Hotarari 2005

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2005

HOTĂRÂREA NR. 1 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2005
HOTĂRÂREA NR. 2 privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment
HOTĂRÂREA NR. 3 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Vatra Dornei.
HOTĂRÂREA NR. 4 privind aprobarea Regulamentului intern de organizare şi funcţionare al Primăriei municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 5 privind înfiinţarea Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanei al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 6 privind transmiterea în administrare Spitalului municipal Vatra Dornei a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea
HOTĂRÂREA NR. 7 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul "Agrementare turistică a staţiunii Vatra Dornei" în cadrul Programului PHARE 2004 - 2006 Coeziune economică şi socială
HOTĂRÂREA NR. 8 privind activitatea de parcare auto şi înfiinţarea unor spaţii de parcare pe str. Mihai Eminescu şi Vasile Liţu
HOTĂRÂREA NR. 9 privind aprobarea perioadei şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării manifestării "Serbările Zăpezii - 2005"
HOTĂRÂREA NR. 10 privind aprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate pentru iniţierea de proiecte în cadrul Programului SAPARD - spaţiu rural, măsura 2.1.
HOTĂRÂREA NR. 11 privind aprobarea achiziţionării a două apartamente şi schimbul de locuinţă între municipiul Vatra Dornei şi proprietarii locuinţelor din str. Mihai Eminescu nr.48
HOTĂRÂREA NR. 12 privind aprobarea cofinanţării lucrărilor de reabilitare a imobilului
Liceului teoretic "Ion Luca" Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 13 privind cofinanţarea cheltuielilor ocazionate de participarea unui grup de copii de la Clubul copiilor şi elevilor la Programul Atelier de lucru "Folclor internaţional" ce va avea loc în perioada 30 mai - 5 iunie 2005 la Wrzesnia - Polonia
HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea modului de utilizare a microbuzului din dotarea Primăriei municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, a unor locuinţe sociale, în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995.
HOTĂRÂREA NR. 16 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 6500 mp, în str.Unirii f.n., pentru activităţi industriale
HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 18 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţe sociale pentru tineri realizate prin programul ANL
HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate pentru reabilitarea străzilor şi trotuarelor în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 20 privind aprobarea întocmirii documentaţiei în vederea declarării municipiului Vatra Dornei staţiune balneoclimaterică
HOTĂRÂREA NR. 21 privind aprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate pentru reabilitarea Staţiei de epurare, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 22 privind aprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate pentru construcţia unui nou spital în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 23 privind modificarea H.C.L. nr.133/16.12.2004 de stabilire a aportului Consiliului local al municipiului Vatra Dornei la creşterea capitalului social al SC ACET SA Suceava şi desemnarea unui reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC ACET SA Suceava, pentru realizarea obiectivului "Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în judeţul Suceava" în cadrul Programului SAMTID
HOTĂRÂREA NR. 24 privind constituirea Comisiei de analiză a modului de dministrare a pădurilor comunale
HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea Statului de funcţii pentru aparatul propriu al Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, ca urmare a reîncadrării funcţionarilor publici
HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi numirea şefului Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică
în municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 29 privind acceptarea trecerii imobilului situat în municipiul Vatra Dornei, str. Dornelor nr. 20, judeţul Suceava din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Vatra Dornei şi administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren, în vederea construcţiei de locuinţe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 31 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 25 mp, în str.Lumea Nouă nr.25, către Hrecica Vasile, în vederea extinderii locuinţei
HOTĂRÂREA NR. 32 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie, a suprafeţei de 76 mp,
teren ocupat de clădirea locuinţă, situat în Str. Ion Luca nr.3,
către Apetrii Aparaschivei Niculina
HOTĂRÂREA NR. 33 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie, a suprafeţei de 266 mp, teren ocupat de locuinţă, anexă şi curte, situat în Str. Tudor Vladimirescu nr.2A, către Dolhăscu Elisabeta
HOTĂRÂREA NR. 34 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie, a suprafeţei de 51 mp teren, situat în Str. 22 Decembrie nr.22, către Dulgheru Petrea, în vederea extinderii locuinţei
HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea achiziţionării unor locuinţe şi schimbul acestora cu locuinţe situate în imobilul din str. Mihai Eminescu nr.48
HOTĂRÂREA NR. 36 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2005
HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea parteneriatului cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, pentru implementarea programului "Acces la educaţie a grupurilor dezavantajate"
HOTĂRÂREA NR. 38 privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Mansardare Bloc 1 Ansamblul Chiliei"
HOTĂRÂREA NR. 39 privind alocarea sumei de 20 milioane lei Clubului sportiv de arte marţiale "Museido" pentru participarea la campionatul european de Kendo ce va avea loc în perioada 14-17 aprilie 2005 la Berna - Elveţia
HOTĂRÂREA NR. 40 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Moraru Ioan şi declararea locului vacant
HOTĂRÂREA NR. 41 privind aprobarea achiziţionării a două apartamente şi revocarea unor prevederi din HCL nr.35/2005 şi HCL nr.11/2005
HOTĂRÂREA NR. 42 privind aprobarea sumei de 60 milioane lei pentru acordarea de jutoare în alimente cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti unor persoane singure şi familii cu venituri reduse
HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor ocazionate de “Ziua adolescentului”
HOTĂRÂREA NR. 44 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Fediuc Milica
HOTĂRÂREA NR. 45 privind aprobarea schimbului de locuinţe între municipiul Vatra Dornei şi proprietarii locuinţelor din str. Mihai Eminescu nr.48
HOTĂRÂREA NR. 46 privind aprobarea funcţionării temporare a Căminului de bătrâni în ocalul Şcolii Roşu şi a internatului de elevi la Şcoala de Arte şi Meserii şi Clubul Sportiv Şcolar
HOTĂRÂREA NR. 47 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru retehnologizarea sistemului de producere şi alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 48 privind repartizarea unui spaţiu din str. Mihai Eminescu nr.30 către Serviciul de Poliţie Comunitară
HOTĂRÂREA NR. 49 privind aprobarea scoaterii din evidenţele contabile a imobilului din str. Lumea Nouă nr.21, în vederea demolării
HOTĂRÂREA NR. 50 privind acceptarea trecerii din administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei în administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri naţionale din România SA a sectoarelor de drumuri naţionale DN17 km 140+350 – 152+350 şi DN 17B km 0+000 – 4+450
HOTĂRÂREA NR. 51 privind aprobarea unor măsuri privind branşarea la reţeaua de energie termică a municipiului
HOTĂRÂREA NR. 52 privind modificarea şi completarea HCL nr.42/1998 privind sancţionarea abaterilor de la normele de bună gospodărire, de igienizare, de practicare a unui comerţ civilizat şi de bună convieţuire în societate
HOTĂRÂREA NR. 53 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 54 privind împuternicirea Comisiei numită prin HCL nr.65/2004 pentru negocierea preţului şi condiţiilor de cumpărare, în vederea achiziţionării imobilului Cămin CFR, situat în str. Unirii nr.55
HOTĂRÂREA NR. 55 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie, a suprafeţei de 81 mp, teren ocupat de curtea locuinţei proprietate particulară, situat în Str. Lumea nouă nr.37,către Agache Ariadna-Mihaela
HOTĂRÂREA NR. 56 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie, a suprafeţei de 218 mp, teren ocupat de locuinţă şi curte, situat în Str. Petreni nr.1, către Acatrinei Vasile
HOTĂRÂREA NR. 57 privind modificarea HCL nr.135/16.12.2004 şi HCL nr.16/24.02.2005
HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, a locuinţelor sociale din tronsonul A al blocului 1 din str. Podu Verde nr.1, în vederea vânzării
HOTĂRÂREA NR. 59 privind aprobarea modificării tarifelor la apă potabilă şi canalizare-epurare
HOTĂRÂREA NR. 60 privind aprobarea includerii desfăşurării Simpozionului naţional de poezie religioasă ”Daniil Tudor – vlădică al poeziei” în cadrul manifestărilor “Zilele Municipiului Vatra Dornei” şi cofinanţarea acestui simpozion
HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Coasta de Vest se întâlneşte cu Europa de Est”
HOTĂRÂREA NR. 62 privind aprobarea cofinanţării participării sportivilor de la Clubul Sportiv Fudo Vatra Dornei la Campionatul European de Karate Tradiţional Fudokan Shotokan pentru Copii de la Belgrad
HOTĂRÂREA NR. 63 privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii Centrului de zi pentru copii şcolari”
HOTĂRÂREA NR. 64 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Vatra Dornei pe anul 2005
HOTĂRÂREA NR. 65 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru anul 2004
HOTĂRÂREA NR. 66 privind aprobarea construirii unui cartier de locuinţe în str. Oborului şi aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 9104 mp, teren situat în str. Oborului fn.
HOTĂRÂREA NR. 67 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie, a suprafeţei de 60 mp. teren ocupat de construcţie, situat în Str. Mihai Eminescu nr.30, către SC Crisvel SRL
HOTĂRÂREA NR. 68 privind aprobarea întocmirii unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 2 parcele de teren din Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr.30, respectiv nr.36
HOTĂRÂREA NR. 69 privind modificarea tarifelor pentru prestările de servicii de pază executate de Poliţia Comunitară Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 70 privind aprobarea achiziţionării a două apartamente şi schimbul unuia dintre ele, între municipiul Vatra Dornei şi proprietarii unei locuinţe din str. Mihai Eminescu nr.48
HOTĂRÂREA NR. 71 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Dulgheru Petrea şi declararea locului vacant
HOTĂRÂREA NR. 72 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie, a suprafeţei de 16 mp. către Nechita Mihai, teren ocupat de o construcţie executată în extensia locuinţei proprietate particulară din str. Sondei nr.4, bl.A10, sc.A, ap.4
HOTĂRÂREA NR. 73 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie, a suprafeţei de 3 mp. către Avasilinei Mircea Marian, în vederea închiderii balconului la apartamentul din str. Unirii nr.88, bl.23, parter, ap.4.
HOTĂRÂREA NR. 74 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de 266 mp. teren, situată în Vatra Dornei, str. Piscului nr.2.
HOTĂRÂREA NR. 75 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 110 mp. teren, către Ungureanu Adrian şi Camelia, teren ocupat de construcţia proprietate personală, în str. Pinului nr.46A
HOTĂRÂREA NR. 76 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 24 mp. teren, către AF Pilug Viorica în vederea extinderii construcţiei - spaţiu comercial în str. Transilvaniei fn.
HOTĂRÂREA NR. 77 privind aprobarea atribuirii aprobarea atribuirii unor loturi de teren disponibile, conform Legii nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 78 privind aprobarea concesionării, Băii publice, precum şi aprobarea caietului de sarcini
HOTĂRÂREA NR. 79 privind aprobarea modificării tarifelor la serviciile de baie publică
HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea contractului de delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare
HOTĂRÂREA NR. 81 privind propunerea unei comisii pentru lichidarea Fundaţiei "Cazinoul"
HOTĂRÂREA NR. 82 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2005
HOTĂRÂREA NR. 83 privind aprobarea modificării preţului la energia termică
HOTĂRÂREA NR. 84 privind aprobarea cofinanţării Proiectului "ECONET"
HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea desfăşurării manifestărilor "Zilele Municipiului Vatra Dornei" şi a finanţării acestor manifestări
HOTĂRÂREA NR. 86 privind suplimentarea Statului de funcţii al Primăriei municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea schimbării traseului montan către Vârful "12 Apostoli" din Munţii Călimani
HOTĂRÂREA NR. 88 privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a canalizării din străzile Mălinilor, Sondei şi Diecilor
HOTĂRÂREA NR. 89 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 90 privind modificarea HCL nr.21/28.02.2003
HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea contractării unui împrumut pentru reabilitarea
străzilor şi trotuarelor din municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de 9500 mp. teren, situată în Vatra Dornei, str. Unirii f.n.
HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor de concesionare
HOTĂRÂREA NR. 94 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, conform Legii nr.550/2002
HOTĂRÂREA NR. 95 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de credit în valoare de EUR 86,300,000 încheiat în data de 26.03.2004 între Deutsche Bank Luxembourg S.A., Consiliul Judeţean Suceava şi 59 de unităţi administrativ teritoriale sucevene pentru finanţarea realizării obiectivelor de investiţii cuprinse în prima fază a Programului "Utilităţi şi Mediu la Standarde Europene în judeţul Suceava"
HOTĂRÂREA NR. 96 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de credit în valoare de EUR 86,300,000 încheiat în data de 26.03.2004 între Deutsche Bank Luxembourg S.A., Consiliul Judeţean Suceava şi 59 de unităţi administrativ teritoriale sucevene pentru finanţarea realizării obiectivelor de investiţii cuprinse în prima fază a Programului "Utilităţi şi Mediu la Standarde Europene în judeţul Suceava"
HOTĂRÂREA NR. 97 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu în clădirea administrativă a Stadionului municipal şi a unei suprafeţe de teren, pentru servicii de televiziune prin cablu
HOTĂRÂREA NR. 98 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2005
HOTĂRÂREA NR. 99 privind aprobarea amplasamentului pentru funcţionarea oborului de animale
HOTĂRÂREA NR. 100 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 75 mp. teren situat în str. Eroilor nr.22 către Nechita Ioan
HOTĂRÂREA NR. 101 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 79 mp. teren, situat în str. Pinului nr.25, către Cute Ilie
HOTĂRÂREA NR. 102 privind aprobarea actualizării cuantumului amenzilor prevăzute de H.C.L. nr. 42/30.04.1998, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 103 privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a canalizării din strada Gării şi zona străzii Luceafărului
HOTĂRÂREA NR. 104 privind aprobarea alocării sumei de 1000 lei (RON) către Mânăstirea "Piatra Tăieturii" sprijin financiar pentru continuarea unor lucrări de construcţie
HOTĂRÂREA NR. 105 privind aprobarea listei spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi activităţi conexe actului medical ce urmează a fi vândute conform OUG nr.110/2005
HOTĂRÂREA NR. 106 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în
Comisia de vânzare a spaţiilor medicale conform OUG nr.110/2005
HOTĂRÂREA NR. 107 privind aprobarea funcţionării instituţiilor de învăţământ
pe raza municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 108 privind înfiinţarea unei Comisii Locale Operative în cadrul Consiliului Local
HOTĂRÂREA NR. 109 privind montarea de dispozitive de încetinire a vitezei la trecerile de pietoni
HOTĂRÂREA NR. 110 privind aprobarea lucrărilor de montare bordură carosabilă şi pavaj trotuar, pe Str.Dornelor
HOTĂRÂREA NR. 111 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Romilă Ilie
HOTĂRÂREA NR. 112 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 113 privind aprobarea cofinanţării Proiectului "Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii pentru turism în Parcul Balnear Vatra Dornei"
HOTĂRÂREA NR. 114 privind aprobarea suportării cheltuielilor de întreţinere şi administrarea a Proiectului"Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii pentru turism în Parcul Balnear Vatra Dornei", după implementarea finanţată prin programul "Phare 2004-2006- Coeziune economico-socială, schema de finanţare Proiecte mari de Infrastructură Regională"
HOTĂRÂREA NR. 115 privind asocierea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei cu Consiliul Judeţean Suceava, în vederea implementării Proiectului "Sistem ecologic integrat de management al deşeurilor municipale - înfiinţarea a două depozite ecologice cu infrastructura aferentă, pe teritoriul judeţului Suceava"
HOTĂRÂREA NR. 116 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 144,83 mp, reprezentând cotele de teren aferente spaţiilor comerciale, proprietate a S.C. "DORNACOM " S.A., situate în Str.Mihai Eminescu nr.8-parter Bloc " G"
HOTĂRÂREA NR. 117 privind vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 3762,13 mp de teren, către S.C. "INTUS" S.R.L şi a suprafeţei de 185,87 mp teren către S.C. Depozit Angro "AIS TRADING"S.R.L, reprezentând cota aferentă spaţiilor comerciale proprietate privată, teren situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Republicii nr.5
HOTĂRÂREA NR. 118 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 8 mp. teren, situat în str. Tudor Vladimirescu nr.2, către Căprioară Constantin, în vederea construirii unei băi şi a unei bucătării
HOTĂRÂREA NR. 120 privind aprobarea schimbului de teren între Alucăniţei Vladimir şi Consiliul Local a suprafeţelor de 890 mp de teren fiecare, situate în Str.Cetinii nr.3.
HOTĂRÂREA NR. 121 privind aprobarea achiziţionării unui număr de 12 boxe metalice pentru lemne, pentru locatarii imobilului din Str.Luceafărului nr.3
HOTĂRÂREA NR. 122 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, a unor locuinţe sociale, în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995.
HOTĂRÂREA NR. 123 privind alocarea sumei de 30.000 lei (RON) către Spitalul Municipal Vatra Dornei, sprijin financiar, în vederea realizării unor lucrări de consolidare pentru amplasarea aparatului de radiologie
HOTĂRÂREA NR. 124 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a spaţiului din str. Mihai Eminescu nr.41 cu destinaţia de magazin de tip ECONOMAT
HOTĂRÂREA NR. 125 privind stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Mansardare Bloc 1 Tronsonul C+D" din str. Podu Verde
HOTĂRÂREA NR. 126 privind însuşirea rapoartelor de evaluare şi aprobarea vânzării către actualii chiriaşi a locuinţelor din tronsonul A al blocului nr.1 din str. Podu Verde nr.1
HOTĂRÂREA NR. 127 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a clădirii
Centralei termice Unirii II, situată în Str.Izvorului, cu destinaţia de spaţiu comercial sau prestări servicii
HOTĂRÂREA NR. 128 privind alocarea sumei de 1000 lei (RON) către Udişteanu Andrei Călin, în vederea efectuării unor studii de specializare la Lisabona în Portugalia
HOTĂRÂREA NR. 129 privind aprobarea contractării unui împrumut de la Banca Europeană de Investiţii, necesar cofinanţării Programului SAMTID pentru municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 130 privind aprobarea închirierii, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 540 mp. teren, situat în str. Runcului, către Usatiuc Dan Florin, în vederea amenajării unei parcări auto
HOTĂRÂREA NR. 131 privind punerea la dispoziţia concesionarului serviciului de distribuţie a gazelor a terenului necesar pentru realizarea reţelelor de distribuţie a gazelor, precum şi a terenului necesar organizării de şantier
HOTĂRÂREA NR. 132 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 6,9 mp. teren, situat în str. Mihai Eminescu nr.19, către SC Valeriana Farm SRL, în vederea extinderii
HOTĂRÂREA NR. 133 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a cotei de teren aferentă spaţiilor comerciale, proprietate a S.C. DORNACOM S.A, situate în Municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.33 - parter Blocul Tineretului
HOTĂRÂREA NR. 134 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a cotei de teren aferentă spaţiului cabinet medical, proprietatea SC Dorna Medical SRL, situat în Municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr.28
HOTĂRÂREA NR. 135 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de 150 mp. teren, situată în Str.Republicii nr.5, în vederea construirii unei spălătorii auto
HOTĂRÂREA NR. 136 privind aprobarea atribuirii cu titlu gratuit a suprafeţei de 431 mp. teren situat în str. Lumea Nouă nr.21 B, către Dănilă Vasile, conform Legii nr.44/1994 privind veteranii de război
HOTĂRÂREA NR. 137 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor amplasamente destinate publicităţii stradale
HOTĂRÂREA NR. 138 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, a unor suprafeţe de teren afectate de expropriere pentru realizarea proiectului “Reabilitarea DN 17”
HOTĂRÂREA NR. 139 privind însuşirea criteriilor şi aprobarea listei de priorităţi în repartizarea locuinţelor sociale pentru tineri, realizate prin Programul ANL
HOTĂRÂREA NR. 140 privind aprobarea lista de repartizare a locuinţelor sociale realizate prin mansardarea Blocului 1 Ansamblul Chilia
HOTĂRÂREA NR. 141 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 99 mp. teren, situat în Str. Ouşorului nr.5 bis, către Pasat Daniel Viorel, teren aferent locuinţei proprietate personală
HOTĂRÂREA NR. 142 privind repartizarea locuinţelor sociale pentru tineri, realizate prin Programul ANL
HOTĂRÂREA NR. 143 privind alocarea sumei de milioane de lei, pentru organizarea şi desfăşurarea concursului interjudeţean de matematică ”Memorialul Ştefan Dârţu” Ediţia a VI-a
HOTĂRÂREA NR. 144 privind aprobarea sumelor necesare pentru asigurarea echipamentelor Centralei termice pe deşeuri din lemn
HOTĂRÂREA NR. 145 privind aprobarea achiziţionării activelor: pavilion club, fundaţie popicărie şi ştrand din baza de agrement “Lunca Dornelor” proprietatea SC DORNACOM SA Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 146 privind aprobarea sumelor necesare organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări pe perioada sezonului de iarnă
HOTĂRÂREA NR. 147 privind alocarea sumelor necesare pentru participarea sportivilor de la Clubul Sportiv “ Fudo ” Vatra Dornei, la Campionatul Mondial de Karate Tradiţional Fudokan Shotokan, ce se va desfăşura în localitatea Sabba d’Oro din Italia
HOTĂRÂREA NR. 148 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2005
HOTĂRÂREA NR. 149 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 150 privind aprobarea proiectării obiectivelor de sistematizare verticală în ansamblurile de locuinţe Transilvaniei şi Podu Verde
HOTĂRÂREA NR. 151 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr.136/31.10.2005
HOTĂRÂREA NR. 152 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2005
HOTĂRÂREA NR. 153 privind aprobarea Acordului Cadru, aferent proiectului” Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în judeţul Suceava“, proiect finanţat prin programul SAMTID
HOTĂRÂREA NR. 154 privind anularea creanţelor fiscale, restante mai mici de 10 lei RON, aflate în sold la data de 31 decembrie2005
HOTĂRÂREA NR. 155 privind propunerea raportului de evaluare a activităţii secretarului municipiului Vatra Dornei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe