Hotarari 2017

HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2017

HOTARÂREA NR. 1

privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pentru bugetul anului 2016

HOTARÂREA NR. 2

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2016

HOTARÂREA NR. 3

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2017

HOTARÂREA NR. 4

privind aprobarea aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 37195 –din CF 37195, situat in Str.Parcului, nr.3, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 5

privind aprobarea aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 31421 –din CF 31421, precum si a imobilului cu nr.cadastral 32161 din CF 32616, situat in Str.Luceafarului nr.7, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 6

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Izvorului, nr.12, in suprafata de 27,12 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre Rusu Rodica, precum si a cotei de 37/100 din terenul aferent locuintei in suprafata de 26,64 mp

HOTARÂREA NR. 7

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Lucian Blaga nr.4, parter, ap.1, in suprafata de 19,03mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre Costic Charena Mihaela Maria, precum si a cotei de 154/1000 din terenul aferent locuintei in suprafata de 14,01 mp

HOTARÂREA NR. 8

privind aprobarea documentatiei puz in vederea extinderii si modernizarii hotelului Dorna, str.Pacii, Tudor Vladimirescu nr.5a, beneficiar: SC MERIDIAN TURISM SA

HOTARÂREA NR. 9

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 10

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Ferar Elena pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 11

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Stoica Maria pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 12

privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 35929 si asupra imobilului cu numarul cadastral 37391 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilelor - teren cu numerele cadastrale 36509, 36510 si 36511 ca fonduri dominante

HOTARÂREA NR. 13

privind stabilirea costului mediu lunar pentru întreţinerea persoanelor vârstnice de la Centrul Social de Primire, Asistare si Ingrijire Rosu, nr.103

HOTARÂREA NR. 14

privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru copiii beneficiari de servicii de ingrijire, supraveghere si educatie timpurie in cadrul Cresei si a contributiei lunare a parintilor pentru plata acestor servicii

HOTARÂREA NR. 15

privind validarea dispozitiei nr.1115/27.12.2016 privind „rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 cu sumele repartizate prin HG nr.975/2016”

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea destinaţiei volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatată în anul 2017, conform posibilitatii din amenajamentul silvic

HOTARÂREA NR. 17

privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 18

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 19

privind incheierea unui parteneriat intre Primaria Municipiului Vatra Dornei si Asociatia Salvatorilor Montani Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 20

privind aprobarea cofinanţării Campionatului Mondial de Sanie pe pista naturala ce va avea loc in perioada 2-5 februarie

HOTARÂREA NR. 21

privind aprobarea închirierii unui spatiu din clădirea Bibliotecii municipale “G.T.Kirileanu” , în suprafaţă de 41,5 mp pentru Biroul parlamentar – Deputat Fador Angelica, pe durata exercitării mandatului

HOTARÂREA NR. 22

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a pajiştilor din domeniul privat al Municipiului Vatra DorneI, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 23

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul « Reabilitare strazi in Municipiul Vatra Dornei «

HOTARÂREA NR. 24

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “ Decolmatare Sistem de Captare ape Rosu Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 25

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “Modernizare drum Comunal DC76 Gheorghiteni-Rusca Km 0+000 – 2+000”

HOTARÂREA NR. 26

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1

HOTARÂREA NR. 27

privind rectificarea anexei nr.2 la HCL nr.231/2016 privind “stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2017”

HOTARÂREA NR. 28

privind darea în administrare a unui spaţiu, proprietatea municipiului Vatra Dornei, din str. Mihai Eminescu - clădirea TBC, catre Spitalul Municipal Vatra Dornei, in vederea reorganizarii Cabinetului medical din Ambulatoriul de specialitate –Pneumologie

HOTARÂREA NR. 29

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ” CONTINUARE LUCRĂRI LA GRADINIŢA CU ORAR PRELUNGIT STR. CHILIA, NR.9A, VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 30

privind aprobarea cofinanţării proiectului ” CONTINUARE LUCRĂRI LA GRADINIŢA CU ORAR PRELUNGIT STR. CHILIA, NR. 9 A, VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 31

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR. 32

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2017-2018

HOTARÂREA NR. 33

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racolta Paul Iulian pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 34

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Balla Liviu pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 35

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 36

privind aprobarea procentului pentru fondul de conservare pentru anul 2017 propuse de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 37

privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 1/4 aferenta locuintei si curtii, situata inStr.Runc nr.10, in suprafata de 301 mp, cu respectarea reptului de preemtiune pentru Sfarti Victor Catalin si Sfarti Camellia Iuliana, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 38

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 39

privind aprobarea vanzarii suprafeţei de 387 mp teren situat in Str.Ion Luca, nr.2 aferent locuintei si curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Moisiuc Aurel si Livia proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 40

privind desemnarea consilierilor locali in cadrul comisiei de licitatie, precum si a comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru inchirierea prin licitatie publica cu strigare a pajistilor din domeniul privat al Municipiului VATRA DORNEI, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 41

privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica deschisa cu strigare, a terenului in suprafata de 1600 de mp teren situat in Str.22 Decembrie, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, in vederea construirii unei autogari

HOTARÂREA NR. 42

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2017 precum si a Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 43

privind aprobarea Planului cu principalele activităţi ce le desfăşoară Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2017 şi criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 44

privind aprobarea normelor privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului, precum şi comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în municipiul vatra dornei

HOTARÂREA NR. 45

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al centrului de zi vatra dornei

HOTARÂREA NR. 46

privind completarea HCL nr.253/2016 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 47

privind infiintarea sectiei sportive de GO in cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna“ Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 48

privind aprobarea aprobarea propunerii documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 35929 –din CF 35929, situat in Str.Negresti, nr.51, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 49

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2016

HOTARÂREA NR. 50

privind aprobarea decontarii navetei medicului specialist obstetrica-ginecologie- Abuelba Hussan care isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei , de la domiciliul la locul de munca

HOTARÂREA NR. 51

privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuielial municipiului Vatra Dornei pentru anul 2017, a Programului anual de investiţii -2017, bugetul fondurilor externe nermbursabile si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017

HOTARÂREA NR. 52

privind predarea primirea investitiei “Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 53

privind predarea primirea investitiei “Gradinita cu program prelungit Vatra Dornei, Str.Chilia nr.9A”

HOTARÂREA NR. 54

privind predarea primirea investitiei “Gradinita cu program normal nr.4 Vatra Dornei, Str.Gladiolelor nr.13”

HOTARÂREA NR. 55

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Continuare lucrari « Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei « si Schimbarea destinatiei in Sali de clasa si internat

HOTARÂREA NR. 56

privind aprobarea cofinantarii proiectului “Continuare lucrari « Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dorneisi Schimbarea destinatiei in Sali de clasa si internat

HOTARÂREA NR. 57

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Asfaltare si modernizare strazi in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava«

HOTARÂREA NR. 58

privind aprobarea cofinantarii proiectului “Asfaltare si modernizare strazi in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 59

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Vatra Dornei «

HOTARÂREA NR. 60

privind aprobarea cofinantarii proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 61

privind aprobarea închirierii unui spatiu situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei, din strada Mihai Eminescu, nr. 15,etaj II, Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava” pentru infiintare birou teritorial la Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 62

privind acordarea normei de hrana personalului Politiei locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 63

privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinaţia de sediu al Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, etajII

HOTARÂREA NR. 64

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Continuare lucrari la Gradinita cu orar prelungit Str.Chilia nr.9A, Vatra Dornei «

HOTARÂREA NR. 65

privind aprobarea cofinantarii proiectului “Continuare lucrari la Gradinita cu orar prelungit Str.Chilia nr.9A, Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 66

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 67

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 68

privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005 si a OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

HOTARÂREA NR. 69

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2015

HOTARÂREA NR. 70

privind aprobarea sumelor necesare organizării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a XI-a

HOTARÂREA NR. 71

privind premierea antrenorului si a sportivilor dorneni cu rezultate deosebite obtinute la Campionatele de atletism

HOTARÂREA NR. 72

privind aprobarea inchirierii si a documentatiei pentru inchirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unei suprafete de 420 de mp teren situat in Str.Petreni, f.n.

HOTARÂREA NR. 73

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 74

privind aprobarea Regulamentului local privind implicarea (informarea şi consultarea) publicului în etapele de elaborare sau revizuire a planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

HOTARÂREA NR. 75

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 76

privind aprobarea sumei necesare pentru achizitioanarea de tichete sociale ce vor fi distribuite persoanelor cu nevoi sociale cu ocazia Sarbatorilor de Paste 2017

HOTARÂREA NR. 77

privind aprobarea a organigramei si a statului de funcţii şi Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 78

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 79

privind aprobarea procedurii de acordare a scutirilor la plata impozitului /taxei pentru cladirile si/sau terenurile afectate decalamitati naturale

HOTARÂREA NR. 80

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2018 pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Ardelean Gheorghe erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 81

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru o perioada de 5 ani incepand cu anul 2017 pentru cladiri si scutirea de la plata impozitului pentru terenurile aferente acestora, pentru anul 2018, pentru persoanele afectate de inundatii

HOTARÂREA NR. 82

privind modificarea HCL nr.148/2016 privind “desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 83

privind aprobarea vanzarii cotei de ½ teren in suprafata de 124 mp situat in Str.Unirii nr.29, aferent apartamentelor proprietate personala si curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune d-nei Tatar Elena, proprietara apartamentelor

HOTARÂREA NR. 84

privind completarea HCL nr.236/2016 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 85

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 138 mp aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, teren situat in Str. Negresti f.n.

HOTARÂREA NR. 86

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 205 mp aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, teren situat in Str. Diecilor nr.29A

HOTARÂREA NR. 87

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 95 mp aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, teren situat in Str. Eroilor f.n.

HOTARÂREA NR. 88

privind modificarea HCl nr.242/2016 privind “aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2017, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 89

privind aprobarea indreptarii erorii materiale a HCL nr.196/2016 privind« aprovare vanzarii cotei de 13/16 teren aferenta curtii, in suprafata de 33 mp, precum si suprafata de 39 mp teren, situat in Str. Pinului nr.17, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Volosciuc Valeria, proprietara constructiei”

HOTARÂREA NR. 90

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Pascu silviu Constantin pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 91

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 92

privind revocarea hcl nr.22/2017 privind “ aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a pajiştilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 93

privind aprobarea platii taxei de 80 lei/tona/deseuri de catre primaria municipiului Vatra Dornei, reprezentand fond de mediu

HOTARÂREA NR. 94

privind alocarea sumei de 1000 lei pentru deplasarea elevilor Oana Andreea si Stefan Dragan la olimpiada de chimie –faza nationala si Olimpiada interdisciplinara „Stiintele Pamantului”

HOTARÂREA NR. 95

privind aprobarea cofinanţării Etapei nationale a Olimpiadei de limbi romanice- limba franceza organizata de catre Inspectoratul Scolar Suceava

HOTARÂREA NR. 96

privind aprobarea decontarii navetei medicului specialist chirurgie generala Ghaben Sami care isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei , de la domiciliul la locul de munca

HOTARÂREA NR. 97

privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 98

privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34779 –din CF 34779, situat in Str.Mihai Eminecu, nr.43, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 99

privind atestarea apartenenţei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dorne

HOTARÂREA NR. 100

privind respingerea propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34702 –din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 101

privind alocarea sumei de 2500 de lei pentru deplasarea elevilor Lungu Vitalie, Haja Florin Gabriel, Dragan Stefan, Giurgiu Marinel, Huc Stefan la olimpiada de astronomie si astrofizica, informatica si Concursul in limba engleza „Tineri in padurile Europei”

HOTARÂREA NR. 102

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei ca reprezentant al municipiului Vatra Dornei în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „A.C.E.T.” S.A. Suceava

HOTARÂREA NR. 103

privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 37425 si asupra imobilului cu numarul cadastral 37391 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilelor - teren cu numerele cadastrale 37422 si 36511 ca fonduri dominante

HOTARÂREA NR. 104

privind stabilirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 105

privind aprobarea regulamentului de Organizare şi Funcţionare a „CENTRULUI SOCIAL DE PRIMIRE, ASISTARE ŞI ÎNGRIJIRE A PERSOANELOR VÂRSTNICE”

HOTARÂREA NR. 106

privind respingerea proiectului de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile - teren şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 107

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a trupului de pajişte « MĂGURA MICĂ» din domeniul privat al Municipiului Vatra DorneI, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 108

privind aprobarea respingerii propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34702 –din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud. Suceava

HOTARÂREA NR. 109

privind completarea preambulului HCL nr.165/2016 privind « aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihail Sadoveanu nr.3, Sc.A parter, Bloc B, ap.3, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Olteanu Eugenia”

HOTARÂREA NR. 110

privind completarea preambulului HCL nr.6/2017 privind « aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Lucian Blaga nr.4, parter, ap.1, in suprafata de 19,03mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre Costic Charena Mihaela Maria, precum si a cotei de 154/1000 din terenul aferent locuintei in suprafata de 14,01 mp »

HOTARÂREA NR. 111

privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare al serviciului de educare si ingrijire pentru copii cu varsta 0-3 ani

HOTARÂREA NR. 112

privind aprobarea actualizarii amenajamentului pastoral pentru pajistile proprietatea Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 113

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 7 mp aferent constructiei proprietate privata, teren situat in Str.Schitului f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Bejanaru Liliana, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 114

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru d-na Pascu Anuta Ioana, pentru suportarea cheltuielilor de transport funerar ale sotului acesteia Pascu Silviu

HOTARÂREA NR. 115

privind aprobarea sumei de 2000 de lei pentru Scoala Gimnaziala Nr.4 Vatra Dornei, pentru premierea elevilor participanti la Centrul de performanta in anul scolar 2016-2017

HOTARÂREA NR. 116

privind desemnarea consilierilor locali in cadrul comisiei de licitatie, precum si a comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru inchirierea prin licitatie publica cu strigare a pajistilor din domeniul privat al Municipiului VATRA DORNEI, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 117

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 118

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile - teren şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 119

privind initierea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a trupului de pajiste Giumalau Ciungi proprietate privata a municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 120

aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei in domeniul public al Municipiului Vatra Dornei a suprafetei de teren aferenta Baii Comunale

HOTARÂREA NR. 121

privind alocarea unei sume pentru Scoala Gimnaziala nr.1 pentru suportarea cheltuielilor ocazionate de aniversarea a 120 de ani de la infiintare

HOTARÂREA NR. 122

privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor ocazionate de “Ziua Universal a Iei”-Editia a IV a

HOTARÂREA NR. 123

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru o perioada de 1 an pentru terenurile afectate de inundatii, incepand cu anul 2018, pentru persoanele afectate de inundatii

HOTARÂREA NR. 124

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2017

HOTARÂREA NR. 125

privind respingerea proiectului de hotarare privind vanzarea suprafetei de 521 mp teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornbei, situat in Str.Chiliei nr.10, aferent constructiilor proprietatea Manastirii “Sfantu Dimitrie”

HOTARÂREA NR. 126

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 14 mp, teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Sondei,nr.4, Bl.A10, Sc.B, ap.2, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Jianu Alexandru si Virginia, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 127

privind Planul de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 128

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 9 mp teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Luceafarului, nr.9, teren aferent constructiei, proprietatea d-lui Melinceau Petru-Pavel

HOTARÂREA NR. 129

privind aprobarea Regulamentului de Organizare Şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 130

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al serviciului de educare si ingrijire pentru copii cu varsta 0-3 ani

HOTARÂREA NR. 131

privind aprobarea a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “ Reabilitare Secției de Obstetrică Ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei ” la faza D.A.L.I, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.3.1 B1”

HOTARÂREA NR. 132

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “Reabilitarea Sectiei de Obstetrica Ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei”la faza D.A.L.I, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.3.1 B1”

HOTARÂREA NR. 133

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 244 mp teren, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Vasile Deac nr.22, aferent locuintei si curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Clocotici Mircea Nicolae si Clocotici Elena

HOTARÂREA NR. 134

privind aprobarea vanzarii cotei de 74/100, respectiv suprafata de 88,8 mp teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, din terenul aferent locuintei, situata in Str.Lucian Blaga nr.10, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Popescu Olimpiu Leon si Popescu Elena Petronela

HOTARÂREA NR. 135

privind aprobarea vanzarii cotei de 34/100, respectiv suprafata de 33,32 mp teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, din terenul aferent locuintei, situat in Str.Negresti nr.51, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nita Leon Romeo proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 136

privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 137

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa cu strigare a spatiului situat la parterul imobilului din Str.Mihai Eminescu nr.15, cu destinatia de cabinet de avocatura

HOTARÂREA NR. 138

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa cu strigare a spatiului situat la etajul 2 al imobilului din Str.Mihai Eminescu nr.15, cu destinatia de cabinet de psihologie

HOTARÂREA NR. 139

privind alocarea sumei de 4000 de lei pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru organizarea unei excursii pentru elevii olimpici la faza nationala si judeteana ale olimpiadelor scolare

HOTARÂREA NR. 140

privind aprobarea finanţării Festivalului Naţional al Sporturilor Extreme „Dorna X-TREM –Editia a XI-A a 2017”

HOTARÂREA NR. 141

privind alocarea sumei de 4300 de lei pentru organizarea celei de-a XIX a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Turismul rural românesc in context international.Actualitate si perspective

HOTARÂREA NR. 142

privind aprobarea sumelor necesare organizării evenimentului “Jocurile copilariei”

HOTARÂREA NR. 143

privind aprobarea sumelor necesare organizării primei editii a festivalului „Bucovina Acustic Park Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 144

privind aprobarea schimbarii destinatiei spatiului situat in Str.Republicii nr.3, proprietatea SC TIVOLI CLUB SRL, din Birou de schimb valutar in Spatiu pentru comercializare produse artizanale

HOTARÂREA NR. 145

privind completarea HCL nr.41/2017 privind “constituirea unui drept de superficie prin licitatie publica deschisa cu strigare, a terenului in suprafata de 1600 de mp teren situat in Str.22 Decembrie, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, in vederea construirii unei autogari »

HOTARÂREA NR. 146

privind aprobarea sumelor necesare achizitionarii unui buldoexcavator multifunctional pe pneuri si a unei maturatori multifunctionale stradale, precum si documentatia pentru achizitia acestora

HOTARÂREA NR. 147

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 148

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui numar de 17 casute din lemn, proprietatea municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie in vederea desfasurarii de activitati comerciale

HOTARÂREA NR. 149

privind aprobarea modificarii organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 150

privind aprobarea vanzarii spatiului medical, situat in Str.Mihai Eminescu nr.26, mansarda, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cabinet Medical Individual Dr.Vasilut Daniela Nicoleta

HOTARÂREA NR. 151

privind completarea HCL nr.57/2011 privind “stabilirea amplasamentelor de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră »

HOTARÂREA NR. 152

privind aprobarea documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situat in Str.Baii f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 153

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Calinescu Brandusa pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 154

privind respingerea proiectului de hotarare privind darea in administrare a Baii Publice, proprietatea municipiului Vatra Dornei, din str. Baii nr.1- pentru SERVICIUL DE AMBULANŢĂ SUCEAVA

HOTARÂREA NR. 155

privind RESPINGEREA proiectului de hotarare privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34702 –din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 156

privind aprobarea sumelor necesare achizitionarii de alimente la Cantina de ajutor social si Serviciul de educare si ingrijire copii cu varsta intre 0-3 ani, precum si documentatia pentru achizitia acestora

HOTARÂREA NR. 157

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 521 mp teren situat in Str.Chiliei nr.10, aferent constructiilor proprietate privata a Manastirii “Sfantu Dimitrie”

HOTARÂREA NR. 158

privind darea in administrare a Baii Publice, apartinand domeniului public al municipiului Vatra Dornei, din str. Baii nr.1, impreuna cu terenul aferent al acesteia - pentru SERVICIUL DE AMBULANŢĂ SUCEAVA

HOTARÂREA NR. 159

privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34702 –din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 160

privind aprobarea actualizarii proiectului “Crearea unui spatiu de agreement si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei ”si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1

HOTARÂREA NR. 161

privind aprobarea a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo - climaterică Vatra Dornei” la faza Studiu de fezabilitate , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 162 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local si a membrilor supleanti în cadrul Consiliului de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 163

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 164

privind modificarea art.6 din anexa 1 la HCL nr. 79/2010 privind aprobarea actului constitutiv al SC Ecologica Vatra Dornei SRL

HOTARÂREA NR. 165

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 166

privind modificarea Art.3 din Contractele de administrare a fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Carlibaba si O.S.Iacobeni“, peivind cheltuielile pentru paza padurii

HOTARÂREA NR. 167

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1, bl.1, Sc.D,etaj.I, ap.3, catre Afuduloaie Doina si Constantin

HOTARÂREA NR. 168

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Nastasie Ion pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 169

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Pintilie Caliopia pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 170 privind aprobarea platii taxei de 80 lei/tona de catre primaria municipiului Vatra Dornei, reprezentand fond de mediu
HOTARÂREA NR. 171

privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 36644 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului teren cu numar cadastral 33179 ca fond dominant

HOTARÂREA NR. 172

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Mihai Eminescu nr.25, et.1, ap.16, in suprafata de 36,19 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Budeanu Maria, precum si a cotei de 457/10000 din terenul aferent locuintei in suprafata de 27,32 mp

HOTARÂREA NR. 173

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 174

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 36 de mp teren situat in Str.Silvicultorului, nr.121, reprezentand calea de acces catre locuinta domnului Popescu Daniel

HOTARÂREA NR. 175

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, in vederea reabilitarii retelei de iluminat public pe str.Nicolae Titulescu

HOTARÂREA NR. 176

privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 177

privind aprobarea sumelor necesare achizitionarii de alimente la Cantina de ajutor social si Serviciul de educare si ingrijire copii cu varsta intre 0-3 ani, precum si documentatia pentru achizitia acestora

HOTARÂREA NR. 178

privind aprobarea cofinanţării Festivalului de film de scurt metraj”Caravana Next”

HOTARÂREA NR. 179

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului “Modernizare str.Crinului, Scorusului, Cetinei, Alunis-tronson II si reglementarea circulatiei rutiere si pietonale: sens giratoriu piata, sens unic urcare Str.Unirii-coborare Str.22 Decembrie, banda de preselectie Calea Transilvaniei in municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 180

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Semeniuc Maria, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 181

privind aprobarea sumelor necesare pentru inchirierea unui echipament scenotehnic pentru organizarea Festivalului National de Folclor pentru copii si tineret”Dorna Plai de Joc si Cantec”, „Festivalul National de Muzica Usoara pentru copii si tineret Muzrtim”, „Festivalul de arta urbana Dorna Art” in cadrul Zilelor Municipiului Vatra Dornei 2017

HOTARÂREA NR. 182

privind insusirea raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea puz- extindere centru comercial, amenajare parcare, amplasare mijloace publicitare, amenajare acces auto si pietonal- Beneficiari-SC REGNAFOR SA pentru SC KAUFLAND SSC

HOTARÂREA NR. 183

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017, precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 184

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei “Amenajare parcari de resedinta in Str.Sondei”

HOTARÂREA NR. 185

privind aprobarea modificarii organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 186

privind acordul in vederea scoaterii temporare din fondul forestier national a suprafetei de 11295 mp de teren cu vegetatie forestiera, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, fara defrisare, in vederea explorarii, captarii si exploatarii apei minerale naturala sau de izvor, de catre SC RIO BUCOVINA SRL

HOTARÂREA NR. 187

privind alocarea sumei de 15000 de lei pentru acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie

HOTARÂREA NR. 188

privind aprobarea intervalului orar de desfasurare a evenimentelor culturale pe raza Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 189

privind alocarea sumei de 2000 de lei pentru organizarea Campionatului zonal de sah

HOTARÂREA NR. 190

privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei,a aparatului de lucru al Consiliului Local si a institutiilor subordonate

HOTARÂREA NR. 191

privind aprobarea vanzarii cotei de 1/2 respectiv suprafata de 50 mp teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, din terenul aferent locuintei, situata in Str.Republicii,nr.17, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Pardau Lea

HOTARÂREA NR. 192

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 193

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 194

privind aprobarea documentatiei PUZ+RLU (regulament local de urbanism aferent puz), in intravilanul municipiului Vatra Dornei, in vedereaextinderii centrului comercial, amenajare parcare, amplasare mijloace publicitare, amenajare acces auto si pietonal, str. 22 Decembrie beneficiar: SC REGNAFOR SA pentru SC KAUFLAND ROMANIA SCS

HOTARÂREA NR. 195 privind aprobarea sumelor pentru premierea fotbalistilor din cadrul Clubului sportiv municipal „Dorna” Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 196

privind aprobarea a organigramei si a statului de funcţii şi Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 197

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 198

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Boboc Alesia Denisa, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 199

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2017

HOTARÂREA NR. 200

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 201

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 202 privind aprobarea vanzarii cotei de ½ in suprafata de 34,5 mp aferenti locuintei proprietate personala, precum si a suprafetei de 26 de mp teren situat in str.Lucian Blaga nr.8,in vecinatatea locuintei proprietate personala, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cosoi Vasilica si Cucirca Petrescu Veronica
HOTARÂREA NR. 203

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 580 mp teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent curtii, situat in Str.Negresti nr.51, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nita Leon Romeo proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 204

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior si exploatarea masei lemnoase la platforma primara, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 205

privind aprobarea majorarii preţului local la energia termică furnizată in sistem centralizat, de către Primăria Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 206 privind aprobarea pretului de livrare la apa tehnica nefiltrata pentru SC BUCURA COM SRL
HOTARÂREA NR. 207

privind aprobarea Acordului Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, in vederea reomologarii Partiei de schi „Parc”-proprietatea SC BUCURA COM SRL

HOTARÂREA NR. 208

privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 209

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 72 mp aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, teren situat in Str. Negresti f.n.

HOTARÂREA NR. 210

privind modificarea si completarea Anexei nr.2 la HCL nr. 31/2017 privind “ stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat”

HOTARÂREA NR. 211

privind aprobarea cofinanţării evenimentului „Bike Me Up 2018”

HOTARÂREA NR. 212

privind aprobarea cofinantarii lucrarilor de interventie la reteaua de distributie a agentului termic catre Asociatiile de proprietari nr.1 si 2

HOTARÂREA NR. 213

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului VATRA DORNEI pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 214

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 215

privind modificarea HCL nr.163/29.06.2017 privind “desemnarea reprezentanţilor Consiliului local şi a membrilor supleanţi în Consiliul de administraţie ale unitatilor de invatamant din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 216

privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a unui teren in suprafata de 77 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent locuintei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Torcea Ancuta, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 217 privind aprobarea vânzării fara licitaţie publică a unui teren in suprafata de 125,32 mp teren situat in Str.Bistritei nr.16, reprezentand cota aferenta locuintei si curte, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Rumpel Dumitru si Rumpel Viorica Maria
HOTARÂREA NR. 218

privind aprobarea cofinanţării evenimentului „ Dorna ATV”

HOTARÂREA NR. 219

privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a unui teren in suprafata de 300 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent constructiei proprietate privata, situat in Str.Poligonului,f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ieremie Corina –Maria si Ieremie Constantin, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 220

privind aprobarea inchirierii si a documentatiei pentru inchirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unei suprafete de 257 de mp teren situat in Str.Poligonului, f.n.

HOTARÂREA NR. 221

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Runc nr.7, in suprafata de 43,31 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Bazarca Grigore, precum si a cotei de 15/100 din terenul aferent locuintei si curtii, in suprafata de 96,15 mp

HOTARÂREA NR. 222

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1, bl.1, Sc.D,etaj.3, ap.9, catre Avadanei Constantin si Avadanei Marinela Liliana

HOTARÂREA NR. 223

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, bl.A, Sc.B, etaj.3, ap.8, catre Cupsan Florin-Valentin si Cupsan Camelia

HOTARÂREA NR. 224

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str. Podu Verde, bl.1, Sc.C, etaj.4, ap.10, catre Farcas Emanoil Ioan si Farcas Liliana

HOTARÂREA NR. 225

privind „majorarea capitalului social al SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI avand ca unic actionar Municipiul Vatra Dornei, prin aport în numerar

HOTARÂREA NR. 226

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 227

privind aprobarea prelungirii atribuirii in folosinta gratuita a unui spatiu situat in Str.Luceafarului nr.12, catre Fundaţia Cultural Artistica “Dorna Dorului”Vatra Dornei,cu destinatia de sediu social

HOTARÂREA NR. 228

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior si exploatarea masei lemnoase la platforma primara si modul de valorificare, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 229

privind aprobarea vanzarii spatiului medical, situat in Str.Mihai Eminescu nr.26, mansarda, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cabinet Medical Individual Dr.Rusu Cristian

HOTARÂREA NR. 230

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 231 privind aprobarea refinantarii soldului datorat in cadrul Contractului de credit incheiat de catre Municipiul Vatra Dornei cu Unicredit Tiriac Bank SA
HOTARÂREA NR. 232

privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 37427 –din CF 37427, situat în Str. Negresti nr.51., jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 233

privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 37575 –din CF 37575, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 234

privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 32973 –din CF 32973, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 235

privind premierea antrenorului si a sportivilor dorneni, de la CSM cu rezultate deosebite obtinute la campionatul mondial de atletism

HOTARÂREA NR. 236

privind premierea antrenorului si a sportivilor dorneni, de la CSI, cu rezultate deosebite obtinute la Campionatul mondial de sanie

HOTARÂREA NR. 237

privind aprobarea sumelor necesare editarii Hartii “Muntii Calimani”

HOTARÂREA NR. 238

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 204 mp, situat in Str.Republicii,f.n., teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 239

privind aprobarea imputernicirii executivului Primariei Municipiului Vatra Dornei, sa negocieze inchirierea unui adapost de carantina pentru animalele domenstice abandonate pe domeniul public al Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 240

privind aprobarea proiectului “ Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare In Statiunea Balneo-Climaterica Vatra-Dornei” și a cheltuielilor legate de proiect , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2”

HOTARÂREA NR. 241

privind aprobarea a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “ Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare In Statiunea Balneo-Climaterica Vatra-Dornei” la faza Studiu de Fezabilitate , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2”

HOTARÂREA NR. 242

privind aprobarea Regulamentului privind pastrarea curăţeniei de către proprietarii de animale de companie, animale domestice si păsări in municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 243

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 244

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local şi a membrilor supleanţi în Consiliul de administraţie ale unitatilor de invatamant din Municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 245

privind aprobarea preţurilor de referinta pentru anul de productie 2018 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 246

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1, bl.1, Sc.D,etaj.2, ap.5, catre Boiarinof Catalin si Boiarinof Mariana

HOTARÂREA NR. 247

privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a unui teren in suprafata de 91 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent constructiei proprietate privata,situata in Str.Schitului nr.2, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC IRIS IMOB SRL, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 248

privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a unui teren in suprafata de 75 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent constructiei proprietate privata,situata in Str.Tudor Vladimirescu nr.2, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ortoanu Catalin Vasile, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 249

privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 250

privind aprobarea cofinanţării Concursului Interjudeţean de matematică- Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia a XIX-a şi a Concursului Judeţean de informatică-ediţia a XIII-a

HOTARÂREA NR. 251

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Coman Ioan Mihnea pentru efectuarea Unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 252

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 253

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 161 mp, situat in Str.Negresti, nr.51, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 254

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 61 mp, situat in Str.Negresti, nr.51, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 255

privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 5.150.000 in vederea refinantarii soldului datorat in cadrul Contractului de credit incheiat de catre Municipiul Vatra Dornei cu Unicredit Tiriac Bank SA

HOTARÂREA NR. 256

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 257

privind atestarea apartenentei unor imobilela domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 258

privind aprobarea tarifelor de inchiriere a unor utilaje, ce vor fi practicate de catre sc ,,Ecologica Vatra Dornei” srl

HOTARÂREA NR. 259

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2018, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 260

privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 261

privind aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în Stațiunea Balneo - Climaterică Vatra - Dorneiși a cheltuielilor legate de proiect , propus spre finanțare prin POR 2014-2020, P.I.7.1/1”

HOTARÂREA NR. 262

privind aprobarea a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico - econimici, ai investiției „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în Stațiunea Balneo - Climaterică Vatra - Dornei” la faza Studiu de Fezabilitate, propus spre finanțare prin POR 2014-2020, P.I.7.1/1”

HOTARÂREA NR. 263

privind aprobarea a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico - econimici, ai investiției „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în Stațiunea Balneo - Climaterică Vatra - Dornei” la faza Proiect Tehnic, propus spre finanțare prin POR 2014-2020, P.I.7.1/1”

HOTARÂREA NR. 264

privind aprobarea indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “Amenajare rigola betonata-canal pluvial, sant pereat si camera cadere pe Str.Poligonului”

HOTARÂREA NR. 265

privind modificarea si completarea bugetului de venituri si cheltuieli a OS Vatra Dornei pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 266

privind aprobarea manifestarilor culturale organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei in cadrul celei de-a doua editii a Targului de Iarna de la Vatra Dornei, in perioada 28 noiembrie 2017 – 15 ianuarie 2018

HOTARÂREA NR. 267

privind aprobareadocumentatiei de licitatie privind inchirierea casutelor din lemn proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situate in Parcul Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 268  
HOTARÂREA NR. 269

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 precum si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 270

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 271 privind aprobarea preţurilor de referinta pentru anul de productie 2018 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 272

privind aprobarea doumentatiei de licitaţie pentru vânzarea de materiale lemnoase in faza „Platforma primara ” din afara fondului forestier (Parcul Municipal Vatra Dornei)

HOTARÂREA NR. 273  
HOTARÂREA NR. 274

privind acordul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, pentru ocuparea temporara de către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS a terenului în suprafată de 0,3325 ha, situate în fondul forestier national, proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei, amplasat în U.P.-I Vatra Dornei, u.a.119H,J,K, în vederea implementării proiectului “Conductă transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 275

privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului proprietatea Municipiului Vatra Dornei situat in Str.Parcului nr.15 catre SNAM SA pentru functionarea sediului Sucursalei Nord a societatii

HOTARÂREA NR. 276

privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2017– 15 aprilie 2018

HOTARÂREA NR. 277

privind aprobarea închirierii suprafeţei de 2000 mp, teren situat în Str.Chilia, proprietatea domnului Maxim Gheorghe Dorel si Ungureanu Dorina, în vederea functionarii adăpostului pentru câini

HOTARÂREA NR. 278

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu data de 01.01.2018 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor si Casa Vladimir precum si terenul aferent acestora, apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei

HOTARÂREA NR. 279

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu anul 2018 pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Secoban Maria, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 280

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru o perioada de 5 ani incepand cu anul 2017 pentru cladiri si scutirea de la plata impozitului pentru terenurile aferente acestora, afectate de inundatii incepand cu anul 2018, pentru Gasin Gheorghe

HOTARÂREA NR. 281

privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 37692 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului - teren cu numar cadastral 37138 ca fond dominant, teren situat in Str.Silvicultorului nr.121

HOTARÂREA NR. 282

privind completarea HCL nr.249/2017 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 283

privind aprobarea tarifului de inchiriere pentru prestari servicii catre terti a buldoexcavatorului proprietatea Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 284

privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociatiei Municipiilor din Romania

HOTARÂREA NR. 285

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 286

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 681 mp, situat in Str.Vasile Deac nr.12, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 287

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Luceafarului nr.9, etaj.2, in suprafata de 53,30 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre Tomescu Bodoi Ioan si Rodica, precum si a cotei de 1040/10.000 din terenul aferent locuintei in suprafata de 44,2 mp

HOTARÂREA NR. 288

privind aprobarea vânzării fara licitaţie publică a unui teren in suprafata de 125,32 mp teren situat in Str.Bistritei nr.16, reprezentand cota aferenta locuintei si curte, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Rumpel Viorica Maria, Rumpel Mihai Stelian si Schiopu Iuliana, coproprietarii constructie

HOTARÂREA NR. 289

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2017

HOTARÂREA NR. 290

privind insusirea raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Reamenajare Imobil Pentru Spatiu Comercial, Str.22 Luceafarului, Nr.16, CF37084- Beneficiar-Livan Eleonora Lidia

HOTARÂREA NR. 291

privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a unui teren in suprafata de 46 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent constructiei proprietate privata,situata in Str.Mihai Eminescu nr.28, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC LA EUGEN SRL, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 292

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 293

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 294

privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 295

privind aprobarea Contractului cadru de prestarea serviciului de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare

HOTARÂREA NR. 296

privind aprobarea tarifului de transport /km, ce va fi practicat de catre SC ,,ECOLOGICA VATRA DORNEI” SRL, pentru inchiriere catre terti

HOTARÂREA NR. 297

privind posibilitatea pe ocoale silvice de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatată în anul 2018, conform amenajamentului silvic

HOTARÂREA NR. 298

privind aprobarea listei partizilor care vor fi exploatate in cursul anului 2018, din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei prezentate de catre Ocoalele silvice

HOTARÂREA NR. 299 privind aducerea la cunostinta a punerii in executare a sentintelor civile pronuntate in dosarele 5187/86/2016*, 5186/86/2016*, 1939/86/2016*,1938/86/2016, 1937/86/2016*, 1936/86/2016*
HOTARÂREA NR. 300

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Pinului,nr.28, in suprafata de 89 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre Candrea Viorica, precum si terenul aferent locuintei in suprafata de 242 mp

HOTARÂREA NR. 301

privind aprobarea cofinanţării evenimentului „40 de ani de la infiintarea Ansmblului folcloric Balada Dornelor”

HOTARÂREA NR. 302

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Semeniuc Maria, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 303

privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 37892 –din CF 37892, situat în Str.Pacii, f.n., jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 304

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 precum si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 305

privind alocarea sumei de 2000 de lei catre scoala Gimnaziala nr.4 in vedere deplasarii la Festivalul National de Datini si obiceiuri de la Cluj Napoca :”Datini si obiceiuri din strabuni lasate”

HOTARÂREA NR. 306 privind concesionarea prin licitatie publica a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 307

privind  aprobarea  preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 308

privind alocarea sumei de 3000 de lei catre   Ansamblul Folcloric “Dorna Dorului” vedere deplasarii la Timisoara,  la o serie de manifestari cultural artistice

HOTARÂREA NR. 309

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 , a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2017 si modificarea programului anual de investitii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 310 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 14.000.000 lei
HOTARÂREA NR. 311

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului vatra dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 312

privind  aprobarea  vânzării fara licitaţie publică a unui teren  in suprafata de 62 mp teren,  situat in Str.Republicii, f.n., langa terenul si constructia proprietatea SC CONSACT COM SERV SRL, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC CONSACT COM SERV SRL

HOTARÂREA NR. 313

privind  aprobarea  vanzarii cotei de ½ teren in suprafata de 150 de mp teren situat in Str.Republicii f.n., situat langa proprietatea privata a domnului Solovastru Marius Iacob, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Solovastru Marius Iacob

HOTARÂREA NR. 314

privind aprobarea unui sprijin   financiar pentru  Cruceanu  Maria, pentru publicarea cartii “”Iarba verde de acasa”

HOTARÂREA NR. 315

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 316

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 1062 mp, situat in Str.Foresta f.n.,  teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 317 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 318 privindaprobarea ofertei de donatie imobiliara de catre Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei,  pentru suprafaţa de 47 mp teren situat în   strada Diecilor, din partea proprietarului Piticariu Valentin
HOTARÂREA NR. 319

privind  aprobarea vanzarii  cotei de  4288/10000 respectiv suprafata de 97,76 mp teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, din terenul aferent locuintei, situata in Str.Podu Verde, nr.9, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Prasneac Cristian

HOTARÂREA NR. 320

privind aprobarea documentatiei puz+rlu(regulament local de urbanism aferent puz), in intravilanul municipiului vatra dornei, in vederea  reamenajarii imobilului in spatiu comercial, STR. Luceafarului, nr.16, CF37084- beneficiar-LIVAN ELEONORA LIDIA

HOTARÂREA NR. 321

privind alocarea sumelor necesare deplasarii echipei de fotbal pentru copii din cadrul CSM “Dorna” Vatra Dornei, la Suceava la “Cupa Mos Craciun”

HOTARÂREA NR. 322

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 precum si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 323 privind modificarea sumelor necesare pentru organizarea manifestarilor culturale   din cadrul celei de-a doua editii a Targului de Iarna de la Vatra Dornei, aprobate prin HCL nr.266/2017
HOTARÂREA NR. 324

privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei,a aparatului de lucru al Consiliului Local si a institutiilor subordonate

HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe