Hotarari 2003

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2003

HOTĂRÂREA NR. 22 privind alocarea sumei de 190 milioane lei pentru efectuarea lucrărilor de împrejmuire a Cimitirului Eroilor din municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea sumelor necesare pentru dotarea cu mobilier a Laboratorului de fizică al Şcolii generale nr. 2 Vatra Dornei, precum şi a două laboratoare din cadrul Liceului Teoretic "Ion Luca" Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 24 privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie publică pentru închirierea trupului de păşune Măgura Mică - proprietatea Municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 25 privind însuşirea de către Consiliul Local a criteriilor de acordare a locuinţelor sociale
HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea Parteneriatului dintre Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei şi organizaţiile neguvernamentale "CHRISTIANA" şi "BISTRIŢA AURIE", în vederea implementării proiectelor din domeniul social
HOTĂRÂREA NR. 27 privind acordul Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, pentru asocierea cu unităţile miniere din Bucovina şi sindicatele acestora în vederea înfiinţării "ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITĂŢILOR MINIERE DIN BUCOVINA"
HOTĂRÂREA NR. 28 privind acordul Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei pentru stabilirea de relaţii de parteneriat cu localitatea IAREMCE din Ucraina
HOTĂRÂREA NR. 29 privind alocarea sumei de 60.328.000 lei "Asociaţiei pentru alimentări cu apă, canalizări şi salubrizări" Suceava , în vederea executării studiului de fezabilitate pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă
HOTĂRÂREA NR. 30 privind scoaterea din evidenţele contabile în vederea demolării a imobilului situat pe strada Dornelor nr.9
HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul propriu al Consiliului local al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 41 privind acordul de principiu al Consiliului Local pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii în servicii sociale
HOTĂRÂREA NR. 42 privind aprobarea Regulamentului intern al Primăriei municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2004
HOTĂRÂREA NR. 44 privind aprobarea preţurilor şi tarifelor aplicate de DADP pentru serviciile de apă şi canal
HOTĂRÂREA NR. 45 privind aprobarea participării Consiliului local Vatra Dornei în cadrul Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări în judeţul Suceava, alături de Consiliul Judeţean Suceava şi Consiliile locale Rădăuţi, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Siret, Solca la Programul SAMTID
HOTĂRÂREA NR. 46 privind modificarea H.C.L. nr.21/21.02.2003 privind achiziţionarea unui apartament de pe piaţa liberă
HOTĂRÂREA NR. 47 privind aprobarea Comisiei de examinare şi stabilirea datei de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 48 privind aprobarea alocării sumei de 10 milioane lei către Clubul sportiv de arte marţiale "Museido"
HOTĂRÂREA NR. 49 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Cocoreanu Stelian
HOTĂRÂREA NR. 50 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Tărniceru Gabriela
HOTĂRÂREA NR. 51 privind aprobarea delegării de gestiune către S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. a sistemului de iluminat public în vederea reabilitării şi modernizării acestuia
HOTĂRÂREA NR. 52 privind aprobarea concesionării , fără licitaţie publică, a suprafeţei de 25 mp, teren situat în str. Bârnărel nr.26, pentru Ursu Mircea, în extinderea locuinţei proprietate privată pentru construirea unei băi
HOTĂRÂREA NR. 53 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 76 mp, teren situat în str. Bârnărel nr.36, pentru Laszlo Gavrilă, în extinderea locuinţei proprietate privată
HOTĂRÂREA NR. 54 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 32 mp, teren situat în str. 22 Decembrie nr.15A, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de prestări servicii internet
HOTĂRÂREA NR. 55 privind aprobarea parteneriatului cu A.D.Z.D. şi GRASP în vederea cofinanţării proiectului "Instalare Internet radio în Bazinul Dornelor"
HOTĂRÂREA NR. 56 privind aprobarea înfiinţării unui Centru social la parterul imobilului situat în strada Mihai Eminescu nr.46
HOTĂRÂREA NR. 57 privind aprobarea sumei de 30 milioane lei pentru deplasarea Ansamblului "Dorna Dorului" în Scoţia
HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea perioadei de desfăşurare a programului de activităţi şi a sumelor necesare pentru organizarea "Zilelor Municipiului" Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 59 privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării programului cultural interregional "Din Boian la Vatra Dornei"
HOTĂRÂREA NR. 60 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei înscris în anexa nr. 6 la HG nr.1357/2001
HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare precum şi a regulamentului intern al Bibliotecii municipale "G.T.Kirileanu"
HOTĂRÂREA NR. 62 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea auditului intern în cadrul Primăriei municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 63 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 12 mp, teren situat în str. Republicii nr.3, în vederea amplasării unei construcţii cu destinaţia de schimb valutar
HOTĂRÂREA NR. 64 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului social
HOTĂRÂREA NR. 65 privind aprobarea Regulamentului intern şi de organizare şi funcţionare a activităţilor Direcţiei de Administrare a Domeniului Public
HOTĂRÂREA NR. 66 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 50 mp. teren situat în str. Piscului nr.1, către Bâjbâiac Gheorghe, în vederea extinderii locuinţei
HOTĂRÂREA NR. 67 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, către SC Autoturist S.R.L., a suprafeţei de 60 mp teren aflat sub construcţia existentă şi a suprafeţei de 48 mp teren limitrof cu construcţiile existente, teren situat în str. Transilvaniei nr.137
HOTĂRÂREA NR. 68 privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 20 mp. teren situat în str. Schitului, către SC Electrica SA, în vederea amplasării unui post de transformare
HOTĂRÂREA NR. 69 privind aprobarea alocării unor sume pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ocazionate de Festivalul internaţional de folclor "Întâlniri Bucovinene" şi Zilele Municipiului
HOTĂRÂREA NR. 70 privind aprobarea alocării sumei de 15 milioane lei pentru punerea în scenă a unui spectacol de teatru
HOTĂRÂREA NR. 71 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, către SC Adonis Farm SRL a construcţiei anexă spaţiului ce îl deţine în proprietate, în suprafaţă utilă de 5,04 mp şi terenul aferent construcţiei în suprafaţă de 11 mp. situat în strada Luceafărului nr.1.
HOTĂRÂREA NR. 72 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, către SC Ayael Com Serv SRL a suprafeţei de 20 mp teren aferent construcţiei proprietate privată, teren situat în strada Mihai Eminescu nr.28
HOTĂRÂREA NR. 73 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 100 mp. teren situat în str. Parcului nr.1, către Joldeş Margareta, în vederea extinderii locuinţei.
HOTĂRÂREA NR. 74 privind aprobarea realizării unui parteneriat public-privat pentru execuţia şi exploatarea Complexului comercial şi agroalimentar Vatra Dornei.
HOTĂRÂREA NR. 75 privind aprobarea Regulamentului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării
HOTĂRÂREA NR. 77 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, către SC "Cris şi Andy"S.R.L., a unei suprafeţe de 883 mp, teren ocupat de construcţii şi a unei suprafeţe de 462 mp, teren-cale de acces, situat în str. Podu Verde nr.40
HOTĂRÂREA NR. 78 privind darea în administrare a terenurilor şi construcţiilor din Poligonul de tragere, situat în Dealu Runc, către Comandamentul de Jandarmi Teritorial Bacău
HOTĂRÂREA NR. 79 privind aprobarea închirierii cu licitaţie publică a unei suprafeţe de 4 mp, teren situat în strada Lumea Nouă, în vederea amplasării unui chioşc de ziare
HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, către Bâia Marcel, a unei suprafeţe de 20mp. teren situat în str.Unirii nr.13, în vederea extinderii locuinţei
HOTĂRÂREA NR. 81 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, către Boca Rodica, a unei suprafeţe de 38 mp, teren situat în str. Mihai Eminescu nr.30, în vederea extinderii pentru construirea unei săli de aşteptare
HOTĂRÂREA NR. 82 privind aprobarea normativului de personal pentru anul şcolar 2003-2004 al personalului nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 83 privind aprobarea alocării sumei de 8 milioane lei, către Făcână Anica, necesară pentru editarea unui volum de versuri şi aprobarea alocării sumei de 6 milioane lei, către Vicol Gheorghe, necesară pentru editarea unei cărţi
HOTĂRÂREA NR. 84 privind aprobarea sumei de 5 milioane de lei pentru organizarea cursului de asistenţi maternali profesionişti
HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea funcţionării unui Centru Medical de Permanenţă în cadrul Centrului Social
HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de amenajare a unei parcări în strada Mihai Eminescu nr.26-28
HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de amenajare a unei parcări în intersecţia strada Dornelor cu strada Mihai Eminescu şi închirierea unei suprafeţe de teren
HOTĂRÂREA NR. 88 privind realizarea unui parteneriat public-privat pentru agrementarea bazei pârtiei Parc
HOTĂRÂREA NR. 89 privind aprobarea unor scutiri de taxe judiciar de timbru
HOTĂRÂREA NR. 90 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2003
HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea angajării unui credit de 365.000 USD
HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea unor tarife pentru prestări servicii de utilitate publică
HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, către S.C. ELTER S.R.L., a cotei de teren aferent spaţiului comercial din Complexul comercial, situat în str. Luceafărului nr.19
HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea Acordului cadru dintre Ministerul Integrării Europene şi Consiliul local Vatra Dornei şi cofinanţarea cheltuielilor neeligibile în bugetul obiectivului "Centrală termică pe deşeuri din lemn"
HOTĂRÂREA NR. 95 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 ca urmare a prevederilor HG nr.1302/13.11.2003
HOTĂRÂREA NR. 96 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2004
HOTĂRÂREA NR. 97 privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor nete obţinute din utilizarea şi valorificarea bunurilor mobile şi imobile
HOTĂRÂREA NR. 98 privind aprobarea alocării sumei de 18 milioane lei, către Liceul teoretic "Ion Luca" pentru organizarea Concursului Interjudeţean de matematică "Memorialul Ştefan Dîrţu"
HOTĂRÂREA NR. 99 privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Romaniuc Dumitru în vederea efectuării unei operaţii la o clinică de specialitate
HOTĂRÂREA NR. 100 privind aprobarea scutirii de plata chiriei pentru perioada 01.08.2003-15.10.2003 a SC ALEXTIB SRL pentru spaţiul din str. Luceafărului nr.1
HOTĂRÂREA NR. 101 privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 1 mp. teren situat în zona Centralei termice pe deşeuri din lemn din str. Unirii, către SC FDFEE "Electrica Moldova" SA, în vederea amplasării unui stâlp
HOTĂRÂREA NR. 102 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
HOTĂRÂREA NR. 103 privind aprobarea refacerii învelitorii şi mansardarea unor blocuri din municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 104 privind aprobarea lucrărilor de refacere structurală a unor încăperi din Policlinica Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 105 privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de 100 mp., teren situat în str. Miriştii nr.2A, în vederea amplasării unui pilon suport pentru echipamente tehnice de retransmisie telefonie mobilă
HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea includerii reţelelor de telecomunicaţii proprietatea ROMTELECOM aflate pe suportul terţilor în categoria construcţiilor speciale supuse impozitării
HOTĂRÂREA NR. 107 privind aprobarea sumelor necesare organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări ocazionate de sărbătorile de iarnă
HOTĂRÂREA NR. 108 privind modificarea HCL nr.64/31.07.2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Social de primire, asistare şi îngrijire Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 109 privind aprobarea alocării sumei de 10 milioane lei, pentru achiziţionarea de carte românească în vederea donaţiei către şcolile din comuna Petraşivca - Ucraina
HOTĂRÂREA NR. 110 privind propunerea raportului de evaluare a activităţii secretarului municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 111 privind modificarea şi completarea HCL nr.25/2003 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale pentru tineri realizate prin programul ANL
HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru anul 2004
HOTĂRÂREA NR. 113 privind aprobarea tarifului aplicat de DADP pentru colectarea şi transportul gunoiului menajer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe