Hotarari 2009

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2009

HOTĂRÂREA NR. 1 privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment
HOTĂRÂREA NR. 2 privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2009
HOTĂRÂREA NR. 3 privind acordul pentru transportul şi depozitarea temporară a deşeurilor municipale pe amplasamentul fostului perimetru minier Arşiţa
HOTĂRÂREA NR. 4 privind privind modificarea HCL nr. 131/2008 privind aprobarea Proiectului ,, Complex de agrement Lunca Dornelor » şi a cheltuielilor legate de proiect.
HOTĂRÂREA NR. 5 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Crăciunescu Ilie
HOTĂRÂREA NR. 6 privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Romanică Tirel
HOTĂRÂREA NR. 7 Privind modificarea HCL nr.42/2008 privind aprobarea Regulamentului de Transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Vatra – Dornei
HOTĂRÂREA NR. 8 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 9 privind completarea anexei la HCL nr. 196/2008 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 10 privind modificarea anexei 1, Capitolul IV din HCL nr.166/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2009
HOTĂRÂREA NR. 11 privind modificarea art.5 şi art.6 din Regulamentul de înregistrare pentru vehiculele care se înregistrează la administraţia publică locală aprobat prin HCL nr.75/2003
HOTĂRÂREA NR. 12 Modificarea şi completarea HCL nr. 188/2008 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în cadrul Adunării Generale ale Acţionarilor a SC ACET SA Suceava
HOTĂRÂREA NR. 13 privind închirierea unor spaţii la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, pentru amenajarea unor cabinete medicale
HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnice şi economice pentru sistematizarea intersecţiei strada Republicii cu strada Transilvaniei în vederea fluidizării traficului
HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Extinderea sistemului de alimentare cu căldură în municipiul Vatra Dornei- Zona staţiune”
HOTĂRÂREA NR. 16 privind alocarea unor fonduri pentru achiziţia de carburanţi pentru Poliţia municipiului Vatra Dornei şi Jandarmeria Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 17 privind alocarea unor fonduri pentru Clubul Sportiv Şcolar- sanie în vederea participării la Campionatele de sanie din Austria
HOTĂRÂREA NR. 18 privind alocarea unor fonduri pentru Clubul Sporturilor de Iarnă în vederea participării la Campionatul de skeleton
HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea concesionării, suprafetei de 100 mp teren situat în Str.Mihai Eminescu nr.19, în vederea extinderii construcţiei proprietate a SC DORNA MEDICAL SRL
HOTĂRÂREA NR. 20 privind aprobarea închirierii suprafeţei de 100 mp, teren situat în Str. Republicii nr.48, de la domnul Piticari Eugenie în vederea accesului pentru intervenţii la conductele de utilităţi
HOTĂRÂREA NR. 21 privind aprobarea închirierii suprafeţei de 600 mp teren proprietatea municipiului situat în str. Negreşti în vederea realizării unei căi de acces către terenul proprietatea SC Daniel Birger SRL
HOTĂRÂREA NR. 22 privind aprobarea, de principiu, PUZ pe strada Unirii nr. 115 în vederea construirii cartierului rezidenţial ,,Paradisul Dornelor”
HOTĂRÂREA NR. 23 privind alocarea unor fonduri pentru Clubul Sportiv Municipal ,,Dorna” în vederea participării la Campionatul de handbal
HOTĂRÂREA NR. 24 privind aprobarea concesionării, suprafetei de 49 mp teren situat în Str.Mihai Eminescu nr.26, în vederea realizării accesului la construcţia proprietate a SC CENTRUL MEDICAL DORNA SRL
HOTĂRÂREA NR. 25 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Dromereschi Gheorghe
HOTĂRÂREA NR. 26 privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Pindelea Grigore
HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment
HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnice şi economice pentru obiectivul ,, Realizare spaţii verzi în municipiul Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 29 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 30 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
HOTĂRÂREA NR. 31
privind modificarea şi completarea HCL nr.184/2008 privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie
HOTĂRÂREA NR. 32
privind alocarea a 40 mc lemn lucru răşinoase , ajutor pentru reconstruirea locuinţei afectate de incendiu din strada Plopilor nr. 14, proprietatea lui Pop Viorel
HOTĂRÂREA NR. 33
privind aprobarea întocmirii proiectului ,, Extindere spaţii de învăţământ- Liceul teoretic Ion Luca”
HOTĂRÂREA NR. 34
Privind alocarea sumei de 2000 lei pentru Cruceanu Oana în vederea continuării studiilor
HOTĂRÂREA NR. 35
Privind alocarea sumei de 2000 lei pentru Doina şi Aurel Hasneş Ciurdariu în vederea reeditării unor cărţi
HOTĂRÂREA NR. 36
Privind alocarea sumei de 2000 lei pentru Gheorghe Vicol în vederea editării volumului ,, Flori de salcâm”
HOTĂRÂREA NR. 37
privind alocarea unor fonduri pentru refacerea Bisericii ortodoxe din comuna Crucea
HOTĂRÂREA NR. 38
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unei locuinţe în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995
HOTĂRÂREA NR. 39
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a suprafeţei de 5700 mp teren, situat în strada Unirii nr. 66-78 în vederea construirii unui centru commercial
HOTĂRÂREA NR. 40
privind aprobarea amplasamentului , a Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul “Construire Bloc locuinţe sociale – 20 unităţi locative, Conform Legii 114/1996
HOTĂRÂREA NR. 41
privind aprobarea amplasamentului, a Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul “Construire Bloc locuinţe sociale – 20 unităţi locative conform OUG NR.74/2007
HOTĂRÂREA NR. 42
privind aprobarea protocolului de predare- primire a terenului pentru obiectivul de investitii “Sală de educatie fizică-şcolară la Liceul Ion Luca” Agentiei Nationale de Investitii
HOTĂRÂREA NR. 43
Privind alocarea sumei de 4000 lei pentru Constantinescu Robert în vederea deplasării la studii în Noua Zeelandă
HOTĂRÂREA NR. 44
privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării manifestărilor dedicate Zilei Femeii
HOTĂRÂREA NR. 45
privind aprobarea amplasamentului şi punerea la dispoziţia ANL pentru construirea unui bloc de locuinţe pentru tineri în str. Unirii (lângă bloc T55)
HOTĂRÂREA NR. 46
privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Huţanu Constantin
HOTĂRÂREA NR. 47
privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Chiruţă Ionuţ Gabriel
HOTĂRÂREA NR. 48
privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei cu Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava şi celelalte consilii locale din judeţ
HOTĂRÂREA NR. 49
privind aprobarea aderării municipiului Vatra Dornei, ca membru în cadrul Patronatului Serviciilor Publice din România
HOTĂRÂREA NR. 50
privind alocarea sumei de 1500 de lei, pentru premierea sportivei Delia Andreea Ivas, ca urmare a obtinerii medaliei de aur la campionatul mondial de skeleton EUROPA CUP – WITENBERG
HOTĂRÂREA NR. 51
privind aprobarea sumelor necesare organizării Festivalului Concurs de poezii pentru tinerii creatori dorneni
HOTĂRÂREA NR. 52
privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 53
privind stabilirea costului mediu lunar pentru întreţinerea persoanelor vârstnice de la Centrul social Roşu
HOTĂRÂREA NR. 54
privind însuşirea Rapoartelor de evaluare întocmite în vederea vânzării cabinetelor medicale conform prevederilor OUG nr. 68/2008
HOTĂRÂREA NR. 55
privind scoaterea din evidenţele contabile, în vederea demolării a căsuţelor din strada Runc
HOTĂRÂREA NR. 56
privind aprobarea suplimentării programului de asfaltări cu Strada Schitului, Strada Bârnărel şi Strada Petreni
HOTĂRÂREA NR. 57
modificarea şi completarea HCL nr.83/30.05.2006 privind “aprobarea contractării unui împrumut de la BRD – Groupe Societe Generale S.A.”
HOTĂRÂREA NR. 58
modificarea şi completarea HCL nr.82/30.05.2006 privind “aprobarea contractării unui împrumut de la BCR – S.A.”
HOTĂRÂREA NR. 59
privind constituirea comisiei de verificare a condiţiilor necesare obţinerii atestatului de administrator de imobile şi aprobarea Regulamentului de organizare şi susţinere a examenului
HOTĂRÂREA NR. 60
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuielial municipiului Vatra Dornei pentru anul 2009 şi a Programului anual de investiţii -2009
HOTĂRÂREA NR. 61
privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurarea a licitaţiilor în vederea închirierii terenurilor cu destinaţia activităţi de comerţ din municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 62
privind aprobarea Proiectului ,, EXTINDERE SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEUL TEORETIC ”ION LUCA” - VATRA DORNEI
HOTĂRÂREA NR. 63
privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul ,,EXTINDERE SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEUL TEORETIC ”ION LUCA” - VATRA DORNEI
HOTĂRÂREA NR. 64
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru anul 2008
HOTĂRÂREA NR. 65
privind scoaterea din evidenţele contabile a imobilului din strada Negreşti nr. 11, în vederea demolării
HOTĂRÂREA NR. 66
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionareal Consiliului Local al municipiuluiVatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 67
privind aprobarea cofinanţării acţiunilor cultural artistice şi sportive organizate de Clubul Copiilor şi Elevilor
HOTĂRÂREA NR. 68
privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor ocazionate de “Ziua adolescentului”
HOTĂRÂREA NR. 69
privind aprobarea închirierii suprafeţei de 2000 mp, teren situat în Str.Chilia, proprietatea domnului Maxim Gheorghe Dorel si Ungureanu Dorina, în vederea amenajării unui adăpost pentru câini
HOTĂRÂREA NR. 70
privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a cotei de teren aferentă spaţiilor comerciale din Str.Mihai Eminescu, nr.28, către S.C. “DORNACOM ” S.A., proprietara construcţiilor
HOTĂRÂREA NR. 71
privind alocarea sumei de 18.000 lei pentru editarea unui ghid turistic şi pliante pentru staţiunea Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 72
privind aprobarea vânzării către Rusu Paul şi Rusu Mariana Dana a suprafeţei de 50 mp teren, situat în Str. Mihai Eminescu nr.39, aferent construcţiilor proprietate
HOTĂRÂREA NR. 73
privind aprobarea concesionării, suprafetei de 4 mp teren situat în Str.Azurului nr.2, Bl.22, ap.2 către Moroşan Radu Stelian în vederea construirii unui balcon
HOTĂRÂREA NR. 74
privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 66 mp. teren situat în str. Podu Verde, în extindere la terenul concesionat, către SC Ministar Com SRL
HOTĂRÂREA NR. 75
privind aprobarea tarifelor la activitatea de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere
HOTĂRÂREA NR. 76
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009
HOTĂRÂREA NR. 77
Privind modificarea şi completarea HCL nr. 80/30.07.2008 privind stabilirea componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă
HOTĂRÂREA NR. 78
privind modificarea şi completarea HCL nr. 110/2008 privind constituirea unei Comisii de analiză a solicitărilor pentru acordarea sprijinului la construirea de locuinţe proprietate personală
HOTĂRÂREA NR. 79
privind modificarea şi completarea HCL nr. 189/18.12.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 80
privind aprobarea documentaţiei de licitaţie în vederea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a 5700 mp teren situat in str. Unirii în vederea construirii unui centru comercial
HOTĂRÂREA NR. 81
privind stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 82
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009
HOTĂRÂREA NR. 83
privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,, Înfiinţare distribuţie gaze naturale în municipiul Vatra Dornei ”
HOTĂRÂREA NR. 84
privind înfiinţarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 85
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009
HOTĂRÂREA NR. 86
privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru proiectul ,, Extinderea şi modernizarea domeniului schiabil în Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 87
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Racord termic CET cogenerare- Reţea rumeguş”
HOTĂRÂREA NR. 88
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Adaptarea unui cazan recuperator cu ardere suplimentară din centrala de cogenerare la funcţionarea cu combustibil lichid
HOTĂRÂREA NR. 89
privind stabilirea componenţei Comisiei de vânzare prin licitaţie publică a terenurilor proprietate privată a municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 90
Privind alocarea sumei de 3500 lei pentru Liceul teoretic ,,Ion Luca” în vederea editării unui volum de versuri create de elevi
HOTĂRÂREA NR. 91
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009
HOTĂRÂREA NR. 92
privind modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr. 33/30.03.2006 şi înlocuirea reprezentantului Municipiului Vatra Dornei în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC “ Bucovina Ecotermgaz” SA Suceava
HOTĂRÂREA NR. 93
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009
HOTĂRÂREA NR. 94
privind completarea HCL nr. 1/2007 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a Primăriei municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 95
Privind manifestarea acordului pentru ca partea indiviză ce-i revine municipiului Vatra Dornei din conductele de transport gaze naturale de înaltă presiune realizate în judeţul Suceava în cadrul Programului ,,Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava” să fie predate, conform legii, Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaş, în vederea continuării lucrărilor de investiţii şi punere în exploatare
HOTĂRÂREA NR. 96
privind aprobarea sumelor necesare în vederea deplasării delegaţiei municipiului Vatra Dornei la sărbătoarea anuală a oraşului Kozieglowy –Polonia
HOTĂRÂREA NR. 97
privind aprobarea alocării sumei de 1800 lei către Cioancă Ioan în vederea achiziţionării unei proteze
HOTĂRÂREA NR. 98
privind aprobarea alocării sumei de 2500 lei,pentru organizarea şi desfăşurarea taberei de pictură “Prisma”
HOTĂRÂREA NR. 99
privind scutirea de la plata contribuţiei băneşti pentru Cantina de ajutor social a unor persoane vârstnice şi cu situaţie materială precară
HOTĂRÂREA NR. 100
privind aprobarea vânzării suprafeţei de 354 mp teren aferentă spaţiului din Str.Republicii nr.2B, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru S.C. “ CONSACT ” SRL., proprietara construcţiilor
HOTĂRÂREA NR. 101
privind aprobarea vânzării suprafeţei de 53,5 mp de teren situat în strada 22 Decembrie nr. 7, aferent căii de acces şi constructiilor proprietate personală a domnului Pop Vasile
HOTĂRÂREA NR. 102
privind aprobarea vânzării suprafeţei de 304 mp de teren situat în Str.Podu Verde, nr.8, aferent căii de acces şi construcţiilor proprietate personală a domnului Cărăuş Neculai
HOTĂRÂREA NR. 103
privind revocarea HCL nr. 160/2008 privind aprobarea întocmirii unui studiu de prefezabilitate în vederea construirii unei Telegondole
HOTĂRÂREA NR. 104
privind alocarea sumei de 1000 lei pentru achiziţionarea de echipament pentru atleţii de la Clubul Sportiv Municipal ,, Dorna”
HOTĂRÂREA NR. 105
privind aprobarea alocării sumei de 5000 lei pentru organizarea şi desfăşurarea festivalului de muzică folk ,,Menestreli în munţii Dorunei”
HOTĂRÂREA NR. 106
Privind alocarea sumei de 400 lei pentru George Timu în vederea editării lucrării monografice ,, Haiţarii din Ţara de Sus ”
HOTĂRÂREA NR. 107
Privind alocarea sumei de 3500 lei pentru Clubul Sportiv de Arte Marţiale ,, Museido” Vatra Dornei în vederea deplasării la Campionatul Mondial de Kendo- Brazilia
HOTĂRÂREA NR. 108
privind alocarea sumei de 1500 de lei, pentru premierea sportivei Potângă Irina, ca urmare a obtinerii titlului de Campioană balcanică- junioare la campionatul balcanic de biatlon din Bulgaria
HOTĂRÂREA NR. 109
privind reactualizarea preţurilor la serviciile de furnizare apă şi canalizare aplicate de către SC ACET SA
HOTĂRÂREA NR. 110
privind aprobarea includerii municipiului Vatra Dornei în Proiectul ,, Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava” prin Programul Operaţional Sectorial de mediu, axa prioritară 1- Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
HOTĂRÂREA NR. 111
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii pentru anul 2009
HOTĂRÂREA NR. 112
privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei şi ONG Metropolitan Media din Chişinău- Republica Moldova
HOTĂRÂREA NR. 113
privind aprobarea cofinanţării ediţiei a IV-a a Festivalului Naţional al Sporturilor Extreme
HOTĂRÂREA NR. 114
privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 72 mp. teren situat în str. Bârnărel, bl. 4 în vederea extinderii construcţiei proprietate, către Paţa Toader Narcis
HOTĂRÂREA NR. 115
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a suprafeţei de 343 mp teren, situat în strada Miriştei nr. 67, proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 116
privind aprobarea vânzării suprafeţei de 29,66 mp de teren situat în Str.Republicii, nr.19B, aferent construcţiei proprietate personală a doamnei Manoliu Olga
HOTĂRÂREA NR. 117
privind aprobarea vânzării suprafeţei de 72 mp de teren situat în Str.Pinului, nr.17, aferent construcţiei proprietate personală a doamnei Volosciuc Valeria
HOTĂRÂREA NR. 118
privind aprobarea vânzării suprafeţei de 70 mp de teren situat în Str.Vasile Deac, nr.15, aferent construcţiei proprietate personală a familiei Deac Gavril şi Ana
HOTĂRÂREA NR. 119
Privind aprobarea vânzării către SC Centrul de Sănătate Bucovina SRL (fostă SC Centrul Medical Dorna SRL) a suprafeţei de 13,55 mp teren, situat în str. Mihai Eminescu nr. 26, aferent construcţiei proprietate
HOTĂRÂREA NR. 120
Privind aprobarea vânzării suprafeţei de 387 mp teren situat în strada Tudor Vladimirescu nr. 8, aferent pavilionului administrativ, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC Sind România SRL
HOTĂRÂREA NR. 121
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta Dispensarului TBC către Asociaţia filantropică ,, Christiana” în vederea amenajării unui cabinet medical şi farmacie
HOTĂRÂREA NR. 122
Privind aprobarea alocării sumei de 800 lei către Dulap Victor, sportiv legitimat la CSM ,, Dorna” pentru deplasarea la tabăra organizată de Federaţia Română de Fotbal
HOTĂRÂREA NR. 123
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii pentru anul 2009
HOTĂRÂREA NR. 124
privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 12 mp. teren situat în str. Unirii f.n., către A.N. ,, Apele Române”- Direcţia Apelor Siret, pe durata existenţei construcţiei, în vedereaconstruirii unei Staţii hidrologice şi pluviometrice automate
HOTĂRÂREA NR. 125
privind aprobarea transportului şi depozitării deşeurilor menajere din municipiul Vatra Dornei la depozitul Hurghiş- Câmpulung Moldovenesc
HOTĂRÂREA NR. 126
privind aprobarea organizării şi desfăşurării “Zilelor Municipiului Vatra Dornei” în perioada 18-20 septembrie 2009
HOTĂRÂREA NR. 127
Privind împuternicirea primarului municipiului pentru efectuarea demersurilor legale pentru înfiinţarea Asociaţiei proprietarilor de pădure ,, Călimani” în vederea funcţionării unui Ocol Silvic privat
HOTĂRÂREA NR. 128
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009
HOTĂRÂREA NR. 129
privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei nr. 110/9.07.2009 privind aprobarea includerii municipiului Vatra Dornei în Proiectul ,, Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava” prin Programul Operaţional Sectorial de mediu, axa prioritară 1- Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
HOTĂRÂREA NR. 130
privind aprobarea PUZ pe strada Unirii nr. 115 în vederea construirii cartierului rezidenţial ,,Paradisul Dornelor”
HOTĂRÂREA NR. 131
privind participarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei cu aport în numerar la majorarea capitalului social al SC ACET SA Suceava
HOTĂRÂREA NR. 132
privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei şi Inspectoratul Şcolar al judeţului Suceava privind înfiinţarea Centrelor de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED)
HOTĂRÂREA NR. 133
privind atribuirea în folosinţă gratuită, cu drept de uz şi servitute, a suprafeţei de 2,20 mp. teren către SC E. ON Moldova SA, în vederea montării a doi stâlpi de medie tensiune la baza pârtiei de schi ,,Veveriţa” pentru alimentarea cu energie electrică
HOTĂRÂREA NR. 134
privind modificarea şi completarea HCL nr. 80/2008 privind stabilirea componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă
HOTĂRÂREA NR. 135
Privind modificarea şi completarea art. 6 din anexa 1 la HCL nr. 80/31.07.2001 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,, Cetăţean de onoare al municipiului Vatra Dornei “
HOTĂRÂREA NR. 136
Privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Vatra Dornei” Preotului Profesor Doctor Mihai Valică
HOTĂRÂREA NR. 137
privind aprobarea închirierii centralei termice de la SC Regnafor SA şi a unui încărcător frontal în vederea furnizării agentului termic pentru locuitorii din strada Schitului
HOTĂRÂREA NR. 138
privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe toată durata executării constructiei, din patrimoniul privat al Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a unei suprafete de teren, situată în municipiul Vatra Dornei, Str. Unirii Nr.67A, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri
HOTĂRÂREA NR. 139
privind stabilirea modului de valorificarea masei lemnoase rezultate din Parcul balnear
HOTĂRÂREA NR. 140
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009
HOTĂRÂREA NR. 141
privind aprobarea susţinerii programului ,,Biblionet- lumea în biblioteca mea” în cadrul bibliotecii ,, G.T. Kirileanu “ din Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 142
privind aprobarea cofinanţării ediţiei a II-a a Campionatelor Naţionale de Alergare Montană
HOTĂRÂREA NR. 143
Privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de ,, Cetăţean de onoare al municipiului Vatra Dornei “
HOTĂRÂREA NR. 144
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009
HOTĂRÂREA NR. 145
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unei locuinţe în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995
HOTĂRÂREA NR. 146
privind aprobarea premierii unor sportivi dorneni pentru rezultatele obţinute la Competiţii
HOTĂRÂREA NR. 147
privind propunerea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 148
privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţe sociale pentru tineri realizate prin programul ANL
HOTĂRÂREA NR. 149
privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 100 mp. teren situat în str. Păcii, în extindere la terenul concesionat, către SC Bucura Com SRL
HOTĂRÂREA NR. 150
privind modificarea şi completarea HCL nr. 77/30.06.2005 privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren disponibile, conform Legii nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 151
privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren disponibil în strada Poligonului conform Legii nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 152
privind modificarea HCL nr.94/2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al secţiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 153
Privind modificarea şi completarea HCL nr. 130/14.08.2009 privind aprobarea PUZ pe strada Unirii nr. 115 în vederea construirii cartierului rezidenţial ,,Paradisul Dornelor”
HOTĂRÂREA NR. 154
privind aprobarea listei blocurilor de locuinţe din municipiul Vatra Dornei în vederea includerii în programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate
HOTĂRÂREA NR. 155
privind aprobarea atribuirii unui lot de teren situat în Str. Foresta nr.161, către Dandu Liliana Alina, conform Legii nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 156
privind aprobarea Proiectului ,, Sistem informatic integrat pentru eficientizarea comunicarii cu cetatenii si a fluxurilor de activitati din administratia Vatra Dornei » şi a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA NR. 157
Privind modificarea şi completarea HCL nr. 72/19.06.2008 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor
HOTĂRÂREA NR. 158
privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Boncheş Ilie
HOTĂRÂREA NR. 159
privind validarea mandatului de consilier municipal a doamnei Abutnăriţei Paraschiva
HOTĂRÂREA NR. 160
privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Iordache Gheorghe
HOTĂRÂREA NR. 161
privind validarea mandatului de consilier municipal a domnului Apetrii Toader
HOTĂRÂREA NR. 162
Privind nominalizarea persoanei care ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a municipiului Vatra – Dornei şi înlocuitorului acesteia
HOTĂRÂREA NR. 163
Privind modificarea HCL nr.42/2008 privind aprobarea Regulamentului de Transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Vatra – Dornei
HOTĂRÂREA NR. 164
privind aprobarea cofinanţării Concursului Interjudeţean de matematică- Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia aXI-a şi a Concursului Judeţean de informatică-ediţia a V-a
HOTĂRÂREA NR. 165
privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie
HOTĂRÂREA NR. 166
Privind alocarea sumei de 800 lei domnului Ioan Popoiu în vederea editării volumului de istorie ,,România şi statele din sud-estul Europei(1804-1999)”
HOTĂRÂREA NR. 167
privind aprobarea alocării sumelor necesare în vederea asfaltării terenului de sport de la Grupul Şcolar ,,Vasile Deac”
HOTĂRÂREA NR. 168
privind premierea elevilor olimpici şi campionilor dorneni pe discipline şcolare şi sportive
HOTĂRÂREA NR. 169
privind însuşirea raportului de evaluare a imobilului cămin nefamilişti, situat în strada Unirii nr. 115 şi aprobarea cumpărării acestuia cu destinaţia locuinţe pentru familiile cu probleme sociale grave
HOTĂRÂREA NR. 170
privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2009 – 15 aprilie 2010
HOTĂRÂREA NR. 171
Privind modificarea şi completarea HCL nr. 116/2009 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 29,66 mp de teren situat în Str.Republicii, nr.19B, aferent construcţiei proprietate personală a doamnei Manoliu Olga
HOTĂRÂREA NR. 172
Privind modificarea şi completarea HCL nr. 118/2009 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 70 mp de teren situat în Str.Vasile Deac, nr.15, aferent construcţiei proprietate personală a familiei Deac Gavril şi Ana
HOTĂRÂREA NR. 173
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009
HOTĂRÂREA NR. 174
privind însuşirea rapoartelor de evaluare actualizate a locuinţelor din tronsonul A al blocului nr.1 din str. Podu Verde nr.1, în vederea vânzării acestora
HOTĂRÂREA NR. 175
Privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor ANL, pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art.6² alin.4 lit.a din Legea nr.152/1998
HOTĂRÂREA NR. 176
privind aprobare PUD construire Policlinică, strada Mihai Eminescu nr.19, proprietar SC ,,Dorna Medical” SRL
HOTĂRÂREA NR. 177
Privind scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru, extrajudiciare de timbru si a taxelor de timbru si a taxelor de timbru prevazute de lege, care constituie venituri la bugetul local al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 178
privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 179
privind aprobarea vânzării suprafeţei de 50 mp teren, situat în Str.Oborului, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Negrea Niculae, proprietarul construcţiilor
HOTĂRÂREA NR. 180
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentului local de Urbanism aferent pentru Staţia de Transfer Deşeuri din municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava
HOTĂRÂREA NR. 181
privind stabilirea componenţei Comisiei de verificare a activităţii SC ACET SA- Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 182
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 183
privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, la care municipiul Vatra Dornei este membru asociat
HOTĂRÂREA NR. 184
privind nominalizarea reprezentantului Consiliului local în vederea desemnării noului Consiliu de Administraţie de către Adunarea Generală a Acţionarilor la SC ACET SA
HOTĂRÂREA NR. 185
privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 186
privind aprobarea alocării sumei de 2500 lei pentru participanţii la întâlnirea internaţională de esperanto din Franţa
HOTĂRÂREA NR. 187
privind aprobarea Proiectului ,, Modernizare şi extindere clădire Centru de primire, îngrijire şi asistare a persoanelor vârstnice Vatra Dornei » şi a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA NR. 188
privind aprobarea întocmirii amenajamentului silvic pentru suprafaţa de 136,9 ha fond forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 189
privind transmiterea “Sălii de Educatie Fizică şcolară”, situată în Str.Mihai Eminescu Nr.30, din administrarea Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei în administrarea Liceului teoretic “Ion Luca”
HOTĂRÂREA NR. 190
privind aprobarea protocolului de colaborare cu Fundaţia Speologică ,,Club Speo Bucovina » în vederea implementării proiectului RAAND-2008/115228- ,,Ecoturism în Tara Dornelor- un instrument pentru dezvoltare durabilă “
HOTĂRÂREA NR. 191
privind însuşirea raportului de evaluare a imobilului casa şi teren situat în strada Miriştii nr. 15 şi aprobarea cumpărării acestuia cu destinaţia locuinţă socială
HOTĂRÂREA NR. 192
privind aprobarea vânzării suprafeţei de 88,32 mp de teren situat în Str.Calea Transilvaniei nr.18, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Pînzariu Gheorghe şi Maria, proprietarii construcţiei
HOTĂRÂREA NR. 193
privind aprobarea vânzării suprafeţei de 29 mp teren situat în Str.Lumea Nouă nr.10, aferent curţii locuinţei proprietatea lui Sănduleanu Mihai
HOTĂRÂREA NR. 194
privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 195
privind aprobarea realizării Proiectului ,, Sprijinirea perfecţionării personalului administraţiei publice locale pentru un viitor european al municipiului Vatra Dornei”, cofinanţarea cheltuielilor aferente proiectului şi participarea ca partener împreună cu Fundaţia Corona- filiala Suceava
HOTĂRÂREA NR. 196
privind aprobarea, de principiu a închirierii suprafeţei de 250 mp teren situat în Cîmpulung Moldovenesc, la depozitul Hurghiş, în vederea asigurării accesului pentru descărcarea utilajelor de transport
HOTĂRÂREA NR. 197
privind alocarea sumei de 2000 lei pentru Asociaţia ,, Părinţi, adolescenţi şi prieteni la Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 198
privind aprobarea Proiectului ,, Cresterea calitatii serviciilor turistice în Bazinul Dornelor prin Amenajarea Posturilor Salvamont « , şi cofinanţarea cheltuielilor aferente proiectului
HOTĂRÂREA NR. 199
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru Proiectul ,, Modernizare şi extindere clădire Centru de primire, îngrijire şi asistare a persoanelor vârstnice Vatra Dornei »
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe