Hotarari 2021

HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2021

HOTARÂREA NR. 1

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, al domnului Postelnicu Petrica Tinel si vacantarea locului de consilier local

HOTARÂREA NR. 2

privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale pentru personalul contractual si a fisei de evaluare a personalului de executie si de conducere din cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 3

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2020

HOTARÂREA NR. 4

Privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei si OS Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 5

privind aprobarea proiectului si actualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI in faza de Studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 6

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 7

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 8

privind acordarea mandatului special reprezentantului municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT municipiul Vatra Dornei, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava

HOTARÂREA NR. 9

privind aprobarea pentru anul 2019,a cotei corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din cadrul UAT municipiul Vatra Dornei, județul Suceava

HOTARÂREA NR. 10

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spaţiului proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Oborului nr.4 si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servici

 

HOTARÂREA NR. 11

Privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 12

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Suster Ioana Georgeta, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 13

privind Planul cu principalele activităţi ce se desfăşoară de Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2021 şi criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 14

privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama municipiului Vatra Dornei, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava

HOTARÂREA NR. 15

privind modificarea anexei nr.3 a HCL nr.94/2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al secţiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2021 pentru cladiri si teren, pentru Talpa Adrian Sorin, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 17

Privind aprobarea listei de prioritati in repartizarea locuințelor din fondul locativ, aflate în proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei , situate in Str.Florilor nr.2

HOTARÂREA NR. 18

Privind aprobarea procedurii de anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 19

privind respingerea proiectului de hotarare privind „APROBAREA DOCUMENTAȚIEI ‘’ PUZ – MODERNIZARE, REAMENAJARE, EXTINDERE, REAMENAJARE (HOTEL MAESTRO)” amplasament str. REPUBLICII, NR. 1A., CF. 38676, MUN. VATRA DORNEI,JUD SUCEAVA”

HOTARÂREA NR. 20

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 21

privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 22

privind atribuirea in folosinţă gratuita a unor spaţii situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Chiliei, nr.11, Asociaţiei”La Dorna-Noua ne pasa” – pentru functionarea asociatiei

HOTARÂREA NR. 23

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 24

privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 6.734 din 07.06.2000,

HOTARÂREA NR. 25

privind aprobarea vanzarii cotei de ½ teren aferenta constructiei proprietate privata, din suprafata de 302 mp teren, situata in Str. Republicii nr.19, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ungureanu Stefan Razvan si Ungureanu Diana-Florentina, proprietarii constructiei in cota de ½ precum si aprobarea vanzarii cotei de ½ teren aferenta constructiei proprietate privata, din suprafata de 302 mp teren, situata in Str. Republicii nr.19, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nita Traian, proprietarul constructiei in cota de ½.

HOTARÂREA NR. 26

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 27

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR. 28

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna ianuarie 2021

HOTARÂREA NR. 29

privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal+RLU(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ), AUTORIZARE CONSTRUCTIE SERVICE AUTO” amplasament str. Barnarel, fn, CF 39220, Mun. Vatra Dornei, Jud Suceava

HOTARÂREA NR. 30

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 31

privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli si a volumului de masa lemnoasa exploatat pentru anul 2020 din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S. Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 32

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2022 pentru cladiri, pentru Secoban Maria, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 33

privind aprobarea completarii HCL nr.216/2020 privind „aprobarea numărului de burse şcolare, tipul si cuantumul burselor scolare, de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 34

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2020

HOTARÂREA NR. 35

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spatiului proprietatea privata a municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Mihai Eminescu nr.31 în suprafata de 50,04 mp precum si a cotei de teren aferentă acestuia in suprafata de 15,6 mp si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 36

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Tibichi Ioan, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 37

privind atestarea apartenentei la domeniului public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava a bunurilor rezultate in urma proiectului POS-Mediu, „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 38

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 20 de mp teren, proprietatea privata a municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Parcului nr.25C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Niculcea Silvia

HOTARÂREA NR. 39

privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Asociaţia “La Dorna nouă ne pasă!” Vatra Dornei şi Municipiul Vatra Dornei, în ceea ce priveşte promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi derularea de activităţi specifice acestei categorii de persoane

HOTARÂREA NR. 40

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată, prestate la cerere, de către Spitalul Municipal Vatra Dornei, incepand cu luna martie a anului 2021

HOTARÂREA NR. 41

privind completarea art. 2 al HCL nr.286/2018 privind “ aprobarea contractarii unui credit in valoare de 12.700.000 ron, in vederea cofinantarii/finantarii unor obiective de investitii de interes local”, modificata prin HCL nrt.36/2019

HOTARÂREA NR. 42

privind APROBAREA DOCUMENTATIEI Plan Urbanistic Zonal ‘’PUZ –PENTRU” CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII – MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUD SUCEAVA, AMPLASAMENT STR. UNIRII, NR. FN, CF.39207, MUN. VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 43

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei: BAZIN DE ÎNOT, MUNICIPIUL VATRA DORNEI, ZONA LUNCA DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA

HOTARÂREA NR. 44

privind predarea către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice, si Administratiei prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, județul Suceava”

HOTARÂREA NR. 45

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 46

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna februarie 2021

HOTARÂREA NR. 47

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spatiului situat in Str.Luceafarului nr.1, in suprafata construita de 35,28 mp, suprafata utila de 25,20 mp precum si a cotei de teren aferenta acestuia in suprafata de 33,79 mp si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 48

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Podu Verde nr.53,Bl.3, parter, in suprafata de utila de 38 mp si beci de 11,40 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Hornung Corneliu

HOTARÂREA NR. 49

privind aprobarea unui ajutor de urgentă pentru Pastinaru Lucas, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 50

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 51

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei, OS Iacobeni si OS Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 52

privind acordul de principiu pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice pe strada Zimbrului în Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 53

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racolta Paul Iulian, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 54

privind aprobarea dreptului de uz si servitute pentru suprafata de 995 m liniari, apartinand domeniului public al Municipiului Vatra Dornei, in favoarea SC MASPEX ROMANIA SRL , in vederea montarii, intretinerii sau inlocuirii

HOTARÂREA NR. 55

privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici ai investitiei si a destinatiei de locuinte sociale pentru proiectul „Construirea a două blocuri de locuinte sociale în regim de înăltime p+3 în municipiul Vatra Dornei pe str. Mălinilor”

HOTARÂREA NR. 56

privind aprobarea actualizarii HCL 152/2020 privind aprobarea participării la Programul Termoficare şi a graficului de eşalonare anuală a plăţilor pentru proiectul REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU CALDURA IN MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – ETAPA II”

HOTARÂREA NR. 57

privind aprobarea proiectului si actualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI in faza de Studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 58

privind aprobarea încheierii unui acord de parteriat în vederea realizării proiectului cu titlul : “CENTRUL DE CERCETARE, RECUPERARE SI REABILITARE A SANATATII INIMII” în vederea obținerii finanțării în cadrul licitatiilor de proiecte destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est

HOTARÂREA NR. 59

privind APROBAREA MAJORĂRII VALORII CONTRACTULUI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTUL REABILITAREA SECȚIEI DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE A SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 60

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute in favoarea SC DELGAZ GRID SA reprezentata legal prin SC ELECTROAXA SRL, a suprafetei de 4560 metri liniari, teren proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei(pe Str.Silvicultorului, Calea Transilvaniei, Republicii si Oborului), in vederea realizarii investitiei “Alimentare cu energie electrica Hala Industriala, apartinand SC MASPEX ROMANIA SRL, amplasata in localitatea Vatra Dornei, Str.Rosu, nr.99, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 61

privind aprobarea sumei de 2000 de lei pentru realizarea suportului video-tehnic, in vederea participarii Ansamblului Balada Dornelor din cadrul Clubului copiilor si elevilor, Vatra Dornei, la festivalul International de folclor din Sariyer Istanbul-Turcia

HOTARÂREA NR. 62

privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2021, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021 si a creditelor interne pe anul 2021 şi a Programului anual de investiţii -2021

HOTARÂREA NR. 63

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 64

privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005” si a OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România”

HOTARÂREA NR. 65

privind aprobarea suspendarii activitatii Serviciului Social “Cantina Sociala”

HOTARÂREA NR. 66

privind aprobarea majorării valorii contribuției proprii pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI DE ACCES SI LOCURI DE RECREARE IN STATIUNEA BALNEOCLIMATERICA VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 67

privind aprobarea completarii HCL nr.216/2020 privind „aprobarea numărului de burse şcolare, tipul si cuantumul burselor scolare, de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 68

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna martie 2021

HOTARÂREA NR. 69

privind trecerea unor imobile in domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 70

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 71

privind aprobarea incetarii activitatii Serviciului Social “Cantina Sociala”

HOTARÂREA NR. 72

privind scoaterea din functiune a unui bun mobil apartinand domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei si valorificarea prin vanzarea la licitatie publica

HOTARÂREA NR. 73

privind modificarea şi completarea HCL nr.42/2008 privind aprobarea Regulamentului de Transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Vatra – Dornei

HOTARÂREA NR. 74

privind aprobarea indexării cu rata inflatiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aplicabile în anul fiscal 2022

HOTARÂREA NR. 75

privind nominalizarea de către Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, a comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Vatra Dornei, pentru perioada 2020-2024

HOTARÂREA NR. 76

privind aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 38223 din CF 38223 situat in Str. Miristei nr.3C. judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 77

privind aprobarea sumei necesare pentru achiziţionarea de pachete de Pasti, pentru beneficiarii de ajutor social și pensionarii cu venituri modeste

HOTARÂREA NR. 78

privind modificarea art. 3 si art. 4 al HCL nr.200/17.12.2020 privind “ acordul Consiliului local, in vederea ocuparii temporare din fondul forestier national a suprafetei de 0,7900 ha de teren cu vegetatie forestiera, proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei, cu defrisare, in vederea realizarii obiectivului “Infiintare retea de aductiune apa-Dorna Candrenilor-Secu-Vatra Dornei”, de catre SC MASPEX ROMANIA SRL”

HOTARÂREA NR. 79

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 80

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei si OS Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 81

privind aprobarea vânzării suprafetei de 185 de mp teren, situat in Str.Parcului nr.10A, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Popa Stefan, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 82

privind acordarea mandatului special Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava sa declanseze procedura de selectie a membrilor Consiliului de administratie al Societatii ACET SA Suceava conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 83

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 84

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2021

HOTARÂREA NR. 85

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna aprilie 2021

HOTARÂREA NR. 86

privind respingerea plangerii prealabile inregistrata sub nr.12553/27.04.2021 si sub nr.12915/04.05.2021 formulata de catre SC EUROINTER-SPORT SRL, impotriva Hotararii Consiliului Local nr.19/28.01.2021

HOTARÂREA NR. 87

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 si a Programului anual de investiţii pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 88

privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, aprobat prin Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, si atestat prin HG nr.1357/2001, in sensul modificarii pozitiei nr.24 si nr.25

HOTARÂREA NR. 89

privind respingerea proiectului de hotarare privind “ aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de catre Sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere, pe raza municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 90

privind stabilirea componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă

HOTARÂREA NR. 91

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, a personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei și a personalului din cadrul cabinetelor finanțat din bugetul de stat conform O.M.S. nr. 1224/2010, din structura Spitalului Municipal Vatra Dornei, județ Suceava

HOTARÂREA NR. 92

privind acordarea unui stimulent financiar pentru un salariat din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei, statistician medical din cadrul unitatii, pentru raportare catre structurile superioare a pacientilor internati/externati/decedati

HOTARÂREA NR. 93

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 94

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna mai 2021

HOTARÂREA NR. 95

privind privind completarea hcl nr.44/2017 privindnormele privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului, precum şi comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în municipiul VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 96

privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 97

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava

HOTARÂREA NR. 98

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2021 si a Programului anual de investiţii pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 99

privind aprobarea pierderilor tehnologice rezultate din prestarea serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Vatra Dornei pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 100

privind atribuirea in folosinţă gratuita a unui spaţiu situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, Asociaţiei ”Bucovina”a Pensionarilor Vatra Dornei – pentru functionarea asociatiei

HOTARÂREA NR. 101

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spaţiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei, notat in plan cu nr.21, etaj, 2, si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 102

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spaţiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, notat in plan cu nr.22, etaj, 2, proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 103

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spaţiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, notat in plan cu nr.23, etaj, 2, proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 104

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spaţiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, notat in plan cu nr.25, etaj, 2, proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 105

privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinaţia de sediu Partidului USR filiala Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, etaj II, proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 106

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Ciuhan Elena, pentru refacerea locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR. 107

privind aprobarea prețului de închiriere a utilajului – remorcă capacitate 70 mst, din proprietatea primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 108

privind aprobarea sumei de 3500 de lei pentru organizarea evenimentului „Citadele Culturale” in colaborare cu Asociatia „Pro Valores”

HOTARÂREA NR. 109

privind aprobarea sumei de 3000 de lei pentru premierea d-lui Pamfil Roata pentru implinirea a 50 de ani de activitate ca rapsod popular

HOTARÂREA NR. 110

privind aprobarea sumei de 1000 de lei pentru premierea elevului Borgovan Alexandru, pentru obtinerea medaliei de bronz la Olimpiada de Informatica, Faza nationala

HOTARÂREA NR. 111

privind completarea hcl nr.17/2021 privind “aprobarea listei de prioritati in repartizarea locuințelor din fondul locativ, aflate în proprietatea privata a municipiului VATRA DORNEI , situate in STR.FLORILOR NR.2 “

HOTARÂREA NR. 112

privind acordarea unui mandat general primarului Municipiului Vatra Dornei, in vederea reprezentarii Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei in fața instanțelor judecatorești

HOTARÂREA NR. 113

privind respingerea proiectului de hotarare privind “modificarea tarifelor ce vor fi practicate de catre Sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere, pe raza municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 114

privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie

HOTARÂREA NR. 115

privind aprobarea vanzarii cotei de teren aferenta constructiei proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, din suprafata de 35,57 mp teren, situata in Str.Vulturului, nr.3, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cucu Liliana, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 116

privind aprobarea vanzarii cotei de teren aferenta constructiei proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 31 mp teren, situata in Str.Podu Verde, nr.49, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ciornei Petronela, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 117

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 31 mp, situat in Str.22 Decembrie f.n., proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 118

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 31 mp, situat in Str.22 Decembrie f.n., proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 119

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Boboc Alesia Denisa pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 120

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2021 si a Programului anual de investiţii pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 121

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Vatra Dornei si OS Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 122

privind acceptarea ofertei de donatie efectuata de catre domnul Obreja Andrei, a unei suprafete de 874 mp teren situat in Str.Calea Transilvaniei nr.87, in vederea realizarii unui drum public

HOTARÂREA NR. 123

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 124

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spaţiului situat in Str.Oborului nr.7, proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 125

privind aprobarea majorării valorii contractului de finanțare pentru proiectul REABILITAREA SECȚIEI DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE A SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 126

privind aprobarea asocierii dintre Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Bucovina” Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Municipiul Vatra Dornei, Orașul Gura Humorului, Municipiul Rădăuți, Comuna Fântâna Mare și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași în vederea realizării proiectului ”Amplasare panouri de afișaj tip led pentru informarea populației prin mesaje RO-ALERT”

HOTARÂREA NR. 127

privind aprobarea sumei 38500 de lei pentru organizarea spectacolului folcloric sustinut de Ansamblul Folcloric Profesionist Doina Gorjului, artistul Pamfil Roată și alți invitați în data de 16 august 2021

HOTARÂREA NR. 128

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și a majorării valorii contractului de finanțare pentru proiectul „MUNICIPIUL VERDE – MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ IN VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 129

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI RETEA DE CANALIZARE PE STR.POLIGONULUI, MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR. 130

privind aprobarea PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 4000 DE LEI PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SIMPOZIONULUI ”Biblioteca GT Kirileanu Vatra Dornei si colecțiile speciale

HOTARÂREA NR. 131

privind aprobarea SUMEI DE 6400 DE LEI PENTRU ORGANIZAREA CARAVANEI FILMULUI ÎN AER LIBER ÎN ZILELE DE 13 ȘI 20 AUGUST 2021

HOTARÂREA NR. 132

privind aprobarea propunerii schimbării destinaţiei imobilului in care a functionat fosta Grădiniţa cu program normal nr. 8 din Municipiul Vatra Dornei,Str.Bârnărel, nr.13, ap.1, din imobil cu destinaţia unităţi de învăţământ în imobil cu destinația de locuinţă

HOTARÂREA NR. 133

privind aprobarea majorării valorii contractului de finanțare pentru proiectul REABILITAREA SECȚIEI DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE A SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 134

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli preliminat pentru anul 2021, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propus de catre O.S .Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 135

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Vatra Dornei și O.S. Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 136

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „AMENAJARE TROTUAR, STRADA UNIRII – PARTEA DREAPTĂ KM. 1+295 - 2+500 “ DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA

HOTARÂREA NR. 137

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 138

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2021

HOTARÂREA NR. 139

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2021 si a Programului anual de investiţii pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 140

privind aprobarea vanzarii cotei de teren aferenta constructiei proprietate privata, in suprafata de 24 mp teren, situata in Str.Calea Transilvaniei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Pilug Viorel, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 141

privind aprobarea sumei 9800 de lei necesare organizării evenimentului CARAVANA TVR 3 – ȚARA DORNELOR

HOTARÂREA NR. 142

privind atestarea apartenentei la domeniul public al MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, JUDEŢUL SUCEAVA a canalizarilor pluviale situate in Str.Lumea Noua, Parcul Central si Calea Transilvaniei(zona blocuri)

HOTARÂREA NR. 143

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 57 de mp teren situat in Str.Izvorului nr.6, catre Cimpoesu Constantin, teren situat in curtea acestuia

HOTARÂREA NR. 144

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 145

privind aprobarea atribuirii unui lot de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 146

privind acordul de principiu pentru efectuarea unei expertize tehnice a turbinelor de ardere a gazelor naturale din componența Centralei Termice pe Gaze Naturale cu Cogenerare

HOTARÂREA NR. 147

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 148

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Iacobeni si OS Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 149

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, la Spitalul Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 150
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Vicilicilor nr.16, in suprafata de utila de 36, 2 mp si suprafata construita de 50,68 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Ianovici Nicoleta Marieta
HOTARÂREA NR. 151

privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 48/100 aferenta constructiei proprietate privata, in suprafata de 67,68 mp teren, situata in Str. Calea Transilvaniei, nr.18, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Tutuianu Mihaiela-Simona, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 152
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de ½, aferenta constructiei proprietate privata, in suprafata de 69 de mp teren, situata in Str. Calea Transilvaniei, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Zaharia Adina Speranta si Cozac Nicolas, proprietarii constructiei
HOTARÂREA NR. 153

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.470.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, pentru confinantarea obiectivului de investitii „Reabilitarea sistemului de alimentare centralizata cu caldura in Municipiul Vatra Dornei-etapa II”

HOTARÂREA NR. 154

privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN VATRA DORNEI, DE GESTIONARE A SITUAȚIEI DE PANDEMIE”, precum și depunerea acestuia, în vederea obținerii finanțării în cadrul POIM, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19;Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19,Cod apel: POIM/ /9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2

HOTARÂREA NR. 155

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 3.530.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, pentru confinantarea obiectivului de investitii „Reabilitarea sistemului de alimentare centralizata cu caldura in Municipiul Vatra Dornei-etapa II”

HOTARÂREA NR. 156

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Iacobeni si OS Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 157

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 158

privind “desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 159

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2021, bugetul creditelor interne si a Programului anual de investiţii pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 160

privind respingerea proiectului de hotarare privind “aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de catre Sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru activitatea de colectare separata,transport separat si depozitare deseuri municipale, pe raza municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 161

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 228 de mp teren, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, reprezentand cota de teren aferenta constructiei proprietate privata a familiei Mezdrea Vasile si Mezdrea Reghina, situata in Str Runc nr.17, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Mezdrea Vasile si Mezdrea Reghina, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 162

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Iacobeni si OS Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 163

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 164

privind aprobarea vanzarii suprafetei de teren de 78 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferenta curtii familiei Livan Eleonora Lidia si Livan Gheorghe, situata in Str Luceafarului nr.16, catre Livan Eleonora Lidia si Livan Gheorghe

HOTARÂREA NR. 165

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă tinerei Pilug Veronica Antonela pentru efectuarea unui tratament medical recuperator

HOTARÂREA NR. 166

privind aprobarea arondării Serviciului de Educare şi Îngrijire pentru copii cu vârsta 0-3 ani la Grădiniţa cu Program Normal Căsuţa Poveştilor” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 167  
HOTARÂREA NR. 168 privind aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 38223 din CF 38223 situat in Str. Miristei nr.3C. judetul Suceava
HOTARÂREA NR. 169

privind acordul Consiliului local cu privire la transmiterea temporara, cu titlu gratuit, a unei suprafete de teren de 1000 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul public, pe toata durata de existenta a instalatiei de racordare care se va realiza, catre TRANSGAZ SA MEDIAS, pentru realizarea obiectivului de investitii”Conducta de transport gaze naturale Campulung Moldovenesc –Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 170

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2021, bugetul creditelor interne si a Programului anual de investiţii pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 171

privind completarea HCL nr.157/28.09.2021 privind” desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 172

privind aprobarea unui ajutor de urgenta, catre Ursu Georgeta, pentru refacerea cabanei si chiliilor din locatia Obcina Mare-“Cabana Gigi Ursu”, afectate de incendiu

HOTARÂREA NR. 173

privind aprobarea modificarii si completarii art.1 al HCL nr.115/29.07.2021 privind “aprobarea vanzarii cotei de teren aferenta constructiei, proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, din suprafata de 35,57 mp teren, situata in Str.Vulturului, nr.3, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cucu Liliana, proprietara constructiei”

HOTARÂREA NR. 174

privind aprobarea sumei de 35.000 de lei pentru organizarea raliului bucovinei in perioada 29-30 octombrie 2021

HOTARÂREA NR. 175

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul ,,Extindere rețea energie electrică în municipiul Vatra Dornei, str. Zimbrului” a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A. in vederea implementării acestuia

HOTARÂREA NR. 176
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Unirii, nr.106, Bl.DB4, Sc.D, Etaj.1, ap.8, in suprafata de utila de 43,85 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Pentelescu Gheorghe
HOTARÂREA NR. 177

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021 si a Programului anual de investiţii pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 178

privind nominalizarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct, din unitatile de intatamant aflate pe raza Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 179

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Coman Ioan Mihnea, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 180

privind aprobarea completarii HCL nr.216/2020 privind „aprobarea numărului de burse şcolare, tipul si cuantumul burselor scolare, de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 181

privind aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru proiectul „PROGRAMUL PRIVIND CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE CU DESTINAȚIE DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBĂ CA ZĂPADA” VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 182
privind aprobarea vanzarii imobilului locuinta, situat in Str.Calea Transilvaniei, nr.47, in suprafata de utila de 39,5 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, precum si vanzarea cotei de teren aferenta imobilului situat in Str.Calea Transilvaniei nr.47, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Anghelus Dorina Anisoara
HOTARÂREA NR. 183

privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare, personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei si a Regulamentului acordarii acestora

HOTARÂREA NR. 184
privind aprobarea infiintarii si delegarii serviciului de administrare a domeniului public al sporturilor de iarna Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 185

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII - LICEUL TEORETIC ION LUCA DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 186

privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru proiectul „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA “

HOTARÂREA NR. 187

privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru proiectul „Extindere sistem de canalizare si extindere sistem de alimentare cu apa in Municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 188  
HOTARÂREA NR. 189

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 190

privind aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru proiectul „PROGRAMUL PRIVIND CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBĂ CA ZĂPADA” VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 191

privind aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru proiectul „PROGRAMUL PRIVIND CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “LICURICII” VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 192

privind aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru proiectul „PROGRAMUL PRIVIND CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – LICEU TEHNOLOGIC VASILE DEAC

HOTARÂREA NR. 193

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la faza de Proiect Tehnic, pentru proiectul REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI,

HOTARÂREA NR. 194

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.A, parter, ap.4, catre Pintilie Stefan Mihai si Pintilie Loredana Stefania

HOTARÂREA NR. 195

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii nr.67A, Sc.B, parter, ap.4, catre Atudorii Anton Catrinel si Atudorii Alina Mioara

HOTARÂREA NR. 196

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii nr.67A, Sc.B, et.1, ap.5, catre Hutanu Teodor

HOTARÂREA NR. 197

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii nr.67A, Sc.B, et.3, ap.15, catre Seserman Cristian Ovidiu si Seserman Anca Maria

HOTARÂREA NR. 198

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii nr.67A, Sc.B, et.4, ap.19, catre Cimpoes Andrei si Cimpoes Adina

HOTARÂREA NR. 199

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei nr.22, Bl.B,Et.3, ap.14, catre Budeanu Mihai-Bogdan si Budeanu Alexandra

HOTARÂREA NR. 200

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei Bl.B, Sc.C, Et.2, ap.10, catre Bors Fanica si Bors Ortanta

HOTARÂREA NR. 201

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2021

HOTARÂREA NR. 202

privind aprobarea sumei necesare pentru achiziţionarea de pachete pentru copii proveniţi din familii defavorizate social din municipiul Vatra Dornei cu ocazia sărbătorilor de iarnă

HOTARÂREA NR. 203

privind aprobarea preţurilor de referinta pentru anul de productie 2022 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 204

privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2021– 15 aprilie 2022

HOTARÂREA NR. 205

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la faza de proiect tehnic, pentru proiectul EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE ȘI APARATURĂ MEDICALĂ A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 206

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2021 si a Programului anual de investiţii pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 207

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 466 mp, situat in Str.Negresti f.n., proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 208

privind aprobarea completarii HCL nr.216/2020 privind „aprobarea numărului de burse şcolare, tipul si cuantumul burselor scolare, de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 209

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava

HOTARÂREA NR. 210

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spatiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.27 in suprafata utila de 42,5 mp precum si a cotei de teren aferenta acestuia in suprafata de 9,40 mp si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 211

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022

HOTARÂREA NR. 212

privind stabilirea chiriei pentru terenurile si spațiile cu altã destinație decât locuințã, precum și aprobarea diferitelor tarife

HOTARÂREA NR. 213

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 214

privind acordarea unor premii pentru familile care au împlinit 60 ani

HOTARÂREA NR. 215

privind acordarea unui premiu pentru Miron Costinela Silvana, declarata Subofiterul anului al Statului Major al Fortelor Terestre pe anul 2021

HOTARÂREA NR. 216

privind aprobarea propunerii documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situate in Str. Petreni, f.n, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 217

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată, prestate la cerere, de către Spitalul Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 218

privind aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A,  Sc.A, etaj 3, ap.15, catre Cojocaru Alina Elena

HOTARÂREA NR. 219

privind aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A,  Sc.A, etaj 3, ap.14, catre Cojoc Mihai si Cojoc Lacramioara

HOTARÂREA NR. 220 privind aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Podu Verde, nr.1,   Sc.C, et.2, ap.4, catre Boicu Sorinel si Boicu Marinela
HOTARÂREA NR. 221

privind  aprobarea sumei necesare pentru achiziţionarea de pachete pentru   persoanele vulnerabile si pensionarii din municipiul Vatra Dornei, cu ocazia Sarbatorilor de iarna

HOTARÂREA NR. 222

privind aprobarea unui  ajutor de urgenta pentru Risciuc Georgeta, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 223

privind  aprobarea majorarii impozitului  cu 400%,  incepand cu anul 2022, pentru cladirea proprietatea SC SIND ROMANIA SRL,Vila Cembra, situata  in Str.Mihai Eminescu nr.70

HOTARÂREA NR. 224

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2022 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor si Casa Vladimir precum si terenul aferent acestora, apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei

HOTARÂREA NR. 225

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2021 si a Programului anual de investiţii pentru anul 2021 

HOTARÂREA NR. 226

privind   aprobarea  vânzării fara  licitaţie publică a terenului in suprafata de 1479 mp, situat in Str.Runc nr.8A., proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune opentru SC ONIONA COM PROD SRL

HOTARÂREA NR. 227

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului in suprafata de  3370 mp, situat in Str.Runc, nr.8A, proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 228

privind alocarea unui sprijin financiar pentru  Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru  participarea a 2 elevi si 2 profesori  la Milset Expo Science Asia 2022-Dubai in perioada 20-25 februarie 2022

HOTARÂREA NR. 229
privind alocarea unui sprijin financiar Asociatiei „Casa lui Patrocle”, pentru ingrijirea animalelor plasate de pe raza municipiului Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 230

privind aprobarea majorarii impozitului cu 400%, incepand cu anul 2022,   pentru cladirea si terenul aferent proprietatii SC MONDOIMOBIL SRL, situate in Str.Uniri nr.55

HOTARÂREA NR. 231

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2022 pentru cladiri, pentru Talpa Adrian Sorin, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 232

privind aprobarea cofinanţării Campionatului Mondial de Sanie pe pista naturala ce va avea loc in perioada 21-23 ianuarie 2022

HOTARÂREA NR. 233

privind aprobarea unui  ajutor de urgenta pentru Buzila Andreea Gabriela, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 234

privind aprobarea procentului pentru  fondul de conservare pentru anul 2022 propus de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 235 privind aprobarea procentului privind accesibilizarea fondului forestier stabilit pentru anul 2022, pentru suprafaţa fondului forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei administrată de O.S Vatra Dornei, O.S Iacobeni, O.S Dorna Candrenilor si O.S.Cirlibaba
HOTARÂREA NR. 236

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna noiembrie  2021

HOTARÂREA NR. 237

privind aprobarea   indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia LUCRĂRI TEHNICO - EDILITARE SI SISTEMATIZARE VERTICALA PENTRU OBIECTIVUL DE CONSTRUCŢII LOCUINŢE PENTRU TINERI STR. UNIRII, F.NR., REGIM DE INALTIME P+3E+M SI 20 UL

HOTARÂREA NR. 238

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2022-2023

HOTARÂREA NR. 239

privind aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei la „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”a documentației tehnico-economiceși aindicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotarea Municipiului Vatra Dornei cu stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice”

HOTARÂREA NR. 240

privind aprobarea sumei necesara organizarii focului de artificii la trecerea dintre anii 2021-2022

HOTARÂREA NR. 241

privind  atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 242

privind aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 38833 din CF 38833 situat in Str. Runc nr.2  judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 243

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2022 pentru cladiri, pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Ardelean Gheorghe erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 244

privind   aprobarea achizitionarii suprafetei de 2631 mp teren intravilan , identic cu nr.cadastral  30549 din CF 30549 , situat in Str.Calea Transilvaniei, de la SC DORNA LACTATE S.A., precum si a constructiei –fosta club identica cu nr.cadastral 305469-C1 in suprafata de 402 mp(fosta club),  constructia C2 magazie- in suprafata de 89 mp,  identica cu nr.cadastral 30549-C2, constrcutia C3-magazie –in suprafata de 61 mp, identic cu nr.cadastral 30549-C3, constructiei C4-magazie in suprafata de 40 mp,  identic cu nr.cadastral 30549-C4

HOTARÂREA NR. 245

privind posibilitatea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatat în anul 2022  conform amenajamentul silvic, din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 246

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2022, al fondului forestier,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S. Iacobeni , O.S. Carlibaba  si OS Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 247

privind  aprobarea listei de partizi (constituite cât şi cele preliminate) care urmează a fi exploatate în cursul anului 2022 de pe fondul forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 248  
HOTARÂREA NR. 249 privind aprobarea majorarii impozitului cu 400%,  incepand cu anul 2022, pentru cladirea unor persoane fizice, din Municipiul Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 250

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica  a spaţiului  proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Oborului nr.7 si a documentatiei de licitatie,  in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 251

privind infiintarea sectiilor sportive de : Natatie, fotbal-tenis, minifotbal, teqball si bridge, in cadrul Clubului  Sportiv Municipal  “Dorna“  Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 252  
HOTARÂREA NR. 253  
HOTARÂREA NR. 254  
HOTARÂREA NR. 255  
HOTARÂREA NR. 256  
HOTARÂREA NR. 257  
HOTARÂREA NR. 258  
HOTARÂREA NR. 259  
HOTARÂREA NR. 260  
HOTARÂREA NR. 261  
HOTARÂREA NR. 262  
HOTARÂREA NR. 263  
HOTARÂREA NR. 264  
HOTARÂREA NR. 265  
HOTARÂREA NR. 266  
HOTARÂREA NR. 267  
HOTARÂREA NR. 268  
HOTARÂREA NR. 269  
HOTARÂREA NR. 270  
HOTARÂREA NR. 271  
HOTARÂREA NR. 272  
HOTARÂREA NR. 273  
HOTARÂREA NR. 274  
HOTARÂREA NR. 275  
HOTARÂREA NR. 276  
HOTARÂREA NR. 277  
HOTARÂREA NR. 278  
HOTARÂREA NR. 279  
HOTARÂREA NR. 280  
HOTARÂREA NR. 281  
HOTARÂREA NR. 282  
HOTARÂREA NR. 283  
HOTARÂREA NR. 284  
HOTARÂREA NR. 285  
HOTARÂREA NR. 286  
HOTARÂREA NR. 287  
HOTARÂREA NR. 288  
HOTARÂREA NR. 289  
HOTARÂREA NR. 290  
HOTARÂREA NR. 291  
HOTARÂREA NR. 292  
HOTARÂREA NR. 293  
HOTARÂREA NR. 294  
HOTARÂREA NR. 295  
HOTARÂREA NR. 296  
HOTARÂREA NR. 297  
HOTARÂREA NR. 298  
HOTARÂREA NR. 299  
HOTARÂREA NR. 300  
HOTARÂREA NR. 301  
HOTARÂREA NR. 302  
HOTARÂREA NR. 303  
HOTARÂREA NR. 304  
HOTARÂREA NR. 305  
HOTARÂREA NR. 306  
HOTARÂREA NR. 307  
HOTARÂREA NR. 308  
HOTARÂREA NR. 309  
HOTARÂREA NR. 310  
HOTARÂREA NR. 311  
HOTARÂREA NR. 312  
HOTARÂREA NR. 313  
HOTARÂREA NR. 314  
HOTARÂREA NR. 315  
HOTARÂREA NR. 316  
HOTARÂREA NR. 317  
HOTARÂREA NR. 318  
HOTARÂREA NR. 319  
HOTARÂREA NR. 320  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe