Hotarari 2012

HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2012

HOTARÂREA NR. 1

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului propriu pe anul 2011

HOTARÂREA NR. 2

privind actualizarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul ,, Extindere si Reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din aglomerarea Vatra Dornei”aferent proiectului “Extindere si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata injudetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 3

privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Vatra Dornei (Romania)– Cernauti(Ukraina) si Costesti(Republica Moldova) in cadrul Programului operational comun Romania –Ucraina – Moldova

HOTARÂREA NR. 4

privind acordarea unui mandat Primarului Municipiului Vatra Dornei în vederea reprezentarii Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei în fata instantelor judecatoresti in Dosarul nr.1826/334/2011 avand ca obiect uzucapiune

HOTARÂREA NR. 5

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 6

privind aprobarea statului de functii si organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 7

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, în Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava, sa voteze în Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava pentru alegerea Comisiei de cenzori al Asociatiei si semnarea actelor aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei

HOTARÂREA NR. 8

privind modificarea si completarea HCL nr. 20/2011 privind modificarea Hcl nr.189.12.2008 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 9

privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2012 si a Programului anual de investitii -2012

HOTARÂREA NR. 10

privind aprobarea alocarii sumei de 3500 lei în vederea sustinerii financiare a proiectului Comenius “Migrations :Integration par l’education”a Liceului teoretic Ion Luca din Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 11

privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul Spitalului municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 12

privind aprobarea compensarii din bugetul local a diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrata populatiei si pretul local de facturare, pentru anul 2011

HOTARÂREA NR. 13

privind repartizarea a trei locuinte pentru tineri, realizate prin Programul ANL, situate în Str.Podu Verde, nr.1

HOTARÂREA NR. 14

privind acordarea burselor de ajutor social,a burselor de merit si burselor de studiu pentru elevii din învatamântul preuniversitar în anul 2012

HOTARÂREA NR. 15

privind aprobarea dezlipirii terenului inscris in C.F. 33422, nr. cadastral 33529 -128 MP si 33530 de 136 mp si sistarea starii de indiviziune asupra terenului situat in municipiul Vatra Dornei Str.Parcului, nr.21

HOTARÂREA NR. 16

privind stabilirea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru persoanele asistate in cadrul Centrului Social de Primire Asistare si Ingrijire al Primariei Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 17

privind modificarea HCL nr.100/2007 privind stabilirea costului mediu lunar pentru întretinerea persoanelor vârstnice de la Centrul social Rosu

HOTARÂREA NR. 18

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 19

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul Politiei Locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 20

privind revocarea HCL nr.139/29.11.2011 privind „acceptul Consiliului Local privind privind închirierea imobilului proprietatea doamnei Rotaru Dorina situat în strada Parcului, nr. 10”

HOTARÂREA NR. 21

privind atestarea formei de gestiune directa a Serviciului Public de alimentare cu energie termica catre DADP- Vatra Dornei din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 22

privind modificarea si completarea HCL nr.118/11.10.2011 privind aprobarea vanzarii unei suprafete de 87 mp teren, catre SC CONSACT COMSERV SRL situat in Str.Republicii, in vederea amenajarii unei miniparcari

HOTARÂREA NR. 23

privind modificarea art.2 din HCL nr.13/2011 privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Vatra Dornei si SC BUCURA COM SRL

HOTARÂREA NR. 24

Privind incheierea unui acord de parteneriat intre Consiliul local al Municipiului Vatra dornei cu Asociatia “Sa imbatranim frumos”Bucovina, in vederea implementarii proiectului “Un crampei de viata verde”

HOTARÂREA NR. 25

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Holca Raluca Teodora, in vederea participarii la Campionatul National de Ski de la Poiana Brasov

HOTARÂREA NR. 26

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru domnul Ungurian Gruia in vederea editarii revistei „Floare de colt”

HOTARÂREA NR. 27

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Scoala cu clasele nr.I-VIII nr.2 Vatra Dornei, in vederea editarii revistei „Pe firul vremii”

HOTARÂREA NR. 28

privind aprobarea modificarii HCL nr.120/2011 „privind darea in folosinta gratuita a doua camere si acces la grup sanitar, in imobilul Scolii generale nr.3, situat in Str.Chilia, catre Asociatia Culturala Transilvania –Cluj Napoca, in vederea deschiderii unui centru de zi pentru copii proveniti din familii cu probleme sociale:”

HOTARÂREA NR. 29

privind aprobarea inventarului partial al terenurilor apartinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 30

privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat propuse sa functioneze în anul scolar 2012-2013 în Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 31

privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat propuse sa functioneze în anul scolar 2012-2013 în Municipiul Vatra Dornei,

HOTARÂREA NR. 32

privind modificarea HCL nr.13/2009 privind “ închirierea unor spatii la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, pentru amenajarea unor cabinete medicale”

HOTARÂREA NR. 33

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 34

privind modificarea HCL nr.70/11.05.2007 privind aprobarea Contractului cadru de voluntariat pentru salvatorii montani din cadrul Serviciului de Promovare si Dezvoltare a Turismului si Salvamont

HOTARÂREA NR. 35

privind aprobarea sumelor necesare organizarii Festivalului Judetean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-editia a VI-a

HOTARÂREA NR. 36

privind modificarea H.C.L. nr. 148/2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2012 anexa nr. 1 Cap. IV- art. 263, pct.4 si 5 si Cap.VI art.271

HOTARÂREA NR. 37

privind alocarea unor fonduri pentru achizitia de carburanti pentru Jandarmeria Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 38

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 39

privind acordarea unui ajutor financiar catre echipa de dansuri a Liceului Teoretic ,,Ion Luca”

HOTARÂREA NR. 40

privind aprobarea alocarii sumei de 500 lei ca premiu în cadrul Galei Premiilor Asociatiei Scriitorilor si Artistilor din Tara Dornelor

HOTARÂREA NR. 41

 

HOTARÂREA NR. 42

 

HOTARÂREA NR. 43

 

HOTARÂREA NR. 44

 

HOTARÂREA NR. 45

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 46

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 47

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 48

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 49

privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor

HOTARÂREA NR. 50

privind validarea mandatelor consilierilor

HOTARÂREA NR. 51

privind constituirea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 52

privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA NR. 53

privind alegerea viceprimarului Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 54

privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

HOTARÂREA NR. 55

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 56

privind alocarea disponibilitatilor din Fondul de rezerva al Bugetului local al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 57

privind alocarea a 40 mc lemn lucru rasinoase, din padurea proprietatea municipiului Vatra Dornei, pentru reconstruirea locuintei afectata de incendiu din strada Silvicultorului nr. 5, proprietatea lui Berari Niculai

HOTARÂREA NR. 58

privind alocarea a 30 mc lemn lucru rasinoase, din padurea proprietatea municipiului Vatra Dornei, ajutor pentru reconstruirea grajdului afectat de incendiu din strada Rosu nr.88, proprietatea lui Vlasceanu Gheorghe

HOTARÂREA NR. 59

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 60

privind aprobarea cofinantarii actiunilor cultural- artistice organizate de Clubul Copiilor si Elevilor

HOTARÂREA NR. 61

privind aprobarea infiintarii functiei de administrator public la nivelul municipiului vatra dornei, precum si a criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice ocuparii postului de administrator public

HOTARÂREA NR. 62

privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 21.187/29.06.2007, pentru spatiul cu alta destinatie decât cea de locuinta, situat in municipiul Vatra Dornei, Str. Garii, nr.2

HOTARÂREA NR. 63

privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 64

privind aprobarea închirierii suprafetei de 200 mp teren proprietatea privata a municipiului Vatra Dornei , catre Societatea Nationala a Apelor Minerale S.A.

HOTARÂREA NR. 65

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 si a bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii

HOTARÂREA NR. 66

privind aprobarea repartizarii excedentului bugetar al bugetului local pe anul 2011

HOTARÂREA NR. 67

privind constatarea încetarii de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Postelnicu Petrica Tinel

HOTARÂREA NR. 68

privind validarea mandatului de consilier local a domnului Apostoaie Emil

HOTARÂREA NR. 69

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 70

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 71

privind alocarea sumei de 1500 de lei, pentru participarea sportivului Leanca Andrei, la Campionatul Balcanic de la Nova Zagora - Bulgaria si la Campionatul European de Cross Montan de la Denizli PamukKale- Turcia

HOTARÂREA NR. 72

Privind modificarea si completarea HCL nr. 61/2010 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local în cadrul Consiliului de administratie a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 73

privind modificarea si completarea HCL nr. 148/2009 privind aprobarea componentei Comisiei sociale de analiza a cererilor de locuinte sociale pentru tineri realizate prin programul ANL

HOTARÂREA NR. 74

Privind modificarea si completarea HCL nr. 80/30.07.2008 privind stabilirea componentei Comisiei de negociere pentru achizitionarea de imobile de pe piata libera

HOTARÂREA NR. 75

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 76

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reabilitare parcare in Str.Mihai Eminescu(spatele Policlinicii)”

HOTARÂREA NR. 77

privind modificarea si completarea HCL nr. 20/2011 privind modificarea HCL nr.189.12.2008 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 78

privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.29/2011 privind constituirea Comisiei locale de ordine publica a municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 79

privind retragerea dreptului de folosinta gratuita, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 80

privind aprobarea vânzarii aprobarea vânzarii suprafetei de 258 mp proprietatea privata a municipiului Vatra Dornei, situat în Str.Parcului, nr.19, catre Rotaru Valeriu proprietarul constructiilor

HOTARÂREA NR. 81

privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte construite de catre ANL

HOTARÂREA NR. 82

privind aprobarea acordarii unui drept de servitute de trecere, asupra parcelei 199/1 teren înscris în CF nr. 2345, în favoarea d-nei Zlotaru Forfota Ionela

HOTARÂREA NR. 83

privind aprobarea modificarii si completarii organigramei si statelor de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si serviciile publice locale

HOTARÂREA NR. 84

privind revocarea HCL nr. 131/2008 privind” aprobarea Proiectului » Complex de agrement Lunca Dornelor » si a cheltuielilor legate de proiect » modificata prin HCL nr.39/2011

HOTARÂREA NR. 85

Privind modificarea HCL nr.17/2012 privind modificarea HCL nr.100/2007 privind stabilirea costului mediu lunar pentru întretinerea persoanelor vârstnice de la Centrul social Rosu

HOTARÂREA NR. 86

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Rosu Elena Aurelia, în vederea efectuarii unor tratamente medicale

HOTARÂREA NR. 87

privind aprobarea tarifelor de inchiriere a autovehicolului autobuz si microbuz, apartinand Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei.

HOTARÂREA NR. 88

privind modificarea pretului local la energia termica furnizata populatiei, produsa pe baza de rumegus de catre primaria Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 89

Privind modificarea art.6 si modificarea si completarea alin. 5.1 si 5.2 din anexa 1 la HCL nr. 79/2010 privind aprobarea actului constitutiv al SC Ecologica Vatra Dornei SRL

HOTARÂREA NR. 90

privind modificarea HCL nr.20/29.01.2009 privind « aprobarea închirierii suprafetei de 100 mp, teren situat în Str. Republicii nr.48, de la domnul Piticari Eugenie în vederea accesului pentru interventii la conductele de utilitati »

HOTARÂREA NR. 91

privind aprobarea revocarii HCL nr.64/16.07.2012 privind aprobarea închirierii suprafetei de 200 mp teren proprietatea privata a municipiului Vatra Dornei , catre Societatea Nationala a Apelor Minerale S.A.

HOTARÂREA NR. 92

privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 93

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul II al anului 2012

HOTARÂREA NR. 94

privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei în Comisia pentru vânzarea spatiilor comerciale si de prestari servicii, conform Legii nr.550/2002

HOTARÂREA NR. 95

privind modificarea HCL nr.108/11.10.2011 privind aprobarea organigramei si statului de functii al societatii comerciale “ Ecologica Vatra Dornei” S.R.L.

HOTARÂREA NR. 96

privind aprobarea întocmirii unui raport de actualizare a reevaluarii terenurilor pe zone si subzone de amplasare

HOTARÂREA NR. 97

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 98

privind aprobarea cofinantarii Campionatului National de Alergare Montana

HOTARÂREA NR. 99

privind circulatia animalelor domestice si a atelajelor pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 100

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 si a bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii

HOTARÂREA NR. 101

privind constatarea încetarii de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Rusu Filaret Mircea

HOTARÂREA NR. 102

privind validarea mandatului de consilier local a domnului Forfota Danut Marcel

HOTARÂREA NR. 103

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 104

privind aprobarea normelor privind buna convietuire, ordinea si linistea publica, practicarea unui comert civilizat, respectarea normelor de igiena, gospodarirea municipiului si protectia mediului

HOTARÂREA NR. 105

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior din partizile create, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 106

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Culidiuc Gheorghe, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 107

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 108

privind aprobarea documentatiei pentru inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare, a spatiului comercial situat în str. Luceafarului, nr.1, cu destinatia de prestari servicii – frizerie-coafura

HOTARÂREA NR. 109

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 110

privind aprobarea inventarului partial al terenurilor apartinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 111

privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret- pentru Clubul Sporturilor de Iarna Vatra Dornei asupra imobilului – teren fara constructii – proprietatea publica a municipiului Vatra Dornei, cu suprafata de 0,94 ha, teren situat în Parcul statiunii, în vederea edificarii unei pârtii de sanie pe pista naturala in vederea organizarii Campionatului Mondial de Juniori la Sanie

HOTARÂREA NR. 112

privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat propuse sa functioneze în anul scolar 2012-2013 în Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 113

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, în Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru alegerea Presedintelui si a Consiliului director al AJAC Suceava, precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei AJAC Suceava

HOTARÂREA NR. 114

privind suplimentarea cofinantarii actiunilor cultural artistice organizate de « Clubul Copiilor si Elevilor »

HOTARÂREA NR. 115

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local si a membrilor supleanti în cadrul Consiliului de administratie a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 116

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru alegerea Presedintelui si a Consiliului director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in judetul Suceava, precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in judetul Suceava.

HOTARÂREA NR. 117

privind modificarea si completarea alin. 5.1 si 5.2 din anexa 1 la HCL nr. 79/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea actului constitutiv al SC Ecologica Vatra Dornei SRL

HOTARÂREA NR. 118

privind aprobarea închirierii a 2 camere in spatiul proprietatea municipiului Vatra Dornei, din strada Mihai Eminescu, nr. 15, catre Partidul Democrat Liberal-Filiala Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 119

privind aprobarea închirierii unui spatiu proprietatea municipiului Vatra Dornei, din strada Mihai Eminescu, nr. 41, catre Partidul Social Democrat-Filiala Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 120

abrogarea art.3 din hcl nr.79/2010 privind aprobarea actului constitutiv al societatii comerciale “ Ecologica Vatra Dornei” s.r.l.,

HOTARÂREA NR. 121

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuielipentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 122

privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA NR. 123

privind aprobareaînchirieriisuprafetei de2000 mp, teren situat în Str.Chilia,proprietatea domnului Maxim Gheorghe Dorel si Ungureanu Dorina, în vederea functionarii adapostului pentru câini

HOTARÂREA NR. 124

privind aprobarea închirierii suprafetei de 100 mp, teren situat în Str. Republicii nr.48, de la domnul Ungureanu Ilk Claudiu în vederea accesului pentru interventii la conductele de utilitati

HOTARÂREA NR. 125

privindrevocarea HCL nr.99/31.08.2012 privind “Circulatia animalelor domestice si a atelajelor pe razamunicipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 126

privind aprobarea includerii unor imobile in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 127

privind stabilirea zonei pentru desfasurarea activitatilor de picnic, pe raza administrativ teritoriala a municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 128

privind aprobarea cheltuielilor aferente deplasarii în orasele Verona si Mantova - Italia a Ansambluluifolcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor si Elevilor Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 129

privind aprobarea Programului si a sumelor necesare organizarii si desfasurarii unor actiuni si manifestari pe perioada 1 decembrie 2012-8 ianuarie 2013

HOTARÂREA NR. 130

privind aprobarea preturilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 131

privind aprobarea inventarului partial al terenurilor apartinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 132

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 133

privind aprobarea Regulamentului de functionare al spatiului proprietatea municipiului Vatra Dornei din Str.Mihai Eminescu nr.15-parter

HOTARÂREA NR. 134

privind aprobarea Planului de deszapezire pentru perioada 15 noiembrie 2012 – 15 aprilie 2013

HOTARÂREA NR. 135

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Sfabu Ramana Clara pentru repararea acoperisului locuintei proprietate personala

HOTARÂREA NR. 136

privindaprobareatrecerii locuintelor pentru tineri din Ansamblul Transilvaniei , bloc A Sc. A si B, 30 unitati locativedin proprietatea publica al Municipiului Vatra Dornei în proprietatea publica al Statuluisi administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 137

privind aprobarea vânzariisuprafetei de 133 mpproprietatea privata a municipiului Vatra Dornei, teren situat în Str.Miristei, nr.22,catreFilip Diana in vedereaextinderii locuintei proprietate personala

HOTARÂREA NR. 138

 

HOTARÂREA NR. 139

privind aprobarea documentatiei tehnico-economicesi cofinantarea pentru Proiectul ,, Modernizare si extindere cladire Centru de primire, îngrijire si asistare a persoanelor vârstnice Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 140

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 141

privind aprobarea inventarului partial al terenurilor apartinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 142

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare pod Str.22 Decembrie”

HOTARÂREA NR. 143

privind aprobarea vanzarii , fara licitatie publica a suprafetei de 353 mp teren situat în strada Podu Verde, aferent constructiei proprietatea lui Catargiu Corneliu

HOTARÂREA NR. 144

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 145

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei ca reprezentant al municipiului Vatra Dornei în Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. „A.C.E.T.” S.A. Suceava

HOTARÂREA NR. 146

privind împuternicirea SC ACET SA sa efectueze procedurile în vederea selectarii candidatilor pentru Consiliul de Administratie al SC ACET SA

HOTARÂREA NR. 147

privind înfiintarea Unitatii Municipale pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

HOTARÂREA NR. 148

privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.29/2011 privind constituirea Comisiei locale de ordine publica a municipiului Vatra Dornei, modificat prin HCL nr.78/2012

HOTARÂREA NR. 149

privind aprobarea planului de ordine si siguranta publica a Politiei locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 150

privind Planul cu principalele activitati ce urmeaza a fi desfasurate de Politia Locala Vatra Dornei în anii 2012-2013 si criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 151

privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte construite de catre ANL

HOTARÂREA NR. 152

privind aprobarea contului de executie bugetara
pentru trimestrul III al anului 2012

HOTARÂREA NR. 153

privind aprobarea vanzarii , fara licitatie publica a terenului în suprafata de 250 mp. situat în Str.Tudor Vladimirescu , nr.2, cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Ortoanu Catalin Vasile

HOTARÂREA NR. 154

privind aprobarea infiintarii Centrului de zi pentru copii Vatra Dornei si aprobarea cofinantarii proiectului

HOTARÂREA NR. 155

privind modificarea anexei la HCL nr.7/2011 privind aprobarea repartizarii spatiilor proprietatea municipiului din strada Mihai Eminescu nr. 15 – aripa vestica

HOTARÂREA NR. 156

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 157

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren apartinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 158

privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sarbatorilor de Craciun unor persoane singure si familii cu venituri reduse

HOTARÂREA NR. 159

privind completarea HCL nr.57/2011
privind “stabilirea amplasamentelor de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru constructiile usoare cu destinatia de activitate comerciala sezoniera »

HOTARÂREA NR. 160

privind modificarea HCL nr.111/2012 privind “transmiterea dreptului de administrare în favoarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret- pentru Clubul Sporturilor de Iarna Vatra Dornei asupra imobilului – teren fara constructii – proprietatea publica a municipiului Vatra Dornei, în suprafata de 0,94 ha, teren situat în Parcul statiunii, în vederea edificarii unei pârtii de sanie pe pista naturalain vederea organizarii Campionatului Mondial de Juniori la Sanie”

HOTARÂREA NR. 161

privind modificarea art.31 din hcl nr. 104 / 28.09.2012 privind „aprobarea normelor privind buna convietuire, ordinea si linistea publica, practicarea unui comert civilizat, respectarea normelor de igiena, gospodarirea municipiului si protectia mediului”

HOTARÂREA NR. 162

privind alocarea sumei de 1500 lei pentru Asociatia ,, Parinti, adolescenti si prieteni la Vatra Dornei”- din cadrul Liceului Teoretic ,,Ion Luca”

HOTARÂREA NR. 163

privind aprobarea cheltuielilor aferente deplasarii unui grup de elevi de la Scoala Gimnaziala nr.4 Vatra Dornei, la Festivalul –Concurs “Datini si obiceiuri stramosesti” Cluj Napoca

HOTARÂREA NR. 164

privind modificarea HCL nr.79/31.08.2012 si HCL 73/30.06.2011si prelungirea termenului de începere a lucrarilor de constructie pentru loturile atribuite conform Legii nr.15/2003 din strazile Poligonului si Petreni

HOTARÂREA NR. 165

privind aprobarea penalitatilor de intarziere
la anumite cheltuieli restante(activitati)

HOTARÂREA NR. 166

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 167

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 168

Privind aprobarea unui ajutor financiar, pentru reconstruirea locuintei afectata de incendiu din strada Tudor Vladmirescu nr.3, proprietatea lui Dulap Aurel

HOTARÂREA NR. 169

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 170

Privind revocarea HCL nr.136/2012 privind „ aprobarea trecerii locuintelor pentru tineri din Ansamblul Transilvaniei , bloc A Sc. A si B, 30 unitati locative din proprietatea publica al Municipiului Vatra Dornei în proprietatea publica al Statului si administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei „

HOTARÂREA NR. 171

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren apartinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 172

privind aprobarea inventarului partial al terenurilor apartinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe