Hotarari 2010

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2010

HOTĂRÂREA NR. 1 privind aprobarea acoperirii definitive din fondul de rulment a deficitului bugetului propriu pe anul 2009
HOTĂRÂREA NR. 2 privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment
HOTĂRÂREA NR. 3 privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2010
HOTĂRÂREA NR. 4 privind modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 200/18.12.2010 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Suceava operatorului SC ACET SA Suceava
HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea transferului inventarului lucrărilor executate în cadrul programului SAMTID către operatorul SC ACET SA Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea Master Planului pentru Proiectul ,, Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”
HOTĂRÂREA NR. 7 privind alocarea sumei de 3000 lei pentru Asociaţia ,, Părinţi, adolescenţi şi prieteni la Vatra Dornei”- din cadrul Liceului Teoretic ,,Ion Luca”
HOTĂRÂREA NR. 8 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unei locuinţe în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995
HOTĂRÂREA NR. 9 privind aprobarea , de principiu, a suplimentării creditelor interne în vederea cofinanţării proiectelor de dezvoltare
HOTĂRÂREA NR. 10 privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării manifestărilor dedicate Zilei Femeii
HOTĂRÂREA NR. 11 privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuit în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 12 privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren disponibil în strada Poligonului conform Legii nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 13 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare către SC ACET SA Suceava
HOTĂRÂREA NR. 14 privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti unor persoane singure şi familii cu venituri reduse
HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea sumelor necesare organizării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a IV-a
HOTĂRÂREA NR. 16 privind aprobarea Planului de măsuri în vederea bunei gospodăriri a municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2010 şi a Programului anual de investiţii -2010
HOTĂRÂREA NR. 18 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 19 privind stabilirea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autoturismele din dotarea Primăriei
HOTĂRÂREA NR. 20 privind însuşirea expertizei tehnice a imobilului Cămin nefamilişti din strada Unirii nr. 115
HOTĂRÂREA NR. 21 privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor ocazionate de “Ziua adolescentului”
HOTĂRÂREA NR. 22 privind aprobarea alocării sumei de 1000 lei în vederea alcătuirii unei biblioteci audio la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4 din Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea alocării sumei de 1500 lei în vederea susţinerii financiare a editării revistei ,, Popas la Han” a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 4 din Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 24 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile create, proprietatea municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 26 privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în Str.Chiliei f.n., în suprafaţă de 300 mp
HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea caietului de sarcini privind achiziţia publică de servicii de acordare credite- linie de finanţare în cuantum de 7.000.000 lei, în vederea cofinanţării proiectelor şi programelor de investiţii cu finanţare europeană
HOTĂRÂREA NR. 28 privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unui lot de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuit în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 29 privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru familia Candrea Marcel-strada Lumea Nouă nr. 35
HOTĂRÂREA NR. 30 privind acordarea unui ajutor financiar pentru Paţa Gheorghe în vederea publicării unui volum de proză
HOTĂRÂREA NR. 31 privind acordarea unui ajutor financiar pentru Chiruţă Ionel în vederea realizării unui CD cu muzică populară
HOTĂRÂREA NR. 32 privind darea în administrare Consiliului Judeţean Suceava a suprafeţei de teren de 5000mp, pentru construcţia obiectivului “ Staţie de transfer a deşeurilor provenite din bazinul Dornelor “, aferent proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava “
HOTĂRÂREA NR. 33 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 24495/21.10.2009 a centralei termice de la SC Regnafor SA în vederea furnizării agentului termic pentru locuitorii din strada Schitului
HOTĂRÂREA NR. 34 privind înfiinţarea,funcţionarea şi organizarea comisiei speciale şia colectivului de specialisti pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea realizării lucrărilor de canalizare menajeră şi apă pluvială pe străzile Tudor Vladimirescu, George Coşbuc, gen.Manoliu şi Negreşti
HOTĂRÂREA NR. 36 privind aprobarea extinderii reţelei de apă pe strada Lumea Nouă
HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea redevenţei pentru cabinetele medicale individuale de medicină de familie din incinta creşei
HOTĂRÂREA NR. 38 privind aprobarea întocmirii unui raport de reevaluare a terenului proprietatea municipiului Vatra Dornei, situat în strada Negreşti nr. 11
HOTĂRÂREA NR. 39 privind aprobarea preţului de cumpărare a imobilului Cămin nefamilişti din strada Unirii nr. 115
HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru anul 2009
HOTĂRÂREA NR. 41 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 42 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a două garaje situate în strada Mihai Eminescu nr. 26 cu destinaţia spaţiu pentru prestări servicii
HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea întocmirii unui PUD pentru Str.Mihai Eminescu nr. 26-32
HOTĂRÂREA NR. 44 privind aprobarea finanţării organizării şi desfăşurării activităţii adăpostului de animale şi acordul, de principiu, pentru cumpărarea terenului aferent acestuia din strada Chilia f.n.
HOTĂRÂREA NR. 45 privind modificarea art. 3 din HCL nr.39/26.02.2009 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a suprafeţei de 5700 mp teren, situat în strada Unirii nr. 66-78 în vederea construirii unui centru comercial
HOTĂRÂREA NR. 46 privind acordarea unui ajutor financiar către echipa de dansuri a Liceului Teoretic ,,Ion Luca” în vederea participării la Concursul naţional de la Bucureşti 12-14 iunie
HOTĂRÂREA NR. 47 privind aprobarea cofinanţării acţiunilor cultural artistice şi sportive organizate de Clubul Copiilor şi Elevilor
HOTĂRÂREA NR. 48 privind aprobarea strategiei municipale cu privire la accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată pentru anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 49 privind aprobarea realizării bustului dramaturgului Ion Luca, în vederea amplasării pe Aleea Scriitorilor din Parcul municipal
HOTĂRÂREA NR. 50 privind desemnarea comisiei de sprijin a executivului Primăriei, în implementarea proiectelor de interes local
HOTĂRÂREA NR. 51 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de 361 mp teren situat în strada Petreni nr. 41 în vederea construirii unei locuinţe
HOTĂRÂREA NR. 52 privind alocarea sumei de 3000 lei pentru cofinanţarea organizării competiţiei de downhill din cadrul Festivalului Naţional al Sporturilor Extreme
HOTĂRÂREA NR. 53 privind aprobarea Proiectului ,, Promovarea produsului turistic Ţara Dornelor ” şi a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA NR. 54 privind aprobarea participării domnului consilier local dr. Costin Sorin la Conferinţa cu tema ,, Descentralizarea, reorganizarea şi acreditarea spitalelor”
HOTĂRÂREA NR. 55 Privind modificarea anexei la HCL nr. 34/30.03. 2006 privind stabilirea criteriilor de acordare de bunuri în compensare persoanelor îndreptăţite conform Legii nr.10/2001 şi punerea la dispoziţie a unor loturi de teren în vederea acordării în compensare conform Legii nr.10/2001
HOTĂRÂREA NR. 56 HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.108/29.11.2002 privind nominalizarea spaţiilor comerciale ce vor fi scoase la vânzare conform Legii nr.550/2002, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 57 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren disponibil în strada Poligonului conform Legii nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea documentaţiei de licitaţie în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă a suprafetei de 361 mp teren situat in str. Petreni, nr.41, în vederea construirii unei locuinţe
HOTĂRÂREA NR. 59 privind aprobarea preluării prin protocol a managementului asistenţei medicale a Spitalului Municipal Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 60 privind aprobarea tarifului unic pentru furnizarea Serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare de către operatorul SC ACET SA SUCEAVA
HOTĂRÂREA NR. 61 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în cadrul Consiliului de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 62 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 63 privind modificarea anexei nr. 1 Cap. IV şi anexei 8 din H.C.L. nr. 182/ 18.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 64 Privind modificarea anexei la HCL nr. 34/30.03. 2006 privind stabilirea criteriilor de acordare de bunuri în compensare persoanelor îndreptăţite conform Legii nr.10/2001 şi punerea la dispoziţie a unor loturi de teren în vederea acordării în compensare conform Legii nr.10/2001
HOTĂRÂREA NR. 65 modificarea şi completarea HCL nr. 78/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor de concesionare
HOTĂRÂREA NR. 66 Privind modificarea şi completarea HCL nr. 61/2010 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în cadrul Consiliului de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 67 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ,, Amenajare spaţii verzi prin Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului în municipiul Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 68 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ,, Amenajare spaţii verzi prin Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului din zona centrală a municipiului Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 69 privind aprobarea trecerii locuinţelor pentru tineri din Ansamblul Transilvaniei , bloc B tronson A+B+C 48 unităţi locative din proprietatea publică al Municipiului Vatra Dornei în proprietatea publică al Statului şi administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 70 privind aprobarea protocolului de parteneriat între municipiul Vatra Dornei şi municipiul Mangalia
HOTĂRÂREA NR. 71 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 72 privind însuşirea rapoartelor de reevaluare a terenurilor proprietate privată a municipiului Vatra Dornei, situate în strada Negreşti nr. 11 şi Miriştei nr. 22
HOTĂRÂREA NR. 73 privind aprobarea întocmirii unui raport de reevaluare a terenului proprietatea municipiului Vatra Dornei, situat în strada Oborului f.n.
HOTĂRÂREA NR. 74 privind aprobarea listei de priorităţi pentru repararea imobilelor proprietatea municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 75 privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Cîrlea Ioan în vederea achiziţionării unei proteze
HOTĂRÂREA NR. 76 privind infiintarea societatii comerciale ,,ECOLOGICA VATRA DORNEI” societate cu raspundere limitata
HOTĂRÂREA NR. 77 privind revocarea HCL nr.50/2010 privind “desemnarea comisiei de sprijin a executivului primăriei, in implementarea proiectelor de interes local”
HOTĂRÂREA NR. 78 privind aprobarea variantei de proiectare pentru drumul de ocolire Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 79 privind aprobarea actului constitutiv al societatii comerciale “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L
HOTĂRÂREA NR. 80 privind modificarea şi completarea HCL nr.82/30.05.2006 privind aprobarea contractării unui împrumut de la BCR – S.A.
HOTĂRÂREA NR. 81 modificarea şi completarea HCL nr.83/30.05.2006 privind aprobarea contractării unui împrumut de la BRD – Groupe Societe Generale S.A
HOTĂRÂREA NR. 82 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al serviciului comunitar evidenţă a persoanelor Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 83 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice locale
HOTĂRÂREA NR. 84 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă persoanelor afectate de inundaţiile produse în perioada iulie-august 2010 în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea alocării sumei de 800 lei pentru organizarea şi desfăşurarea taberei de pictură “Prisma”
HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea Master Planului pentru proiectul ,, Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Suceava”
HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi mandatarea reprezentantului consiliului local al municipiului Vatra Dornei, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava pentru aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
HOTĂRÂREA NR. 88 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava nr. 215/18 decembrie 2009
HOTĂRÂREA NR. 89 privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava pentru alegerea Consiliului Director al Asociaţiei şi semnarea actelor adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei
HOTĂRÂREA NR. 90 privind modificarea şi completarea art. 6 din HCL nr. 79/13.08.2010 privind aprobarea actului constitutiv al Societăţii comerciale ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL.
HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea organigramei si statutului de functii a societatii comerciale “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea cofinanţării Campionatului Naţional de Alergare Montană
HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea alocării sumei de 500 lei ca premiu în cadrul Galei Premiilor Asociaţiei Scriitorilor şi Artiştilor din Ţara Dornelor
HOTĂRÂREA NR. 94 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 şi a listei de investiţii pentru anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 95 privind aprobarea încheierii unui contract de superficie asupra unor parcele de teren situate în strada Negreşti nr. 5 A cu proprietarul tabular al construcţiei SC Dealul Floreni SRL
HOTĂRÂREA NR. 96 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 97 privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru familia Bălău Maria –strada Calea Transilvaniei bl.7
HOTĂRÂREA NR. 98 privind punerea la dispoziţia proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava” a unor suprafeţe de teren pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia
HOTĂRÂREA NR. 99 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 a bugetului unităţilor finanţate parţial din venituri proprii şi a bugetului unităţilor finanţate integral din venituri proprii
HOTĂRÂREA NR. 100 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Chiruţă Ionuţ
HOTĂRÂREA NR. 101 privind validarea mandatului de consilier municipal a doamnei Marinca Mihaiela
HOTĂRÂREA NR. 102 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 103 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 104 privind închirierea cabinetelor medicale din incinta creşei, având destinaţia de cabinete medicale de medicină de familie
HOTĂRÂREA NR. 105 privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutoare de urgenţă, persoane fizice şi juridice, afectate de inundaţiile produse în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 106 privind modificarea şi completarea art. 2 din HCL nr. 212/18.12.2009 privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a suprafetei de 100 mp teren situat în Str.Negreşti nr.11, aferent locuintei proprietate personală si a căilor de acces, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Buxai Valerică
HOTĂRÂREA NR. 107 modificarea şi completarea art. 2 din HCL nr. 213/18.12.2009 privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a suprafetei de 177 mp teren situat în Str.Negreşti nr.11, aferent locuintei proprietate personală si a căilor de acces, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Villagran Gabriela
HOTĂRÂREA NR. 108 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 26 mp teren situat în strada Lucian Blaga nr. 14, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Rusu Valentin, proprietarul construcţiei
HOTĂRÂREA NR. 109 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 16 mp teren situat în strada Oborului f.n. aferent construcţiei proprietatea lui Negrea Niculae, în vederea realizării accesului
HOTĂRÂREA NR. 110 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 103,36 mp teren situat în strada Republicii nr.27, aferent construcţiei proprietatea lui Serdenciuc Necoreta, Serdenciuc Florin Mircea şi Boicu Bianca Petronela
HOTĂRÂREA NR. 111 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea delegarii de gestiune in mod direct a Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei catre S.C. “ECOLOGICA ” S.R.L. VATRA DORNEI si aprobarea incheierii contractului de delegare de gestiune a Serviciului public de salubrizare si ecologizare al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 113 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei şi Asociaţia Naţională a Salvatorilor montani- filiala Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 114 privind modificarea şi completarea HCL nr. 148/2009 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţe sociale pentru tineri realizate prin programul ANL
HOTĂRÂREA NR. 115 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 1313 mp teren situat în strada Republicii nr. 5B, aferent hotelului proprietatea SC INTUS SRL
HOTĂRÂREA NR. 116 privind aprobarea completării Acordului privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”
HOTĂRÂREA NR. 117 privind aprobarea contribuţiei proprii a Consiliului local al municipiului Vatra Dornei la finanţarea Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”
HOTĂRÂREA NR. 118 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 119 privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de catre sc ,,ecologica vatra dornei” srl, pentru desfasurarea activitatilor de salubrizare şi ecologizare pe raza municipiului vatra dornei
HOTĂRÂREA NR. 120 Privind stabilirea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a Concursului pentru ocuparea funcţiei de Director al S.C. ECOLOGICA VATRA DORNEI S.R.L
HOTĂRÂREA NR. 121 privind darea în administrare a Băii publice către Asociaţia Pensionarilor Dorna 2003
HOTĂRÂREA NR. 122 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 123 privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări pe perioada sezonului de iarnă
HOTĂRÂREA NR. 124 privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie
HOTĂRÂREA NR. 125 privind repartizarea unei locuinţe sociale pentru tineri, realizată prin Programul ANL, situată în Str.Podu Verde, nr.1
HOTĂRÂREA NR. 126 privind aprobarea repartizării spaţiilor proprietatea municipiului din strada Mihai Eminescu nr. 15
HOTĂRÂREA NR. 127 Privind atribuirea în folosinţă gratuită, cu drept de uz şi servitute, a suprafeţelor de 2 m² teren situat pe strada Argestru şi 4,32 m² teren situat pe strada Poligonului din municipiul Vatra Dornei, către E.On – Moldova S.A. în vederea construirii a două Posturi de Transformare Aeriene tip ( PTA ) 20 / 0,4 kV
HOTĂRÂREA NR. 128 privind modificarea HCL nr. 47/2010 privind aprobarea cofinanţării acţiunilor cultural artistice şi sportive organizate de Clubul Copiilor şi Elevilor
HOTĂRÂREA NR. 129 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 şi a listei de investiţii pentru anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 130 Privind modificarea şi completarea HCL nr. 120/2010 privind stabilirea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de Director al S.C. ECOLOGICA VATRA DORNEI S.R.L
HOTĂRÂREA NR. 131 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ,, Reabilitare şi reparaţii la pavilion central şi la secţia de obstetrică – ginecologie la spitalul municipal Vatra Dornei ”
HOTĂRÂREA NR. 132 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 133 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 134 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2011
HOTĂRÂREA NR. 135 Privind completarea alin. 5.2 din anexa 1 la HCL nr. 79/2010 privind aprobarea actului constitutiv al SC Ecologica Vatra Dornei SRL
HOTĂRÂREA NR. 136 privind aprobarea unui ajutor de urgenţă către Moroşan Ioan, strada Nichituşeni nr. 2, în vederea refacerii locuinţei afectate de incendiu
HOTĂRÂREA NR. 137 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011
HOTĂRÂREA NR. 138 Privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor ANL, pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art.8 alin.4 lit.a din Legea nr.152/1998, republicată cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 139 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 140 Privind completarea art.2 din contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare şi ecologizare din municipiul Vatra Dornei către SC Ecologica Vatra Dornei SRL, aprobat prin HCL nr. 112/2010
HOTĂRÂREA NR. 141 privind darea în folosinţă gratuită a imobilului Băii publice către Asociaţia Pensionarilor Dorna 2003
HOTĂRÂREA NR. 142 privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada15 noiembrie 2010 – 15 aprilie 2011
HOTĂRÂREA NR. 143 privind aprobarea cofinanţării Concursului Interjudeţean de matematică- Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia aXII-a şi a Concursului Judeţean de informatică-ediţia a VI-a
HOTĂRÂREA NR. 144 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 145 privind acordul Consiliului local pentru atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren de 2000 mp situat în str. Unirii f.n. în vederea construirii unui Centru de Colectare Publică pentru deseurile provenite din bazinul Dornelor
HOTĂRÂREA NR. 146 privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun unor persoane singure şi familii cu venituri reduse
HOTĂRÂREA NR. 147 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 7.000.000 lei
HOTĂRÂREA NR. 148 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 149 privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Suceava a terenului în suprafaţă de 2000 mp, pentru construcţia obiectivului de investiţii,, Centru de Colectare Publică” , aferent proiectului ,, Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”
HOTĂRÂREA NR. 150 privind aprobarea deschiderii unui cont curent in lei, la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.,in vederea derularii operatiunilor bancare din creditul- linie de finanţare în cuantum de 7.000.000 lei
HOTĂRÂREA NR. 151 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 152 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe