prestat de catre SC ECOLOGICA SRL,realizati pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 67

privind aprobarea indexării cu rata inflatiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aplicabile în anul fiscal 2021

HOTARÂREA NR. 68

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 36 mp teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.22 Decembrie nr.20,catre Chirilus Dumitru si Chirilus Emilia Valentina, teren aferent curtii

HOTARÂREA NR. 69

privind aprobarea procentului privind accesibilizarea fondului forestier naţional

HOTARÂREA NR. 70

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru Proiectul Reabilitarea Sistemului de Alimentare Centralizata cu Caldura in Municipiul Vatra Dornei-Etapa II

HOTARÂREA NR. 71

privind aprobarea participării la Programul Termoficare şi a graficului de eşalonare anuală a plăţilor pentru Proiectul „Reabilitarea Sistemului de Alimentare Centralizata cu Caldura in Municipiul Vatra Dornei-Etapa II

HOTARÂREA NR. 72

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna aprilie 2020

HOTARÂREA NR. 73

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Iacobeni si OS vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 74

privind aprobarea neasumării responsabilității de către UAT Vatra Dornei
a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României

HOTARÂREA NR. 75

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2020

HOTARÂREA NR. 76

privind aprobarea taxei pentru testul rapid Coronavirus – COVID 19

HOTARÂREA NR. 77

privind revocarea art.2 al anexei la HCL nr.28/27.02.2020 privind” aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2020”

HOTARÂREA NR. 78

privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.33918/11.11.2016 catre Clubul Sportiv de Arte Martiale „Museido”, pentru spatiul din cladirea Casei de cultura, din Str.Garii nr.2

HOTARÂREA NR. 79

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investiţii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 80

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2021 pentru cladiri, pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Ardelean Gheorghe erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 81

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 82

privind stabilirea chiriei pentru terenurile si spațiile cu altã destinație decât locuințã, precum și aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 83

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii , a Programului anual de investiţii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 84

privind aprobarea actualizarii hcl nr.246/17.10.2018 privind aprobarea proiectului "REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”IN FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE"

HOTARÂREA NR. 85

privind aprobarea actualizarii HCL nr.240/17.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI in faza de Studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 86

privind aprobarea cofinanțării proiectului “NOI SUNTEM VIITORII PROFESIONIȘTI”, cod SMIS 131577, implementat de LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE DEAC” VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 87

privind aprobarea documentatiei PUZ+RLU(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ), -pentru Construire hala industriala si Statie stocare apa amplasament Str.Rosu, f.n., CF 38675, Beneficiar-SC MASPEX ROMANIA SRL

HOTARÂREA NR. 88

privind aprobarea scoaterii din evidentele contabile ale Primariei Municipiului Vatra Dornei si preluarea in evidentele contabile a Spitalului Municipal Vatra Dornei, a pachetului de echipamente necesare pentru funcționarea laboratorului pentru testare COVID 19

HOTARÂREA NR. 89

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna mai 2020

HOTARÂREA NR. 90

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei,nr.22, Bl.B, Sc.B, et.3, ap.13, catre Petrencic Ilie Irinel

HOTARÂREA NR. 91

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, a personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei și a personalului din cadrul cabinetelor finanțat din bugetul de stat conform O.M.S. nr. 1029/2010, din structura Spitalului Municipal Vatra Dornei, județ Suceava

HOTARÂREA NR. 92

privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 93

privind aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 36556 din CF 36556 situat in Str.Unirii ,f.n. judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 94

privind aprobarea atribuirii unui lot de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 95

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spaţiului din incinta Casei de cultură-etaj 1, si a documentatiei de licitatie, in vederea amenajarii unei tipografii

HOTARÂREA NR. 96

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a doua spatii din incinta Casei de cultură, etaj 1, si a documentatiei de licitatie, in vederea amenajarii unei Scoli de soferi

HOTARÂREA NR. 97

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu din incinta Casei de cultură, Etaj 1 si a documentatiei de licitatie, in vederea amenajarii unui cabinet de avocatura

HOTARÂREA NR. 98

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 99

privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita, a unui spatiu din incinta Casei de cultura, etaj 1, notat in plan cu nr.6,catre CSM „Dorna-Vatra Dornei” pentru functionarea Sectiei de GO

HOTARÂREA NR. 100

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Construire zid de sprijin si refacere gard metalic la Liceul teoretic Ion Luca

HOTARÂREA NR. 101

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Reamenajare parcare auto aferenta Stadion Municipal si Sala de sport”

HOTARÂREA NR. 102

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere retea de canalizare in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava ”

HOTARÂREA NR. 103

Privind aprobarea scoaterii din evidentele contabile a cladirii de vestiare situata in Str.Calea Transilvaniei nr.1 si demolarea acesteia

HOTARÂREA NR. 104

privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie

HOTARÂREA NR. 105

privind aprobarea participarii Municipiului Vatra Dornei in cadrul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public finantat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

HOTARÂREA NR. 106

privind aprobarea unor tarife pentru servicii medicale efectate la cererea cetatenilor

HOTARÂREA NR. 107

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 108

Privind constatarea încetării mandatului de consilier local al dnei. Pastinaru Andreia Iuliana şi declararea ca vacant al locului acesteia, ca urmare a demisiei

HOTARÂREA NR. 109

privind validarea mandatului de consilier local a domnului Cozianu Claudiu

HOTARÂREA NR. 110

Privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita, a unui spatiu in incinta Casei de cultura, etaj 1, notat in plan cu numarul 8, catre Biserica “Sf.Chir si Ioan”, pentru infiintarea unui birou de psihoterapie integrativa

HOTARÂREA NR. 111

privind aprobarea actualizarii Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 112

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor şi O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 113

privind aprobarea vanzarii cotei de 1/3 teren aferenta apartamentului si curtii situata in Str.Unirii nr.14B, ap.1, parter , teren proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC LENACRIS CONF SRL, proprietara apartamentului

HOTARÂREA NR. 114

privind aprobarea vanzarii cotei de 1/3 teren aferenta apartamentului si curtii situata in Str.Unirii nr.14B, ap.2, teren proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Bejan Cristina, proprietara apartamentului

HOTARÂREA NR. 115

privind aprobarea vanzarii cotei de 1/3 teren aferenta apartamentului si curtii situata in Str.Unirii nr.14B, ap.3, teren proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Apetri Dumitru si Apetri Vasilena, proprietara apartamentului

HOTARÂREA NR. 116

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 117

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna iunie 2020

HOTARÂREA NR. 118

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii, nr.67A Sc.A,et.4, ap.20, catre Simionescu Mirela Lacramioara

HOTARÂREA NR. 119

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investiţii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 120

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 200 mp,proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Birnarel, f.n., si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 121

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 122

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 123

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 290 mp teren, proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, aferenta constructiei proprietate privata, situata in Str.Tudor Vladimirescu nr.1A, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC GROUP TWO SRL, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 124

privind aprobarea contractului de furnizare apa minerala aferenta izvorului „Sentinela” de catre SC DORNA TURISM SA

HOTARÂREA NR. 125

privind aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII „LICEUL TEORETIC ION LUCA” DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI, ÎN FAZA DE DALI

HOTARÂREA NR. 126

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2020,bugetul creditelor interne, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investiţii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 127

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul„Amenajare trotuar Str.Unirii”

HOTARÂREA NR. 128

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investiţii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 129

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei: Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, județul Suceava

HOTARÂREA NR. 130

privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, județul Suceava”

HOTARÂREA NR. 131

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea buştean gater răşinoase (lei/mc volum brut), lemn rotund celuloză răşinoase (lei/mc volum brut) şi lemn de foc (lei/mc volum brut) de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei si O.S. Iacobeni

HOTARÂREA NR. 132

privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita, a unui spatiu in incinta Casei de cultura, etaj 1, notat in plan cu numarul 7, catre Biserica “Sf.Chir si Ioan”, pentru infiintarea unui birou de psihoterapie integrativa

HOTARÂREA NR. 133

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spaţiului din incinta Casei de cultură-etaj 1, notat in plan cu nr.3 si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 134

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a doua spatii din incinta Casei de cultură, etaj 1, notate in plan cu nr.4 si 5 si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 135

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu din incinta Casei de cultură, Etaj 1, notat in plan cu nr.8 si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari serivicii

HOTARÂREA NR. 136

privind acordarea unor stimulente financiare pentru unii salariati din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei, din cadrul liniei complete , extractia si testarea prezentei SRS COV-2

HOTARÂREA NR. 137

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Boboc Alesia Denisa pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 138

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Tibichi Ioan, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 139

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racolta Paul Iulian, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 140

privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 2495 mp teren proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei,catre Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor,pentru intocmirea unui proiect, in vederea realizarii utilitatilor, cladirii monument istoric”Cazinoul Bailor”

HOTARÂREA NR. 141

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „CONSTRUCTIA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNUI CORP DE CLADIRE NOU AL LICEULUI TEHNOLOGIC VASILE DEAC DIN VATRA DORNEI. JUDETUL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR. 142

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei: Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, județul Suceava

HOTARÂREA NR. 143

privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, județul Suceava”

HOTARÂREA NR. 144

privind aprobarea  documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU CALDURA IN MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – ETAPA II – Partea 1

HOTARÂREA NR. 145

privind aprobarea participării  la Programul Termoficare şi a graficului de eşalonare anuală a plăţilor pentru proiectul REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU CALDURA IN MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – ETAPA II – Partea 1”

HOTARÂREA NR. 146

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, actualizate,  a obiectivului de investitii  « Constructia si echiparea infrastructurii educationale a unui corp de cladire nou al Liceului tehnologic « Vasile Deac » din Vatra Dornei, judetul Suceava« realizat prin  Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,Obiectiv specific 10.2Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii Apel de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/7Regiuni”

HOTARÂREA NR. 147

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 si a Programului anual de investiţii pentru anul 2020 

HOTARÂREA NR. 148

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica  a spaţiului din incinta Casei de cultură-etaj 1, notat in plan cu nr.2 si a documentatiei de licitatie,  in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 149

privind acordul Consiliului local, al Municipiului Vatra Dornei, privind achizitionarea suprafetei de 4728 mp teren situat in Str.Negresti,f.n.,  extravilan de la domnul Doroftiesei Adrian, proprietarul terenului

HOTARÂREA NR. 150

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investiţii pentru anul 2020 

HOTARÂREA NR. 151

privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru Ani Nicusor, pentru efectuarea  unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 152

privind  aprobarea participării la Programul Termoficare şi a graficului de eşalonare anuală a plăţilor pentru proiectul REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU CALDURA IN MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – ETAPA II”

HOTARÂREA NR. 153

privind aprobarea  unui discount de 15% pentru colaboratorii spitalului pentru un numar mai mare de 500 de teste RT-PCR, efectuate in cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 154

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 155

privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

HOTARÂREA NR. 156

privind alegerea viceprimarului Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 157

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investiţii pentru anul 2020 

HOTARÂREA NR. 158

privind  constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros,  asupra terenului in  suprafata de 3794 mp, in favoarea Municipiului Vatra Dornei, identic cu nr.cadastral 31559   inscris in CF 31559

HOTARÂREA NR. 159

privind aprobarea achizitionarii suprafetei de 997 mp teren intravilan , identic cu nr.cadastral 39416 din CF 39416, situat in Str.Unirii, de la DELGAZ GRID S.A., in vederea construirii unui Depozit pentru tocatura din lemn si lemn de foc, pentru Centrala termica pe deseuri din lemn

HOTARÂREA NR. 160

privind  aprobarea preţurilor de referinta pentru anul de productie 2021 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 161

preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 162

privind atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 163

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 164

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor  pentru Evaluarea Calitatii in Educatie  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 165

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II si III al anului 2020

HOTARÂREA NR. 166

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2021 pentru cladiri, pentru Secoban Maria, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 167

privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru   Halip Cornelia, pentru efectuarea  unei interventii chirurgicale la ochi

HOTARÂREA NR. 168

privind  acordul Consiliului local,  in vederea ocuparii temporare din fondul forestier national a suprafetei de  0,2090 ha de teren cu vegetatie forestiera, proprietatea  publica a Municipiului Vatra Dornei, cu defrisare, in vederea  realizarii obiectivului “Infiintare retea de aductiune apa-Dorna Candrenilor-Secu-Vatra Dornei”, de catre SC  MASPEX ROMANIA  SRL 

HOTARÂREA NR. 169

privind aprobarea tipului, cuantumului si a numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”  

HOTARÂREA NR. 170

privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2020– 15 aprilie 2021

HOTARÂREA NR. 171

privind trecerea  unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 172

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică aterenului in suprafata de 34 mp,  situat in Str. Lucian Blaga nr.14,  si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 173

pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea a locuințelor din fondul locativ,  aflate în proprietatea privata  a  Municipiului Vatra Dornei  si a Criteriilor de ierarhizare în repartizarea locuințelor, precum și desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor

HOTARÂREA NR. 174 privind   aprobarea  RAPORTULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI,  privind elaborarea  documentației Plan Urbanistic Zonal ‘’INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL” amplasament str. 22 Decembrie, nr. 22C, CF.39077, 35197, 39032, 39107
HOTARÂREA NR. 175

privind   APROBAREA  RAPORTULUI  DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND ELABORAREA  DOCUMENTAȚIEI PLAN URBANISTIC ZONAL ‘’INTOCMIRE PUZ CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII – MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUD SUCEAVA AMPLASAMENT STR. UNIRII, NR. FN, CF.39207, MUN. VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 176

privind   aprobarea   raportului  de informare şi consultare a publicului, privind avizarea documentației plan urbanistic zonal ‘’PUD – SPATIU PENTRU LOCUIRE – VERANDĂ” AMPLASAMENT STR. 22 DECEMBRIE, NR. 20, CF 38774, MUN. VATRA DORNEI, JUD SUCEAVA

HOTARÂREA NR. 177 privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru   Volosciuc Floarea, pentru efectuarea  unei interventii chirurgicale la ochi
HOTARÂREA NR. 178

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investiţii pentru anul 2020 

HOTARÂREA NR. 179

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plata prestate de catre Spitalul Municipal Vatra Dornei in 2020

HOTARÂREA NR. 180

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Ariciuc Petru Bogdan si vacantarea locului de consilier local

HOTARÂREA NR. 181

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic și  Municipiul Vatra Dornei, in vederea colaborarii pentru Reabilitarea, modernizarea si dotarea sinagogii din Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 182

privind  transmiterea în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, a unui teren aparținând proprietății private a municipiului Vatra Dornei, în suprafață de 1353 mp, situat în strada Unirii FN, județul Suceava, către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

HOTARÂREA NR. 183

privind  constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros,  pentru suprafata de  320 mp, situata in Str.Dornelor, nr.10, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, in favoarea SC ORIENT MONTANA SRL , titulara a dreptului de proprietate asupra construcției

HOTARÂREA NR. 184
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local si a membrilor supleanti în cadrul Consiliului de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 185

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN VATRA DORNEI, DE  GESTIONARE A  SITUAȚIEI DE PANDEMIE”, precum și depunerea acestuia, în vederea obținerii finanțării în cadrul POIM, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19,Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2

HOTARÂREA NR. 186

privind trecerea  unui imobil din domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei, în domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 187

privind  atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 188

privind aprobarea  sumei de 1200 de lei necesara organizarii de catre Municipiul Vatra Dornei, a Galei premiilor Scriitoriilor  si Artistilor din Tara Dornelor, editia a X-a

HOTARÂREA NR. 189  
HOTARÂREA NR. 190  
HOTARÂREA NR. 191  
HOTARÂREA NR. 192  
HOTARÂREA NR. 193  
HOTARÂREA NR. 194  
HOTARÂREA NR. 195  
HOTARÂREA NR. 196  
HOTARÂREA NR. 197  
HOTARÂREA NR. 198  
HOTARÂREA NR. 199  
HOTARÂREA NR. 200  
HOTARÂREA NR. 201  
HOTARÂREA NR. 202  
HOTARÂREA NR. 203  
HOTARÂREA NR. 204  
HOTARÂREA NR. 205  
HOTARÂREA NR. 206  
HOTARÂREA NR. 207  
HOTARÂREA NR. 208  
HOTARÂREA NR. 209  
HOTARÂREA NR. 210  
HOTARÂREA NR. 211  
HOTARÂREA NR. 212  
HOTARÂREA NR. 213  
HOTARÂREA NR. 214  
HOTARÂREA NR. 215  
HOTARÂREA NR. 216  
HOTARÂREA NR. 217  
HOTARÂREA NR. 218  
HOTARÂREA NR. 219  
HOTARÂREA NR. 220  
HOTARÂREA NR. 221  
HOTARÂREA NR. 222  
HOTARÂREA NR. 223  
HOTARÂREA NR. 224  
HOTARÂREA NR. 225  
HOTARÂREA NR. 226  
HOTARÂREA NR. 227  
HOTARÂREA NR. 228  
HOTARÂREA NR. 229  
HOTARÂREA NR. 230  
HOTARÂREA NR. 231  
HOTARÂREA NR. 232  
HOTARÂREA NR. 233  
HOTARÂREA NR. 234  
HOTARÂREA NR. 235  
HOTARÂREA NR. 236  
HOTARÂREA NR. 237  
HOTARÂREA NR. 238  
HOTARÂREA NR. 239  
HOTARÂREA NR. 240  
HOTARÂREA NR. 241  
HOTARÂREA NR. 242  
HOTARÂREA NR. 243  
HOTARÂREA NR. 244  
HOTARÂREA NR. 245  
HOTARÂREA NR. 246  
HOTARÂREA NR. 247  
HOTARÂREA NR. 248  
HOTARÂREA NR. 249  
HOTARÂREA NR. 250  
HOTARÂREA NR. 251  
HOTARÂREA NR. 252  
HOTARÂREA NR. 253  
HOTARÂREA NR. 254  
HOTARÂREA NR. 255  
HOTARÂREA NR. 256  
HOTARÂREA NR. 257  
HOTARÂREA NR. 258  
HOTARÂREA NR. 259  
HOTARÂREA NR. 260  
HOTARÂREA NR. 261  
HOTARÂREA NR. 262  
HOTARÂREA NR. 263  
HOTARÂREA NR. 264  
HOTARÂREA NR. 265  
HOTARÂREA NR. 266  
HOTARÂREA NR. 267  
HOTARÂREA NR. 268  
HOTARÂREA NR. 269  
HOTARÂREA NR. 270  
HOTARÂREA NR. 271  
HOTARÂREA NR. 272  
HOTARÂREA NR. 273  
HOTARÂREA NR. 274  
HOTARÂREA NR. 275  
HOTARÂREA NR. 276  
HOTARÂREA NR. 277  
HOTARÂREA NR. 278  
HOTARÂREA NR. 279  
HOTARÂREA NR. 280  
HOTARÂREA NR. 281  
HOTARÂREA NR. 282  
HOTARÂREA NR. 283  
HOTARÂREA NR. 284  
HOTARÂREA NR. 285  
HOTARÂREA NR. 286  
HOTARÂREA NR. 287  
HOTARÂREA NR. 288  
HOTARÂREA NR. 289  
HOTARÂREA NR. 290  
HOTARÂREA NR. 291  
HOTARÂREA NR. 292  
HOTARÂREA NR. 293  
HOTARÂREA NR. 294  
HOTARÂREA NR. 295  
HOTARÂREA NR. 296  
HOTARÂREA NR. 297  
HOTARÂREA NR. 298  
HOTARÂREA NR. 299  
HOTARÂREA NR. 300  
HOTARÂREA NR. 301  
HOTARÂREA NR. 302  
HOTARÂREA NR. 303  
HOTARÂREA NR. 304  
HOTARÂREA NR. 305  
HOTARÂREA NR. 306  
HOTARÂREA NR. 307  
HOTARÂREA NR. 308  
HOTARÂREA NR. 309  
HOTARÂREA NR. 310  
HOTARÂREA NR. 311  
HOTARÂREA NR. 312  
HOTARÂREA NR. 313  
HOTARÂREA NR. 314  
HOTARÂREA NR. 315  
HOTARÂREA NR. 316  
HOTARÂREA NR. 317  
HOTARÂREA NR. 318  
HOTARÂREA NR. 319  
HOTARÂREA NR. 320  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  

 

 

 

 

 

 

 

Guvernare Transparenta

Harta Municipiului

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe

© 2021 Primaria Vatra Dornei. Toate drepturile rezervate. Designed for Primaria Municipiului Vatra Dornei