Hotarari 2007

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2007

HOTĂRÂREA NR. 1 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a Primăriei municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 2 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2007
HOTĂRÂREA NR. 3 privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment
HOTĂRÂREA NR. 4 privind aprobarea cumpărării unui număr de 100 acţiuni la SC BUCOVINA ECOTERMGAZ SA Suceava
HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Bloc de locuinţe cu destinaţia de locuinţe sociale – 12 unităţi locative – în strada Chiliei nr. 9B”
HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Bloc de locuinţe cu destinaţia de locuinţe sociale – 12 unităţi locative – în strada Foresta”
HOTĂRÂREA NR. 7 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici ai investiţiei “Extinderea sistemului de alimentare cu căldură în Municipiul Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 8 privind revocarea HCL nr.66/2006 şi stabilirea destinaţiei unui spaţiu din Centrul Medical de Specialitate Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 9 privind aprobarea finanţării documentaţiei tehnice pentru proiectul ,, Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii de turism în parcul balnear Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 10 privind scoaterea temporară din circuitul forestier a suprafeţei de 0,228 ha teren cu destinaţie forestieră, proprietatea municipiului Vatra Dornei şi transmiterea în folosinţă gratuită pe durata executării lucrărilor la conducta de gaz de înaltă presiune, către SC Bucovina Ecotermgaz SA Suceava
HOTĂRÂREA NR. 11 privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 20 mp. teren situat în str. Mălinilor, către SC E. ON Moldova SA, în vederea reamplasării unui post de transformare
HOTĂRÂREA NR. 12 privind aprobarea închirierii spaţiului ludotecii din cadrul Bibliotecii ,, G.T.Kirileanu” Vatra Dornei în suprafaţă de 41,5 mp pentru Biroul parlamentar Deputat Dumitru Pardău pe perioada exercitării mandatului
HOTĂRÂREA NR. 13 privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Sporturilor de iarnă, în vederea deplasării în Germania-Konigssee pentru a participa la Campionatul European de skeleton
HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea vânzării terenului aferent clădirii Pensiunea Katerina situat în str. Republicii nr.39, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru SC SONIGRAD WOOD SRL
HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Studiu de fezabilitate şi studiu de impact asupra mediului pentru reabilitarea sursei de apă subterană” Moara Dracului şi aducerea apei în sistemul centralizat de apă potabilă a municipiului Vatra Dornei ”
HOTĂRÂREA NR. 16 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007
HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 22 mp de la Asociaţia Filantropică Medical Creştină ,, Christiana” cu destinaţia cabinet medical de stomatologie copii şi persoane nevoiaşe
HOTĂRÂREA NR. 18 privind modificarea HCL nr.108/29.11.2002 privind nominalizarea spaţiilor comerciale ce vor fi scoase la vînzare conform Legii nr.550/2002, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unei suprafeţe De 1000 mp. teren, situată în Vatra Dornei, str. Unirii f.n (lângă Bloc T55) în vederea construirii unui spaţiu comercial
HOTĂRÂREA NR. 20 privind aprobarea Parteneriatului dintre Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei şi Unităţile Şcolare din Municipiul Vatra Dornei, în vederea implementării Proiectelor finanţate prin programul de granturi, pentru dezvoltare şcolară
HOTĂRÂREA NR. 21 privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Tehnologie şi creativitate” propus Şcoala nr.4 din Vatra Dornei, în cadrul programului de granturi pentru dezvoltare şcolară
HOTĂRÂREA NR. 22 privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Vatra Dornei- Ecologie şi Turism”propus de Şcoala nr.4, din Vatra Dornei, propus în cadrul programului de granturi pentru dezvoltare şcolară
HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului situat în Str.Oborului nr.5
HOTĂRÂREA NR. 24 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal din Str.Podu Verde, în vederea vânzării prin licitaţie publică, pentru construirea unui complex comercial
HOTĂRÂREA NR. 25 privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie publică pentru închirierea trupurilor de păşune Măgura Mică şi Giumalău Ciungi – proprietatea municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea extinderii reţelei de termoficare în Ansamblul de locuinţe situat în strada Schitului
HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în vederea achiziţionării unui automobil
HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea temei de proiectare şi întocmirea unui Studiu de fezabilitate şi a unui proiect tehnic pentru investiţia “Modernizarea bazei sportive a Municipiului Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 29 privind aprobarea Parteneriatului dintre Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei şi Asociaţia de Dezvoltare Zonală Dorna, în vederea implementării proeictelor în domeniul social.
HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Serviciul Comunitar de sănătate mintală”.
HOTĂRÂREA NR. 31 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a sălii de şedinţe din cadrul Policlinicii Vatra Dornei, cu destinaţie prestări servicii medicale
HOTĂRÂREA NR. 32 privind aprobarea tarifului de utilizare pentru automăturătoare
HOTĂRÂREA NR. 33 privind aprobarea sumei de 6600 lei pentru acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti unor persoane singure şi familii cu venituri reduse
HOTĂRÂREA NR. 34 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007
HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea documentaţiei de atestare a Municipiului Vatra Dornei ca Staţiune turistică de interes national.
HOTĂRÂREA NR. 36 privind acordarea unui premiu de 1500 lei, pentru sportivul Prâsneac Cristian, ca urmare a rezultatelor deosebite obţinute la concursurile naţionale şi internaţionale
HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea destinaţiei volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatată în anul 2007
HOTĂRÂREA NR. 38 privind aprobarea Planului de măsuri în vederea bunei gospodăriri a municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 39 Privind sancţionarea abaterilor de la normele de bună gospodărire a localităţii, protecţiei şi conservării mediului, a normelor de igienă, de practicare a unui comerţ civilizat şi de bună convieţuire în societate
HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Se poate şi mai bine” proiect propus de Şcoala Nr.1 din Vatra Dornei, în cadrul programului de granturi pentru dezvoltare şcolară
HOTĂRÂREA NR. 41 privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Utilare atelier mecanic şi amenajare teren de sport” Propus de Grupul Şcolar vasile Deac din Vatra Dornei, în cadrul programului de granturi pentru dezvoltare şcolară
HOTĂRÂREA NR. 42 privind repartizarea locuinţei din Str.Dornelor, nr.28, ap.4.
HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea Parteneriatului dintre Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei şi SC Confluenţe Dornene Media SRL
HOTĂRÂREA NR. 44 privind reactualizarea preţurilor la serviciile de furnizare apă şi canalizare aplicate de către SC ACET SA
HOTĂRÂREA NR. 45 privind aprobarea construcţiei unei săli de sport pentru Liceul Teoretic “Ion Luca” în suprafaţă de 1000 mp, pe terenul situat în Str.Mihai Eminescu, nr.30
HOTĂRÂREA NR. 46 Privind aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele juridice
HOTĂRÂREA NR. 47 privind aprobarea tabelului nominal privind acordarea de facilităţi fiscale unor persoane fizice
HOTĂRÂREA NR. 48 privind însuşirea raportului de evaluare a imobilului din Str.Sondei, nr.4, Bl.A10, în vederea vânzării către actualul chiriaş Gheorghiu Niculai, stabilirea preţului şi a modalităţii de plată.
HOTĂRÂREA NR. 49 privind aprobarea participării municipiului Vatra Dornei la Programul de interes naţional PIN 3 privind,, Dezvoltarea reţelei de servicii specializate pentru copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate ”
HOTĂRÂREA NR. 50 privind aprobarea participării municipiului Vatra Dornei la Programul de interes naţional PIN 6 privind,, Dezvoltarea reţelei serviciilor sociale comunitare pentru copii şi familie şi susţinerea familiilor aflate în situaţii de criză în vederea prevenirii separării copilului de familia sa”.
HOTĂRÂREA NR. 51 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 52 privind acceptarea trecerii din domeniul public al Municipiului Vatra Dornei şi administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei în domeniul public al Statului şi administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, a suprafeţei de 1630 mp teren cu vegetaţie forestieră, pentru realizarea proiectului “Reabilitarea DN 17”, teren situat în UPVI, u.a 75 D, administrat de către Ocolul Silvic Iacobeni.
HOTĂRÂREA NR. 53 privind aprobarea modului de utilizare a veniturilor proprii obţinute de către instituţiile şcolare
HOTĂRÂREA NR. 54 privind modificarea preţului la energia termică
HOTĂRÂREA NR. 55 privind modificarea HCL nr. 3/2007 privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment şi modificarea Programului anual de investiţii pe anul 2007
HOTĂRÂREA NR. 56 privind acordarea sumei de 15.818,88 lei către DADP, pentru cantitatea de căldură produsă pe bază de motorină
HOTĂRÂREA NR. 57 privind modificarea HCL nr.110/2000 privind concesionarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 120 mp, teren situat în Str.Parcului – aferent construcţiei SC Nord Montana SRL - proprietatea domnului Strugaru Paul
HOTĂRÂREA NR. 58 privind acordarea sumei de 500 lei în vederea organizării concursului "Sanitarii pricepuţi"
HOTĂRÂREA NR. 59 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 60 privind scoaterea din evidenţele contabile, în vederea demolării a tribunei de lemn din incinta Stadionului Municipal Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 61 privind acordul Consiliului local asupra Studiului de fezabilitate revizuit pentru Proiectul "Refacerea şi Dezvoltarea infrastructurii de turism în Parcul Balnear Vatra Dornei"
HOTĂRÂREA NR. 62 privind acordul Consiliului local cu privire la scopul lucrărilor, soluţiilor tehnice şi bugetul actualizat, calculat pe baza listelor de cantităţi finale pentru Proiectul ,, Refacerea şi Dezvoltarea infrastructurii de turism în Parcul Balnear Vatra Dornei ”
HOTĂRÂREA NR. 63 privind acordul Consiliului local asupra estimării costurilor pe baza Listelor de cantităţi finale pentru Proiectul ,, Refacerea şi Dezvoltarea infrastructurii de turism în Parcul Balnear Vatra Dornei ”
HOTĂRÂREA NR. 64 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi terenul aferent construcţiei pentru construcţia Hotel Alpin, proprietatea SC Meridian Turism SRL
HOTĂRÂREA NR. 65 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică , a unei suprafeţe de 238 mp. teren, situat în str. Republicii, în vederea construirii unei parcări pentru autoturisme
HOTĂRÂREA NR. 66 privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor ocazionate de “Ziua adolescentului”
HOTĂRÂREA NR. 67 privind atribuirea în folosinţă gratuită cu drept de uz şi servitute a suprafeţei de 3 mp. teren situat în str. Parcului f.n, către SC E. ON Moldova SA, în vederea montării a doi stâlpi pentru alimentarea cu energie electrică a pârtiei de schi
HOTĂRÂREA NR. 68 privind rectificare anexei 1, cap. V, alin. (1) lit. f) şi a anexei nr. 4 din HCL nr. 167/2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2007
HOTĂRÂREA NR. 69 privind aprobarea achiziţionării suprafeţei de 130 mp. teren situat pe str. Lumea Nouă nr.55, de la Haja Neculai, necesar pentru derularea proiectului „ Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii pentru turism în parcul balnear Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 70 privind aprobarea Contractului cadru de voluntariat pentru salvatorii montani din cadrul Serviciului de Promovare şi Dezvoltare a Turismului şi Salvamont
HOTĂRÂREA NR. 71 privind aprobarea tarifelor pentru cheltuieli comune a imobilelor care nu sunt constituite în asociaţii de proprietari
HOTĂRÂREA NR. 72 privind alocarea unor fonduri pentru achiziţia de carburanţi pentru Poliţia municipiului Vatra Dornei şi Jandarmeria Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 73 privind trecerea unei suprafeţe de teren de circa 500 mp. situat în Str. Oborului nr. 11 în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Centrul Local Vatra Dornei, în vederea construirii sediului
HOTĂRÂREA NR. 74 privind aprobarea documentaţiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei în vederea închirierii spaţiilor cu destinaţia terase sezoniere din municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 75 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 99 mp. situat în str. Lumea Nouă nr.24, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Tarţa Gheorghe şi Lionora
HOTĂRÂREA NR. 76 la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării primăriei municipiului vatra dornei, în calitate de partener, la târgul de turism al bucovinei “redescoperă bucovina”
HOTĂRÂREA NR. 77 privind aprobarea achiziţionării, prin licitaţie publică a unor tarabe din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă pentru Piaţa agroalimentară
HOTĂRÂREA NR. 78 privind acceptarea ocupării temporare a suprafeţei de 672 mp teren cu vegetaţie forestieră, fără defrişare de vegetaţie forestieră, pentru realizarea lucrării “Instalare fibră optică Orange site- Bistriţa-site Bosanci”, teren situat în UPI, u.a 1 A, administrat de către Ocolul Silvic Iacobeni.
HOTĂRÂREA NR. 79 privind acceptarea ocupării temporare a suprafeţei de 898 mp teren cu vegetaţie forestieră, fără defrişare de vegetaţie forestieră, pentru realizarea lucrării “Instalare fibră optică Orange site- Bistriţa-site Bosanci”, teren situat în UPX Colbu, u.a 51 A, administrat de către Ocolul Silvic Vatra Dornei.
HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea participării municipiului Vatra Dornei la Târgul de turism “Extraordinarul est” de la Lugano
HOTĂRÂREA NR. 81 privind aprobarea prelungirii Străzii Albinelor din municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 82 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a imobilului- teren de construcţii- situat în Str. Podu Verde f.n., aprobarea caietului de sarcini şi a instrucţiunilor de participare la licitaţie
HOTĂRÂREA NR. 83 privind aprobarea schimbului a doua rezervoare combustibil dezafectate apartinând Primariei municipiului Vatra Dornei cu cantitatea echivalenta de fier vechi de la UM Rosu
HOTĂRÂREA NR. 84 privind aprobarea vânzarii, prin licitatie publica , a unei suprafete de 194,4 mp. teren, situat în str. Lucian Blaga nr.9, în vederea construirii unei parcari pentru autoturisme
HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea alocarii sumei de 100.000 lei în vederea repararii tribunei metalice din incinta Stadionului Municipal Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea sumelor necesare pentru reabilitare canalizare menajera pe str. Molidului si Str. Vasile Deac
HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea alocarii sumei de 1620 lei pentru repararea imobilului incendiat din Str. Unirii, proprietatea Consiliului Local
HOTĂRÂREA NR. 88 privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Ailenei Vasile, coproprietar al imobilului incendiat din Str. Unirii nr.25
HOTĂRÂREA NR. 89 Privind modificarea HCL nr. 65/2006
HOTĂRÂREA NR. 90 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2007 si modificarea Programului anual de investitii pentru anul 2007
HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea obiectivelor de proiectare pentru pregatirea studiilor de fezabilitate în vederea accesarii de fonduri structurale
HOTĂRÂREA NR. 92 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor
HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea documentatiei de licitatie pentru concesionarea unei suprafete de teren situat în Str. Republicii f.n., în vederea amenajarii unei parcari pentru autoturisme
HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor locuinte în vederea vânzarii conform Legii nr.112/1995
HOTĂRÂREA NR. 95 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a Casutelor de pe Str. Runc si închirierea terenului aferent acestora
HOTĂRÂREA NR. 96 privind aprobarea achizitionarii unui numar de 12 boxe pentru lemne, confectii metalice, pentru chiriasii de la mansarda blocului B din Ansamblul Transilvaniei
HOTĂRÂREA NR. 97 privind aprobarea întocmirii unui PUD pentru Str.Malinilor, în zona centralei termice cu cogenerare
HOTĂRÂREA NR. 98 privind aprobarea Programului organizarii si desfasurarii manifestarilor ocazionate de "Zilele Municipiului Vatra Dornei" si a finantarii acestora
HOTĂRÂREA NR. 99 privind aprobarea listei de prioritati pentru acordarea locuintelor sociale
HOTĂRÂREA NR. 100 privind stabilirea costului mediu lunar pentru întretinerea persoanelor vârstnice de la Centrul social Rosu
HOTĂRÂREA NR. 101 privind aprobarea suplimentarii programului de asfaltari cu Str. Garii, Str. Vicilicilor si Str. Minierei
HOTĂRÂREA NR. 102 privind aprobarea sumelor necesare deplasarii în Germania a copiilor din Centrul de zi pentru copii scolari Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 103 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Bloc de locuinte cu destinatia de locuinte sociale – 20 unitati locative – în strada Unirii nr. 68, bl.E"
HOTĂRÂREA NR. 104 privind aprobarea vânzarii terenului în suprafata de 60 mp. situat în str. Lucian Blaga nr.14, cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Buzila Ovidiu Adrian
HOTĂRÂREA NR. 105 privind modificarea statului de functii al Serviciului Promovarea si dezvoltarea turismului si Salvamont
HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea obiectivelor proiectului "Lucrari publice de canalizare"
HOTĂRÂREA NR. 107 privind aprobarea PUD pentru Str.Mihai Eminescu nr. 30
HOTĂRÂREA NR. 108 privind rezilierea contractelor de închiriere a terenurilor proprietatea municipiului Vatra Dornei situate în Str. Nicolae Titulescu si Str. Unirii, demolarea constructiilor provizorii si a garajelor, în vederea executarii unor baterii de garaje
HOTĂRÂREA NR. 109 privind modificarea si completarea HCL nr. 108/2006 privind aprobarea listei spatiilor cu destinatia de cabinete medicale si activitati conexe actului medical ce urmeaza a fi vândute conform OUG nr. 110/2005 aprobata prin Legea nr. 236/2006
HOTĂRÂREA NR. 110 privind aprobarea acordarii de despagubiri catre SC AISTRADING SRL pentru reparatiile la spatiul din incinta Pietei agroalimentare
HOTĂRÂREA NR. 111 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren situat în Str. Foresta nr.161, catre Dandu Liliana Alina, conform Legii nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea construirii unei piste de role si biciclete pe terenul situat între râul Dorna si calea ferata
HOTĂRÂREA NR. 113 privind aprobarea vânzarii suprafetei de 87,47 mp teren situat în str. Izvorului nr.11, cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Apopei Mures Mihai si Apopei Victoria
HOTĂRÂREA NR. 114 privind aprobarea vânzarii, prin licitatie publica, a suprafetei de 78 mp teren situat la intersectia Str.22 Decembrie cu str. Unirii
HOTĂRÂREA NR. 115 privind aprobarea raportului de evaluare a salii de sedinte din cadrul Policlinicii si a documentatiei de licitatie
HOTĂRÂREA NR. 116 privind aprobarea vânzarii, suprafetei de 5, 38mp teren situat în Str.Sondei, nr.4, Bl.A10, parter, catre Câmpan Zenovia, în vederea închiderii balconului
HOTĂRÂREA NR. 117 privind aprobarea executarii unor lucrari de modernizare la Bazarul din Str. Oborului
HOTĂRÂREA NR. 118 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru familiile care au împlinit 50 ani de casatorie
HOTĂRÂREA NR. 119 privind modificarea si completarea listei de investitii si aprobarea propunerii exproprierii pentru cauza de utilitate publica în vederea realizarii obiectivului de investitii "Prelungirea str. Oborului"
HOTĂRÂREA NR. 120 privind aprobarea cofinantarii Proiectului elaborat în domeniul "Dezvoltare locala" în cadrul Programului "Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local"
HOTĂRÂREA NR. 121 privind aprobarea cofinantarii Proiectului elaborat în domeniul "Servicii de voluntariat pentru situatii de urgenta" în cadrul Programului "Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local"
HOTĂRÂREA NR. 122 privind aprobarea cofinantarii Proiectului elaborat în domeniul "Gestionarea deseurilor solide" în cadrul Programului "Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local"
HOTĂRÂREA NR. 123 privind aprobarea cofinantarii Proiectului elaborat în domeniul "Politia comunitara" în cadrul Programului "Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local"
HOTĂRÂREA NR. 124 privind aprobarea vânzarii suprafetei de 1169 mp. teren situat în str. Podu Verde, aferent imobilului proprietate, cu respectarea dreptului de preemptiune pentru SC DEFEL COM SRL
HOTĂRÂREA NR. 125 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Constructia unui spital în Vatra Dornei"
HOTĂRÂREA NR. 126 privind aprobarea construirii unui bazin de înot în zona Lunca Dornelor
HOTĂRÂREA NR. 127 privind aprobarea Asocierii dintre Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei si Consortiul Studentilor România, în vederea implementarii proiectului StudCard în Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 128 privind constatarea încetarii de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Petrica Alexievici
HOTĂRÂREA NR. 129 privind constatarea încetarii de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Ilie Romila
HOTĂRÂREA NR. 130 privind constatarea încetarii de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a doamnei Milica Fediuc
HOTĂRÂREA NR. 131 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Ioja Lucian
HOTĂRÂREA NR. 132 privind modificarea şi completarea HCL nr. 93/2005 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor de concesionare
HOTĂRÂREA NR. 133 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a bordurilor rezultate în urma reabilitării străzilor din municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 134 privind propunerea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a obiectivului de investiţii ,, Prelungirea străzii Oborului”
HOTĂRÂREA NR. 135 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea programului anual de investiţii pentru anul 2007
HOTĂRÂREA NR. 136 privind aprobarea Studiului de fezabilitate “Extindere şi modernizare reţele de apă uzată menajeră şi pluvială din staţiunea Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor U.E.”
HOTĂRÂREA NR. 137 privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Extindere şi modernizare reţele de apă uzată menajeră şi pluvială din staţiunea Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor U.E.” şi suportarea cheltuielilor neeligibile
HOTĂRÂREA NR. 138 privind aprobarea asocierii Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei cu SC ACET SA Suceava, în cadrul proiectului “Extindere şi modernizare reţele de apă uzată menajeră şi pluvială din staţiunea Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor U.E.”
HOTĂRÂREA NR. 139 privind aprobarea modificării şi completării organigramei şi a statului de funcţii al Primăriei municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 140 privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Copiilor şi Elevilor, în vederea organizării Festivalului concurs de muzică uşoară pentru copii şi tineret “ MUZRITM” faza finală-interjudeţeană
HOTĂRÂREA NR. 141 privind aprobarea cofinanţării Festivalului Sporturilor Extreme
HOTĂRÂREA NR. 142 privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiilor afectate de secetă din judeţele Iaşi, Bacău, Vaslui
HOTĂRÂREA NR. 143 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru reabilitarea Gimnaziului Românesc nr.6 din Cernăuţi
HOTĂRÂREA NR. 144 privind alocarea unor fonduri pentru procurarea de materiale publicitare şi desfăşurarea unor acţiuni de promovare turistică a localităţii
HOTĂRÂREA NR. 145 privind aprobarea achiziţionării unor tablouri cu plante protejate din flora României pentru Muzeul de Ştiinţe Naturale
HOTĂRÂREA NR. 146 privind acordarea unui sprijin financiar către Ansamblul folcloric ,,Dorna Dorului” în vederea participării la Festivalul Internaţional de Folclor de la Westerlo- Belgia
HOTĂRÂREA NR. 147 privind alocarea a 45 mc. lemn lucru răşinoase din pădurea proprietatea municipiului Vatra Dornei, ajutor pentru refacerea capelei din cimitirul Chilia
HOTĂRÂREA NR. 148 privind aprobarea întocmirii Studiilor necesare în vederea reactualizării “Strategiei locale pentru dezvoltare durabilă a Municipiului Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 149 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007 şi modificarea Programului anual de investiţii pentru anul 2007
HOTĂRÂREA NR. 150 privind atribuirea unui spaţiu, în imobilul situat în Str.Mihai Eminescu nr.41, Partidului Democrat- Filiala Vatra Dornei şi Partidului Social Democrat-Filiala Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 151 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică a suprafeţei de 266 teren situat în Str.Izvorului, nr.11, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Ivanov Veronica.
HOTĂRÂREA NR. 152 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a cotei de teren aferentă spaţiilor comerciale din Str.Luceafărului, nr.2, către S.C. “DORNACOM ” S.A., proprietara construcţiilor
HOTĂRÂREA NR. 153 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 15 mp, teren situat în Str.Luceafărului, nr.6, în vederea închiderii balconului, către Bombi Zoltan.
HOTĂRÂREA NR. 154 privind aprobarea achiziţionării, prin licitaţie publică a unui număr de 25 de boxe pentru lemne –confectii metalice, pentru locatarii imobilului situat în Str.Vasile Liţu şi Mihai Eminescu nr.30 şi maternitate
HOTĂRÂREA NR. 155 privind aprobarea sumelor necesare pentru reabilitare canalizare menajeră pe str.Mihai Eminescu, Vasile Liţu, Str. Gării
HOTĂRÂREA NR. 156 Privind modificarea HCL nr.94/30.09.2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al secţiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 157 privind constituirea unei Comisii de analiză a solicitărilor pentru acordarea sprijinului la construirea de locuinţe proprietate personală
HOTĂRÂREA NR. 158 privind aprobarea Proiectului de acord al Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, privind înfrăţirea Municipiului Vatra Dornei cu oraşul Yasinya, districtul Rakhiv, regiunea Transcarpathia din Ucraina în vederea avizării de către Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor
HOTĂRÂREA NR. 159 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007 şi modificarea Programului anual de investiţii pentru anul 2007
HOTĂRÂREA NR. 160 privind aprobarea unui sprijin financiar către Clubul sportiv de Arte marţiale “Museido” Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 161 privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 2550 mp, teren, către SC BUCOVINA ECOTERMGAZ S.A SUCEAVA, pe durata executăruii construcţiei „Centrală cu cogenerare în Municipiul Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 162 privind aprobarea unui sprijin financiar familiei Jitaru Adriana, pentru refacerea locuinţei situată în Str.Podu Verde nr.43, afectată de incendiu
HOTĂRÂREA NR. 163 privind aprobarea întocmirii Programului “Reabilitare şi modernizare străzi”
HOTĂRÂREA NR. 164 privind aprobarea întocmirii Programului “Agrementare Lunca Dornelor”
HOTĂRÂREA NR. 165 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică a suprafeţei de 45 teren situat în Str.Oborului, nr.2, aferent cabinetului medical de expertize, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Stan Ioan Valentin
HOTĂRÂREA NR. 166 privind alocarea unor fonduri pentru organizarea de către Liceul “Ion Luca” a Concursului interjudeţean de matematică ”Memorialul Ştefan Dârţu” Ediţia a IX-a - 2007
HOTĂRÂREA NR. 167 Privind constituirea Comisiei de inventariere a imobilelor unităţilor şcolare preuniversitare de stat, din Municipiul Vatra Dornei, in vederea delegării dreptului de administrare de la Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, către Consiliile de administraţie ale acestora
HOTĂRÂREA NR. 168 privind vânzarea fără licitaţie publică, a suprafetei de 3762, 13 mp de teren către SC INTUS SRL reprezentând cota aferentă spaţiilor comerciale proprietate privată, teren situat în str.Republicii, nr.5B
HOTĂRÂREA NR. 169 privind însuşirea preţului de vânzare a spaţiului comercial situat în Str.Calea Transilvaniei, nr.40, stabilit de către Comisia de vânzare a spaţiilor comerciale conform Legii nr.550/2002
HOTĂRÂREA NR. 170 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007
HOTĂRÂREA NR. 171 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007
HOTĂRÂREA NR. 172 privind acordarea unui sprijin financiar Spitalului Municipal Vatra Dornei, în vederea realizării unor investiţii
HOTĂRÂREA NR. 173 privind modificarea HCL nr. 69/31.05.2007 privind aprobarea achiziţionării suprafeţei de 130 mp. teren situat pe str. Lumea Nouă nr.55, de la Haja Neculai, necesar pentru derularea proiectului ,,Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii pentru turism în parcul balnear Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 174 pentru modificarea HCL nr.101/ 27.10.2000 privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului în cotă indiviză-aferent construcţiei Depozit En-gros din Str.Mihai Eminescu, nr.51, proprietatea SC Ministar Com SRL
HOTĂRÂREA NR. 175 privind aprobarea unor facilităţi fiscale pentru SC KOALA IMPEX SRL şi SC RUBICON SRL
HOTĂRÂREA NR. 176 privind modificarea anexei 2, din HCL nr.92/28.06.2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2008
HOTĂRÂREA NR. 177 privind aprobarea cofinanţării proiectului “Reabilitare şi modernizare Centru de zi şcolar”
HOTĂRÂREA NR. 178 privind aprobarea cofinanţării proiectului “Reabilitare şi modernizare Centru Social de Primire, Îngrijire şi Asistare Vatra Dornei ”
HOTĂRÂREA NR. 179 privind subventionarea gigacaloriei produsă pe bază de motorină la centrala termică pe deşeuri din lemn
HOTĂRÂREA NR. 180 privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada 15 decembrie 2007 – 15 aprilie 2008
HOTĂRÂREA NR. 181 privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări pe perioada sezonului de iarnă
HOTĂRÂREA NR. 182 privind anularea creanţelor fiscale, restante mai mici de 10 lei RON, aflate în sold la data de 31 decembrie2007
HOTĂRÂREA NR. 183 privind reorganizarea Comitetului Antiepizootic Local al Municipiului Vatra Dornei, aprobat prin HCL nr.35/30.03.2006
HOTĂRÂREA NR. 184 privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru Pralea Elena
HOTĂRÂREA NR. 185 privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru Vasile Ileana
HOTĂRÂREA NR. 186 privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 55,7 mp, la mansarda clădirii Ambulatoriului de specialitate -Policlinica Vatra Dornei, d-nei doctor Gnaciuc Viorica, pentru amenajarea unui cabinet medical
HOTĂRÂREA NR. 187 privind aprobarea normelor de utilizare a ATV-urilor şi Snowmobilelor în Staţiunea Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 188 privind concesionarea, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 15.000 mp teren, situat în str. Unirii f.n.
HOTĂRÂREA NR. 189 privind acordarea unui sprijin financiar către Timu George, în vederea publicării unei monografii a Căilor Ferate Române
HOTĂRÂREA NR. 190 privind acordarea unui sprijin financiar către Asociaţia Părinţi Adolescenţi şi prieteni, Vatra Dornei, pentru deplasarea la Sibiu
HOTĂRÂREA NR. 191 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007
HOTĂRÂREA NR. 192 privind aprobarea sumelor necesare achizitionării terenurilor de la proprietarii Niverschi Chirilescu Luminiţa şi Dorel, Candrea Ioan, Candrea Sava, în vederea prelungirii Str.Albinelor
HOTĂRÂREA NR. 193 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 56 mp. situat în str. Lucian Blaga nr.14, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Buzilă Ovidiu Adrian
HOTĂRÂREA NR. 194 privind aprobarea listei nominale cu persoanele pentru acordarea subvenţiei la construirea de locuinţe proprietate personală.
HOTĂRÂREA NR. 195 privind aprobarea vânzării, făr ă licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 78 mp. situat în Str.Parcului, nr.23, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Roznovan Octavian şi Elisia
HOTĂRÂREA NR. 196 privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren, în vederea construcţiei de locuinţe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 197 pentru aprobarea modului de constituire si acordare de premii în luna decembrie 2007 functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului si din subordinea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 198 privind concesionarea, fără licitaţie publică a suprafeţei de teren de 391 mp, situat în str. Republicii ,nr.5, către S.C. PANAFOR IMPEX SRL, în vederea extinderii constructiei proprietate particulară a acesteia

 

HOTĂRÂREA NR. 7 privind modificarea preţurilor la serviciile de furnizare apă şi canalizare
HOTĂRÂREA NR. 8 privind modificarea preţului la energia termică
HOTĂRÂREA NR. 9 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 54 mp. teren, situat în Str. Parcului nr.31, către Borcan Macedon, teren ocupat de construcţia proprietate personală
HOTĂRÂREA NR. 10 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, către UCECOM, a suprafeţei de 4466 mp. teren situat în str. Republicii fn., aferent construcţiei proprietatea privată a acesteia
HOTĂRÂREA NR. 11 privind acordul Consiliului local cu privire la înfrăţirea municipiului Vatra Dornei cu localitatea Floreşti din Republica Moldova
HOTĂRÂREA NR. 12 privind acordul Consiliului local cu privire la înfrăţirea municipiului Vatra Dornei cu localitatea Kozieglowy din Polonia
HOTĂRÂREA NR. 13 privind scoaterea din evidenţele contabile, în vederea demolării a clădirii anexă din str. Luceafărului nr.1
HOTĂRÂREA NR. 14 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.149/30.11.2005
HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Centru de informare europeană Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 16 privind asigurarea unui spaţiu pentru funcţionarea Centrului de informare europeană Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 17 privind asigurarea personalului pentru funcţionarea Centrului de informare europeană Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 18 privind aprobarea amplasamentului pentru Centrala termică cu cogenerare
HOTĂRÂREA NR. 19 privind asigurarea accesului către terenul proprietatea familiei Chelsoi din str. Unirii
HOTĂRÂREA NR. 20 privind aprobarea amplasamentului şi punerea la dispoziţia ANL a acestui amplasament pentru construirea tronsonului E al blocului 1- Ansamblul Podu Verde
HOTĂRÂREA NR. 21 privind aprobarea amplasamentului şi punerea la dispoziţia ANL a acestui amplasament pentru construirea Blocului E din str. Unirii
HOTĂRÂREA NR. 22 privind darea în folosinţă gratuită pe durată determinată a spaţiului din str. Luceafărului nr.12, către Fundaţia “Dorna Dorului”
HOTĂRÂREA NR. 23 privind transmiterea în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică Suceava a spaţiului medical din Policlinica Vatra Dornei în care funcţionează Centrul teritorial de sănătate publică
HOTĂRÂREA NR. 24 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 9 mp. teren, situat în Str. Luceafărului nr.11, către SC YAR COM SRL, în vederea extinderii
HOTĂRÂREA NR. 25 privind acceptarea donaţiei din partea domnului Nanu Traian a unei suprafeţe de 444 mp. teren cu destinaţia de drum public
HOTĂRÂREA NR. 26 privind actualizarea unor tarife practicate de către DADP
HOTĂRÂREA NR. 27 privind actualizarea limitelor minime ale veniturilor nete obţinute din utilizarea şi valorificarea bunurilor, munci ocazionale şi activităţi agricole
HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Depozit de rumeguş, cale de acces şi platformă betonată la Centrala termică pe deşeuri din lemn”
HOTĂRÂREA NR. 29 privind aprobarea unor facilităţi fiscale pentru unele persoane fizice
HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea deplasării unei delegaţii în Italia şi Germania pentru documentare şi schimb de experienţă
HOTĂRÂREA NR. 31 privind stabilirea destinaţiei de locuinţe de necesitate a spaţiilor din imobilul situat în str. Dornelor nr.20 şi repartizarea temporară cu prioritate pentru locatarii imobilului din str. Lumea Nouă nr.1 şi str. Mihai Eminescu nr.32
HOTĂRÂREA NR. 32
privind alocarea sumei de 1000 lei (RON) către Prâsneac Cristian, în vederea achiziţionării de echipament sportiv pentru participarea la competiţii sportive naţionale şi internaţionale
HOTĂRÂREA NR. 33
privind înlocuirea reprezentanţilor Municipiului Vatra Dornei în Adunările Generale ale Acţionarilor a SC “ Bucovina Ecotermgaz” SA Suceava şi a SC ACET SA Suceava
HOTĂRÂREA NR. 34
privind stabilirea criteriilor de acordare de bunuri în compensare persoanelor îndreptăţite conform Legii nr.10/2001 şi punerea la dispoziţie a unor loturi de teren în vederea acordării în compensare conform Legii nr.10/2001
HOTĂRÂREA NR. 35
privind reorganizarea Comandamentului Antiepizootic Local al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 36
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 37
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.91/15.07.2005
HOTĂRÂREA NR. 38
privind aprobarea contractării unui împrumut de la Banca Comercială Română S.A
HOTĂRÂREA NR. 39
privind aprobarea contractării unui împrumut de la BRD – Groupe Societe Generale S.A.
HOTĂRÂREA NR. 40
privind aprobarea Studiului de fezabilitate “Reabilitarea sistemului de colectare şi transport şi realizarea unei staţii de transfer a deşeurilor municipale în Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 41
privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Reabilitarea sistemului de colectare şi transport şi realizarea unei staţii de transfer a deşeurilor municipale în Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 42
privind aprobarea sumei de 6000 lei RON pentru acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti unor persoane singure şi familii cu venituri reduse
HOTĂRÂREA NR. 43
privind aprobarea de facilităţi fiscale unor persoane fizice
HOTĂRÂREA NR. 44
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.112/2005
HOTĂRÂREA NR. 45
privind stabilirea de tarife pentru asistenţa turistică şi salvamont
HOTĂRÂREA NR. 46
privind modificarea preţului la energia termică
HOTĂRÂREA NR. 47
privind ajustarea tarifelor la activitatea de colectare deşeuri menajere
HOTĂRÂREA NR. 48
privind modificarea preţurilor la serviciile de furnizare apă şi canalizare
HOTĂRÂREA NR. 49
privind aprobarea scoaterii din evidenţele contabile a clădirii serei Liceului “Ion Luca” în vederea demolării
HOTĂRÂREA NR. 50
privind desfăşurarea Zilelor municipiului în perioada 20-23 iulie 2006 şi alocarea sumei de 3500 lei RON pentru sprijinirea organizării şi desfăşurării Simpozionului naţional de poezie religioasă ”Daniil Tudor – vlădică al poeziei”
HOTĂRÂREA NR. 51
privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 294 mp. teren situat în str. Lumea Nouă nr.31 teren aferent casei de locuit şi curte, către Lificiu Ion şi Lificiu Macedonia
HOTĂRÂREA NR. 52
privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a cotei de teren aferentă spaţiilor comerciale din Complexul comercial situat în str. Unirii nr.32 către S.C. “DORNACOM ” S.A.
HOTĂRÂREA NR. 53
privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a cotei de teren aferentă spaţiului comercial situat la parterul blocului din str. Luceafărului nr.2 către S.C. “SILCOMAT COM ” S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 54
privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 318 mp. teren aferent Vilei turistice BVT situat în str. Republicii nr.5 către S.C. “Bucovina Vacance Tour ” S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 55
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Centală termică cu cogenerare în municipiul Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 56
privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 40 mp. teren situat în str. Republicii nr.5, în extindere la terenul concesionat, către SC GRUP TWO SRL
HOTĂRÂREA NR. 57
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Cartier locuinţe şi spaţii comerciale” în zona str. Oborului f.n.
HOTĂRÂREA NR. 58
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, a unor locuinţe sociale, în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995.
HOTĂRÂREA NR. 59
privind aprobarea vânzării unei locuinţe situată în str. Sondei nr.4 bl.A10 către actualul chiriaş Gheorghiu Niculai
HOTĂRÂREA NR. 60
privind acordul Consiliului local cu privire la înfrăţirea municipiului Vatra Dornei cu localitatea LEFKIMI-CORFU - Grecia
HOTĂRÂREA NR. 61
privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Copiilor şi Elevilor, în vederea organizării Festivalului concurs de muzică uşoară pentru copii şi tineret “ MUZRITM” faza finală-interjudeţeană
HOTĂRÂREA NR. 62
privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Copiilor şi Elevilor, în vederea deplasării în Germania-Paderborn pentru a participa la “Festivalul de Folclor pentru Copii şi Tineret ”
HOTĂRÂREA NR. 63
privind acordarea unui sprijin financiar către localitatea Petroşivka - Ucraina
HOTĂRÂREA NR. 64
privind aprobarea plăţii contravalorii utilităţilor la cabinetele medicale şcolare ce funcţionează în spaţiile Clubului Sportiv Şcolar
HOTĂRÂREA NR. 65
privind alocarea sumei de 1000 lei RON în vederea achiziţionării a 50 de exemplare a lucrării “Vatra Dornei – plai mioritic de istorie şi legendă, leagăn de credinţă şi cultură bucovineană”
HOTĂRÂREA NR. 66
privind transmiterea în administrarea Casei Judeţene de Pensii Suceava a spaţiului medical din Policlinica Vatra Dornei în care funcţionează Cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă
HOTĂRÂREA NR. 67
privind stabilirea destinaţiei de spaţiu medical de sterilizare a unor încăperi din Policlinica Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 68
privind stabilirea destinaţiei de spaţiu medical de radiologie şi imagistică medicalăa unor încăperi din corpul anexă al Policlinicii Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 69
de modificare şi completare a HCL nr.33 din 30.03.2004 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de taximetrie în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 70
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 71
privind aprobarea realizării lucrărilor de reparaţie şi modernizare la imobilul Muzeului de ştiinţe naturale
HOTĂRÂREA NR. 72
privind aprobarea extinderii reţelei de distribuţie a agentului termic de la punctele termice PT 1 şi PT 2
HOTĂRÂREA NR. 73
privind aprobarea realizării unui punct termic în zona staţiunii balneare şi extinderea reţelei de distribuţie a agentului termic în zonele str. Republicii, Tudor Vladimirescu, George Coşbuc, Păcii şi Negreşti
HOTĂRÂREA NR. 74
privind aprobarea executării studiilor de fezabilitate pentru alimentarea cu apă, canalizare şi construirea a câte un modul de epurare pentru localităţile componente Roşu, Argestru şi Todireni
HOTĂRÂREA NR. 75
privind aprobarea întocmirii studiilor de fezabilitate pentru proiectele municipiului Vatra Dornei care sunt cuprinse în Planul Operaţional Regional, în vederea finanţării din fonduri structurale
HOTĂRÂREA NR. 76
privind aprobarea construirii unui monument – Cruce Luminoasă în zona Dealul Runc
HOTĂRÂREA NR. 77
privind acordarea de ajutoare constând în 117 mc lemn subţire pentru persoanele ale căror proprietăţi au fost afectate de inundaţii şi de lucrările de pe traseul conductei de gaz metan
HOTĂRÂREA NR. 78
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi în municipiul Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 79
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru anul 2005
HOTĂRÂREA NR. 80
privind stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Mansardare Bloc B Tronsonul A+B+C” din str. Transilvaniei
HOTĂRÂREA NR. 81
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.91/15.07.2005
HOTĂRÂREA NR. 82
privind aprobarea contractării unui împrumut de la Banca Comercială Română S.A.
HOTĂRÂREA NR. 83
privind aprobarea contractării unui împrumut de la BRD – Groupe Societe Generale S.A.
HOTĂRÂREA NR. 84 privind aprobarea asocierii cu municipiul Câmpulung Moldovenesc şi iniţierea unui parteneriat public privat în vederea realizării investiţiei “Staţie de tratare şi valorificare a deşeurilor urbane”
HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Sistematizare verticală în Ansamblul de locuinţe Podu Verde”
HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Sistematizare verticală în Ansamblul de locuinţe Transilvaniei”
HOTĂRÂREA NR. 87 privind acordarea de despăgubiri băneşti pentru persoanele ale căror proprietăţi au fost afectate de traseul conductei de gaz metan
HOTĂRÂREA NR. 88 Privind alocarea unor fonduri pentru achiziţia de carburanţi pentru Poliţia municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 89 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 90 privind aprobarea organizării şi desfăşurării manifestărilor “Zilele Municipiului Vatra Dornei” şi a finanţării acestor manifestări
HOTĂRÂREA NR. 91 privind acordarea unui sprijin financiar Căminului de bătrâni din Vatra Dornei, str.Chilia nr.11
HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie, a unei suprafeţe de 6 mp. teren, situat în str. Schitului nr.5, către Hopşa Mihai, în vederea extinderii locuinţei
HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie, a unei suprafeţe de 30 mp. teren, situat în str. Bârnărel nr.11, către Ivan Nicolae, în vederea extinderii locuinţei
HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie, a unei suprafeţe de 20 mp. teren, situat în str. Mihai Eminescu nr.19, către Lostun Ciprian Constantin, în vederea extinderii locuinţei
HOTĂRÂREA NR. 95 privind aprobarea achiziţionării unui număr de 12 boxe pentru lemne, confecţii metalice, pentru locatarii din zona str. Dornelor nr.10
HOTĂRÂREA NR. 96 privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare a terenurilor pe zone de amplasare
HOTĂRÂREA NR. 97 privind acceptarea donaţiei unei garsoniere situate în str. Gladiolelor nr.7 din partea doamnei Ţibichi Rodica
HOTĂRÂREA NR. 98 privind repartizarea locuinţelor sociale pentru tineri, realizate prin mansardarea tronsoanelor C şi D ale Blocului nr.1 Podu Verde
HOTĂRÂREA NR. 99 Privind aprobarea Planului local de acţiune pentru romi în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 100 privind aprobarea Acordului de înfrăţire cu localitatea Kozieglowy din Polonia
HOTĂRÂREA NR. 101 privind aprobarea Acordului de înfrăţire cu localitatea Floreşti din Republica Moldova
HOTĂRÂREA NR. 102 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Canalizare în str. Gării”
HOTĂRÂREA NR. 103 privind înfiinţarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă a municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 104 privind alocarea a 25 mc. lemn de construcţie din pădurea proprietatea municipiului Vatra Dornei, ajutor pentru refacerea locuinţelor din comuna Arbore
HOTĂRÂREA NR. 105 privind aprobarea lucrărilor necesare pentru amenajarea cantinelor de la cele 3 grădiniţe cu orar prelungit, cantina de ajutor social şi creşa de copii
HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Marketing comun al resurselor turistice Vatra Dornei – Vilkovo”
HOTĂRÂREA NR. 107 privind completarea HCL nr.55/2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul ”Centrală termică cu cogenerare în municipiul Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 108 privind aprobarea listei spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi activităţi conexe actului medical ce urmează a fi vândute conform OUG nr.110/2005 aprobată prin Legea nr.236/2006
HOTĂRÂREA NR. 109 privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 8 mp. teren situat în str. Republicii nr.5, în vederea înfiinţării unui punct de informare turistică
HOTĂRÂREA NR. 110 privind concesionarea, prin licitaţie publică, a două suprafeţe de teren, una în str. Podu Verde şi cealaltă în str. Unirii, în vederea construirii unor magazine tip supermarket
HOTĂRÂREA NR. 111 privind aprobarea achiziţionării unui număr de 4 boxe pentru lemne, confecţii metalice, pentru locatarii din zona str. Parcului nr.21
HOTĂRÂREA NR. 112 privind concesionarea – drept de acces, fără licitaţie publică, către SC ROMTELECOM SA, a unei suprafeţe de 2 mp. teren situat în str. Podu Verde, în vederea montării unui subrepartitor pentru reţeaua telefonică Argestru
HOTĂRÂREA NR. 113 privind transmiterea în folosinţă gratuită pe durata executării construcţiilor către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava a terenului pe care va fi amplasat obiectivul de investiţii “Grădiniţă cu program prelungit în Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 114 privind mutarea provizorie a Grădiniţei cu program prelungit nr. 2 “Bamby” din imobilul actual în imobilul proprietatea SC DORNA SA din str. Chilia nr.7
HOTĂRÂREA NR. 115 privind transmiterea în folosinţă gratuită pe durata executării construcţiilor către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava a terenului pe care va fi amplasat obiectivul de investiţii “Internat cu cantină la Liceul Ion Luca Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 116 privind prelungirea duratei contractului de închiriere a spaţiului de prestări servicii – frizerie din str. Luceafărului nr.1 către SC ALEXTIB SRL
HOTĂRÂREA NR. 117 privind prelungirea duratei contractului de comodat a spaţiului magazin economat din str. Mihai Eminescu nr.41 către Asociaţia Pensionarilor “Dorna 2003”
HOTĂRÂREA NR. 118 privind înfiinţarea Unităţii Municipale pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
HOTĂRÂREA NR. 119 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 120 privind acceptarea trecerii unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul public al municipiului Vatra Dornei şi administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 121 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 122 privind aprobarea modelului pentru legitimaţiile aleşilor locali
HOTĂRÂREA NR. 123 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.115/28.09.2005
HOTĂRÂREA NR. 124 privind aprobarea preţului local de facturare în municipiul Vatra Dornei la energia termică furnizată populaţiei
HOTĂRÂREA NR. 125 privind aprobarea lucrărilor de refacere a reţelei de distribuţie a agentului termic în subsolurile blocurilor de locuinţe în cadrul programului “Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”
HOTĂRÂREA NR. 126 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
HOTĂRÂREA NR. 127 privind impozitul pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabil în anul fiscal 2007
HOTĂRÂREA NR. 128 privind stabilirea staţiilor publice pentru transportul public de persoane pe teritoriul municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 129 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor locuinţe sociale în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995
HOTĂRÂREA NR. 130 privind scoaterea din evidenţele contabile în vederea demolării a imobilului din str. Lumea Nouă nr. 1
HOTĂRÂREA NR. 131 privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Sport pentru Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei asupra imobilului – teren fără construcţii – proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei, în suprafaţă de 8,4 ha. situat în Parcul staţiunii, în vederea edificării unei pârtii de bob-sanie
HOTĂRÂREA NR. 132 privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Sport pentru Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei asupra imobilului – teren fără construcţii – proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei, în suprafaţă de 4000 mp. situat în Parcul staţiunii, în vederea edificării unui patinoar
HOTĂRÂREA NR. 133 privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Sport pentru Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei asupra imobilului – teren fără construcţii – proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei, în suprafaţă de 9000 mp. situat în Platoul Runc, în vederea edificării unui poligon de biatlon
HOTĂRÂREA NR. 134 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 135 privind alocarea unor fonduri pentru unele cadre didactice şi pentru Fundaţia “Dorna Dorului”
HOTĂRÂREA NR. 136 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru editarea volumului de versuri “Doruri” de Anica Facina
HOTĂRÂREA NR. 137 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Blanc Fani Elena
HOTĂRÂREA NR. 138 privind aprobarea vânzării, terenului în suprafaţă de 203 mp. situat în str. Izvorului nr.11, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Karpinski Tudor
HOTĂRÂREA NR. 139 privind alocarea cantităţii de 6 mc. lemn pentru refacerea unei punţi în zona Todireni
HOTĂRÂREA NR. 140 privind înfiinţarea Serviciului public de asistenţă socială
HOTĂRÂREA NR. 141 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Mansardare Bloc nr.1 tronson A din str. Podu Verde nr.1”
HOTĂRÂREA NR. 142 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Construire Bloc A din Ansamblul Transilvaniei”
HOTĂRÂREA NR. 143 privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2006 – 15 aprilie 2007
HOTĂRÂREA NR. 144 privind modificarea HCL nr. 47/30.05.2006
HOTĂRÂREA NR. 145 privind participarea Municipiului Vatra Dornei la Programul "Termoficare 2006 - 2009 calitate şi eficienţă"
HOTĂRÂREA NR. 146 privind modificarea HCL nr.95/22.08.2005 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de credit în valoare de 86.300.000 EUR încheiat în data de 26.03.2004 între Deutsche Bank Luxembourg S.A., Consiliul Judeţean Suceava şi 59 de unităţi administrativ teritoriale sucevene pentru finanţarea realizării obiectivelor de investiţii cuprinse în prima fază a Programului “Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”
HOTĂRÂREA NR. 147 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 148 privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 60 mp. situat în str. Mihail Sadoveanu nr.4, către SC Rinascente SRL, în vederea extinderii
HOTĂRÂREA NR. 149 privind aprobarea vânzării cotei de teren aferentă spaţiilor comerciale situate în Complexul din str. Mihai Eminescu nr.53, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru SC DORNACOM SA
HOTĂRÂREA NR. 150 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 338 mp. situat în str. Libertăţii nr.5, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Feraru Ionel şi Ana
HOTĂRÂREA NR. 151 privind aprobarea vânzării unor suprafeţe de teren situate în str. Ion Luca nr.3, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Apetrii Aparaschivei Niculina şi Borcan Macedon şi Elisabeta
HOTĂRÂREA NR. 152 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 42 mp. situat în str. Republicii nr.23, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Benţan Ioan şi Rodica
HOTĂRÂREA NR. 153 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 20 mp. situat în str. Bârnărel nr.36, către Căpraru Ana, în vederea extinderii locuinţei
HOTĂRÂREA NR. 154 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 4 mp. situat în str. Mălinilor nr.18, către Bacer Vasile, în vederea extinderii locuinţei
HOTĂRÂREA NR. 155 privind aprobarea închirierea, prin licitaţie publică, a unor loturi de teren situate în str. Dornelor, în vederea utilizării acestora ca spaţii de prezentare
HOTĂRÂREA NR. 156 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor locuinţe sociale în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995
HOTĂRÂREA NR. 157 privind repartizarea locuinţelor sociale, realizate prin mansardarea Blocului nr.B din Ansamblul Transilvaniei
HOTĂRÂREA NR. 158 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 159 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Realilitare Şcoală generală nr.1 şi sală de sport”
HOTĂRÂREA NR. 160 privind aprobarea sumelor necesare organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări pe perioada sezonului de iarnă
HOTĂRÂREA NR. 161 privind alocarea unor fonduri pentru organizarea de către Liceul “Ion Luca” a Concursului interjudeţean de matematică ”Memorialul Ştefan Dârţu” Ediţia a VIII-a - 2006
HOTĂRÂREA NR. 162 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Drăgan Viorica
HOTĂRÂREA NR. 163 privind aprobarea subvenţionării activităţii de baie publică
HOTĂRÂREA NR. 164 privind stabilirea locaţiei punctului de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electrocasnice
HOTĂRÂREA NR. 165 privind constituirea unei comisii de negociere pentru preluarea în concesiune a clădirii şi terenului aferent a Cazinoului Vatra Dornei de la Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor
HOTĂRÂREA NR. 166 privind alocarea sumei de 1000 lei pentru deplasarea Trupei de teatru “Ion Luca” la festivalul “Zilele Teatrului Ludic” Iaşi
HOTĂRÂREA NR. 167 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2007
HOTĂRÂREA NR. 168 privind aprobarea sumelor necesare organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări pe perioada sezonului de iarnă
HOTĂRÂREA NR. 169 privind stabilirea punctului de îmbarcare debarcare a asagerilor pentru operatorul de transport SC ŞINCAROM TRANS SRL
HOTĂRÂREA NR. 170 privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termică în municipiul Vatra Dornei - actualizată
HOTĂRÂREA NR. 171 privind aprobarea cofinanţării construcţiei unui nou spital în Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 172 privind aprobarea sumelor necesare organizării cursurilor ECDL pentru salariaţii Primăriei şi aleşii locali
HOTĂRÂREA NR. 173 privind stabilirea unor măsuri pentru vânzarea materialului pirotehnic artizanal
HOTĂRÂREA NR. 174 privind aprobarea vânzării unor suprafeţe de teren situate în str. Republicii nr.5, aferente imobilului proprietate, cu respectarea dreptului de premţiune pentru SC GIMIL SERV SRL
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe