Hotarari 2020

HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2020

HOTARÂREA NR. 1

privind acoperirea deficitului bugetar pentru bugetul anului 2019

HOTARÂREA NR. 2

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2019

HOTARÂREA NR. 3

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, a personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei și a personalului din cadrul cabinetelor finanțat din bugetul de stat conform O.M.S. nr. 1029/2010, din structura Spitalului Municipal Vatra Dornei, județ Suceava

HOTARÂREA NR. 4

Privind constatarea încetării mandatului de consilier local al dnei. MARINCA MIHAELA (PSD) şi declararea ca vacant al locului acesteia, ca urmare a demisiei

HOTARÂREA NR. 5

privind completarea art.2 al HCL nr.131/2016 privind „alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor”

HOTARÂREA NR. 6

privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Vatra Dornei al dlui.Țarcă Adrian, supleant pe listele Partidului Social Democrat

HOTARÂREA NR. 7

privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinaţia de sediu Partidului PLUS filiala Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, etaj II

HOTARÂREA NR. 8

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru lunile noiembrie si decembrie 2019

HOTARÂREA NR. 9

privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei, si a institutiilor subordonate

HOTARÂREA NR. 10

privind stabilirea salariilor pentru functiile contractuale din cadrul Clubului Sportiv Municipal”Dorna” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 11

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 12

privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

HOTARÂREA NR. 13

privind aprobarea sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2020

HOTARÂREA NR. 14

privind aprobarea proiectului “Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Vatra Dornei”si a cheltuielilor proiectul precum si depunerea acestuia in vederea obtinerii unei finantari europene nerambursabile prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA)

HOTARÂREA NR. 15

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spatiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.31 in suprafata de 50,04 mp precum si a cotei de teren aferenta acestuia in suprafata de 15,6 mp si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 17

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public si a documentatiei necesare delegarii gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public in municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 18

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Muzeului de Ştiinţele Naturii si Cinegetica din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 19

privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Vatra Dornei si SC BUCURA COM SRL

HOTARÂREA NR. 20

privind modificarea si completarea art.1 al HCL nr.181/2019 privind” aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 38701 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului - teren cu numar cadastral 3487 ca fond dominant”

HOTARÂREA NR. 21

privind Planul cu principalele activităţi ce se desfăşoară de Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2020 şi criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 22

privind aprobarea procentului pentru fondul de conservare pentru anul 2020 propus de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 23

privind alocarea sumei de 3000 de lei pentru organizarea Concursului National de Schi”Bucuriile Zapezii” in colaborare Clubul copiilor si elevilor

HOTARÂREA NR. 24

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2019

HOTARÂREA NR. 25

privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2020, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si a creditelor interne pe anul 2020 şi a Programului anual de investiţii -2020

HOTARÂREA NR. 26

privind darea în administrare a unui spaţiu, proprietatea municipiului Vatra Dornei, din str. Mihai Eminescu - clădirea TBC, catre Spitalul Municipal Vatra Dornei, in vederea reorganizarii Cabinetului medical din Ambulatoriul de specialitate –Pneumologie

HOTARÂREA NR. 27

privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie al întreprinderii publice S.C. ECOLOGOICA VATRA DORNEI S.R.L având ca autoritate tutelară Municipiul VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 28

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 29

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR. 30

privind stabilirea costului mediu lunar pentru întreţinerea persoanelor vârstnice de la Centrul Social de Primire , Asistare si Ingrijire Rosu, nr.103

HOTARÂREA NR. 31

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 32

privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 33

privind atribuirea in folosinţă gratuita a unui spaţiu situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei din Str.Mihai Eminescu nr.15, Asociaţiei”Nevazatorilor din Romania”-Filiala Suceava – pentru functionarea filialei Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 34

privind atribuirea in folosinţă gratuita a unui spaţiu situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Chiliei, nr.11, Asociaţiei”La Dorna-Noua ne pasa” – pentru functionarea asociatiei

HOTARÂREA NR. 35

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna ianuarie 2020

HOTARÂREA NR. 36

privind abrogarea HCL nr.105/2008 privind “ aprobarea cofinanţării Proiectului “Baza sportivă Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 37

privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S. Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 38

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor si OS Iacobeni

HOTARÂREA NR. 39

privind aprobarea scăderii din gestiune a masei lemnoase rezultată din partida de curăţiri constituită de O.S Dorna Candrenilor de pe suprafaţa de fond forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 40

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Vulturului nr.3, in suprafata de 40,40 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Cucu Liliana

HOTARÂREA NR. 41

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii Sc.A,et.1, ap.7, catre Mezdrea Felicia

HOTARÂREA NR. 42

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 43

privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005” si a OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România”

HOTARÂREA NR. 44

privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – “Construire Bază sportivă TIP 2”, din municipiul Vatra Dornei, str. Runc FN

HOTARÂREA NR. 45

privind aprobarea organizarii evenimentului „Concursul Memorial Nathy si Sorin”ce va avea loc in perioada 28-29 februarie 2020

HOTARÂREA NR. 46

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, a Programului anual de investiţii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 47

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia “Reabilitarea sursei si a retelei de transport si distributie energie termica in municipiul Vatra Dornei, la faza de studiu de fezabilitate”, etapa a 2 a

HOTARÂREA NR. 48

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia “ Reabilitare Parcari in Municipiul Vatra Dornei»

HOTARÂREA NR. 49

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia “ Reabilitare Parcari in Municipiul Vatra Dornei»

HOTARÂREA NR. 50

privind stabilirea destinatiei unor sume pentru medicii specialisti din cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 51

privind aprobarea modificarii art.4 al HCL nr.165/2018 privind „aprobarea Regulamentului privind acordarea primei de instalare pentru medicii care se angajeaza cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau contract de prestari servicii, la Spitalul Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 52

 

HOTARÂREA NR. 53

 

HOTARÂREA NR. 54

privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Comisiilor de specialitate şi a şedinţelor Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

HOTARÂREA NR. 55

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii , a Programului anual de investiţii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 56

privind  aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Spitalul municipal Vatra Dornei, a unui pachet de echipamente necesare pentru functionarea unui laborator pentru testare COVID 19

HOTARÂREA NR. 57

privind  aprobarea sumei necesare pentru achizitioanarea de pachete   persoanelor cu nevoi sociale cu  ocazia Sarbatorilor de Paste 2020

HOTARÂREA NR. 58

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 59

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a  domnului Voloseniuc Mihai

HOTARÂREA NR. 60

Privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Vatra Dornei al dlui Cojocareanu Radu Alin, supleant pe listele Partidului  Miscarea Populara

HOTARÂREA NR. 61

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investiţii pentru anul 2020 

HOTARÂREA NR. 62

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna februarie si martie  2020

HOTARÂREA NR. 63

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 64

privind aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit pierdere al SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL la 31.12.2019

HOTARÂREA NR. 65

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL

HOTARÂREA NR. 66

privind   aprobarea indicatorilor de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare prestat de catre SC ECOLOGICA SRL,realizati  pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 67

privind aprobarea indexării cu rata inflatiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aplicabile în anul fiscal 2021

HOTARÂREA NR. 68

privind    aprobarea vanzarii suprafetei de 36 mp teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.22 Decembrie nr.20,catre Chirilus Dumitru si Chirilus  Emilia Valentina, teren aferent curtii

HOTARÂREA NR. 69

privind aprobarea procentului privind accesibilizarea fondului forestier naţional

HOTARÂREA NR. 70

 

HOTARÂREA NR. 71

 

HOTARÂREA NR. 72

 

HOTARÂREA NR. 73

 

HOTARÂREA NR. 74

 

HOTARÂREA NR. 75

 

HOTARÂREA NR. 76

 

HOTARÂREA NR. 77

 

HOTARÂREA NR. 78

 

HOTARÂREA NR. 79

 

HOTARÂREA NR. 80

 

HOTARÂREA NR. 81

 

HOTARÂREA NR. 82

 

HOTARÂREA NR. 83

 

HOTARÂREA NR. 84

 

HOTARÂREA NR. 85

 

HOTARÂREA NR. 86

 

HOTARÂREA NR. 87

 

HOTARÂREA NR. 88

 

HOTARÂREA NR. 89

 

HOTARÂREA NR. 90

 

HOTARÂREA NR. 91

 

HOTARÂREA NR. 92

 

HOTARÂREA NR. 93

 

HOTARÂREA NR. 94

 

HOTARÂREA NR. 95

 

HOTARÂREA NR. 96

 

HOTARÂREA NR. 97

 

HOTARÂREA NR. 98

 

HOTARÂREA NR. 99

 

HOTARÂREA NR. 100

 

HOTARÂREA NR. 101

 

HOTARÂREA NR. 102

 

HOTARÂREA NR. 103

 

HOTARÂREA NR. 104

 

HOTARÂREA NR. 105

 

HOTARÂREA NR. 106

 

HOTARÂREA NR. 107

 

HOTARÂREA NR. 108

 

HOTARÂREA NR. 109

 

HOTARÂREA NR. 110

 

HOTARÂREA NR. 111

 

HOTARÂREA NR. 112

 

HOTARÂREA NR. 113

 

HOTARÂREA NR. 114

 

HOTARÂREA NR. 115

 

HOTARÂREA NR. 116

 

HOTARÂREA NR. 117

 

HOTARÂREA NR. 118

 

HOTARÂREA NR. 119

 

HOTARÂREA NR. 120

 

HOTARÂREA NR. 121

 

HOTARÂREA NR. 122

 

HOTARÂREA NR. 123

 

HOTARÂREA NR. 124

 

HOTARÂREA NR. 125

 

HOTARÂREA NR. 126

 

HOTARÂREA NR. 127

 

HOTARÂREA NR. 128

 

HOTARÂREA NR. 129

 

HOTARÂREA NR. 130

 

HOTARÂREA NR. 131

 

HOTARÂREA NR. 132

 

HOTARÂREA NR. 133

 

HOTARÂREA NR. 134

 

HOTARÂREA NR. 135

 

HOTARÂREA NR. 136

 

HOTARÂREA NR. 137

 

HOTARÂREA NR. 138

 

HOTARÂREA NR. 139

 

HOTARÂREA NR. 140

 

HOTARÂREA NR. 141

 

HOTARÂREA NR. 142

 

HOTARÂREA NR. 143

 

HOTARÂREA NR. 144

 

HOTARÂREA NR. 145

 

HOTARÂREA NR. 146

 

HOTARÂREA NR. 147

 

HOTARÂREA NR. 148

 

HOTARÂREA NR. 149

 
HOTARÂREA NR. 150  
HOTARÂREA NR. 151  
HOTARÂREA NR. 152  
HOTARÂREA NR. 153  
HOTARÂREA NR. 154  
HOTARÂREA NR. 155  
HOTARÂREA NR. 156  
HOTARÂREA NR. 157  
HOTARÂREA NR. 158  
HOTARÂREA NR. 159  
HOTARÂREA NR. 160  
HOTARÂREA NR. 161  
HOTARÂREA NR. 162  
HOTARÂREA NR. 163  
HOTARÂREA NR. 164  
HOTARÂREA NR. 165  
HOTARÂREA NR. 166  
HOTARÂREA NR. 167  
HOTARÂREA NR. 168  
HOTARÂREA NR. 169  
HOTARÂREA NR. 170  
HOTARÂREA NR. 171  
HOTARÂREA NR. 172  
HOTARÂREA NR. 173  
HOTARÂREA NR. 174  
HOTARÂREA NR. 175  
HOTARÂREA NR. 176  
HOTARÂREA NR. 177  
HOTARÂREA NR. 178  
HOTARÂREA NR. 179  
HOTARÂREA NR. 180  
HOTARÂREA NR. 181  
HOTARÂREA NR. 182  
HOTARÂREA NR. 183  
HOTARÂREA NR. 184  
HOTARÂREA NR. 185  
HOTARÂREA NR. 186  
HOTARÂREA NR. 187  
HOTARÂREA NR. 188  
HOTARÂREA NR. 189  
HOTARÂREA NR. 190  
HOTARÂREA NR. 191  
HOTARÂREA NR. 192  
HOTARÂREA NR. 193  
HOTARÂREA NR. 194  
HOTARÂREA NR. 195  
HOTARÂREA NR. 196  
HOTARÂREA NR. 197  
HOTARÂREA NR. 198  
HOTARÂREA NR. 199  
HOTARÂREA NR. 200  
HOTARÂREA NR. 201  
HOTARÂREA NR. 202  
HOTARÂREA NR. 203  
HOTARÂREA NR. 204  
HOTARÂREA NR. 205  
HOTARÂREA NR. 206  
HOTARÂREA NR. 207  
HOTARÂREA NR. 208  
HOTARÂREA NR. 209  
HOTARÂREA NR. 210  
HOTARÂREA NR. 211  
HOTARÂREA NR. 212  
HOTARÂREA NR. 213  
HOTARÂREA NR. 214  
HOTARÂREA NR. 215  
HOTARÂREA NR. 216  
HOTARÂREA NR. 217  
HOTARÂREA NR. 218  
HOTARÂREA NR. 219  
HOTARÂREA NR. 220  
HOTARÂREA NR. 221  
HOTARÂREA NR. 222  
HOTARÂREA NR. 223  
HOTARÂREA NR. 224  
HOTARÂREA NR. 225  
HOTARÂREA NR. 226  
HOTARÂREA NR. 227  
HOTARÂREA NR. 228  
HOTARÂREA NR. 229  
HOTARÂREA NR. 230  
HOTARÂREA NR. 231  
HOTARÂREA NR. 232  
HOTARÂREA NR. 233  
HOTARÂREA NR. 234  
HOTARÂREA NR. 235  
HOTARÂREA NR. 236  
HOTARÂREA NR. 237  
HOTARÂREA NR. 238  
HOTARÂREA NR. 239  
HOTARÂREA NR. 240  
HOTARÂREA NR. 241  
HOTARÂREA NR. 242  
HOTARÂREA NR. 243  
HOTARÂREA NR. 244  
HOTARÂREA NR. 245  
HOTARÂREA NR. 246  
HOTARÂREA NR. 247  
HOTARÂREA NR. 248  
HOTARÂREA NR. 249  
HOTARÂREA NR. 250  
HOTARÂREA NR. 251  
HOTARÂREA NR. 252  
HOTARÂREA NR. 253  
HOTARÂREA NR. 254  
HOTARÂREA NR. 255  
HOTARÂREA NR. 256  
HOTARÂREA NR. 257  
HOTARÂREA NR. 258  
HOTARÂREA NR. 259  
HOTARÂREA NR. 260  
HOTARÂREA NR. 261  
HOTARÂREA NR. 262  
HOTARÂREA NR. 263  
HOTARÂREA NR. 264  
HOTARÂREA NR. 265  
HOTARÂREA NR. 266  
HOTARÂREA NR. 267  
HOTARÂREA NR. 268  
HOTARÂREA NR. 269  
HOTARÂREA NR. 270  
HOTARÂREA NR. 271  
HOTARÂREA NR. 272  
HOTARÂREA NR. 273  
HOTARÂREA NR. 274  
HOTARÂREA NR. 275  
HOTARÂREA NR. 276  
HOTARÂREA NR. 277  
HOTARÂREA NR. 278  
HOTARÂREA NR. 279  
HOTARÂREA NR. 280  
HOTARÂREA NR. 281  
HOTARÂREA NR. 282  
HOTARÂREA NR. 283  
HOTARÂREA NR. 284  
HOTARÂREA NR. 285  
HOTARÂREA NR. 286  
HOTARÂREA NR. 287  
HOTARÂREA NR. 288  
HOTARÂREA NR. 289  
HOTARÂREA NR. 290  
HOTARÂREA NR. 291  
HOTARÂREA NR. 292  
HOTARÂREA NR. 293  
HOTARÂREA NR. 294  
HOTARÂREA NR. 295  
HOTARÂREA NR. 296  
HOTARÂREA NR. 297  
HOTARÂREA NR. 298  
HOTARÂREA NR. 299  
HOTARÂREA NR. 300  
HOTARÂREA NR. 301  
HOTARÂREA NR. 302  
HOTARÂREA NR. 303  
HOTARÂREA NR. 304  
HOTARÂREA NR. 305  
HOTARÂREA NR. 306  
HOTARÂREA NR. 307  
HOTARÂREA NR. 308  
HOTARÂREA NR. 309  
HOTARÂREA NR. 310  
HOTARÂREA NR. 311  
HOTARÂREA NR. 312  
HOTARÂREA NR. 313  
HOTARÂREA NR. 314  
HOTARÂREA NR. 315  
HOTARÂREA NR. 316  
HOTARÂREA NR. 317  
HOTARÂREA NR. 318  
HOTARÂREA NR. 319  
HOTARÂREA NR. 320  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  

 

 

 

 

 

 

 

Guvernare Transparenta

Harta Municipiului

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe

© 2020 Primaria Vatra Dornei. Toate drepturile rezervate. Designed for Primaria Municipiului Vatra Dornei