Hotarari 2015

HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2015

HOTARÂREA NR. 1

privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de functionare pentru bugetul anului 2014 din excedentul bugetului local al anului 2013

HOTARÂREA NR. 2

privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2014

HOTARÂREA NR. 3

privind aprobarea listei partiale de investitii pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 4

privind alocarea sumei de 1000 de lei pentru Clubul copiilor si elevilor Vatra Dornei, pentru realizarea cupelor si medaliilor pentru premierea elevilor participanti la Concursul National de Schi”Bucuriile Zapezii”

HOTARÂREA NR. 5

privind “stabilirea amplasamentelor de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru constructiile usoare cu destinatia de activitate comerciala sezoniera »

HOTARÂREA NR. 6

privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 al fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 7

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2015, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 8

privind aprobarea destinatiei volumului de masa lemnoasa ce urmeaza a fi exploatata în anul 2015, conform posibilitatii din amenajamentul silvic

HOTARÂREA NR. 9

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 10

privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes local

HOTARÂREA NR. 11

privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuintelor A.N.L. din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 12

privind aprobarea Programului si a sumelor necesare organizarii si desfasurarii Serbarilor Zapezii 2015

HOTARÂREA NR. 13

privind prelungirea termenului de începere a lucrarilor de constructie pentru lotul atribuit conform Legii nr.15/2003 din str. Poligonului

HOTARÂREA NR. 14

privind aprobarea regulamentului privind eliberarea autorizatiiilor de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale în municipiul vatra dornei si a orarelor de functionare

HOTARÂREA NR. 15

privind infiintarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”

HOTARÂREA NR. 17

privind aprobarea unui sprijin d-nei Morosan Valeriain vederea editarii unei carti

HOTARÂREA NR. 18

privind aprobarea statului de functii si organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 19

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 20

privind modificarea HCL nr.182/2014 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 21

 

HOTARÂREA NR. 22

privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2015 si a Programului anual de investitii -2015

HOTARÂREA NR. 23

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul IV al anului 2014

HOTARÂREA NR. 24

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 25

privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 32158 – in suprafata de 1400 de mp, situat in Str.Calea Transilvaniei, BL.A-intravilan, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 26

privind primirea de noi membri in Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, modificarea Statutului AJAC Suceava conform HG nr.742/2014 si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei in Adunarea Generala AJAC Suceava sa voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei, precum si pentru semnarea Actelor Aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului AJAC Suceava

HOTARÂREA NR. 27

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 28

privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2015 precum si a Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 29

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Bacrau Magdalena pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 30

privind aprobarea Contractului de voluntariat care se va încheia între persoanele voluntare din cadrul Serviciului public voluntar pentru situatii de urgenta si Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei ca beneficiarul voluntariatului

HOTARÂREA NR. 31

privind aprobarea sumelor necesare organizarii Festivalului Judetean de poezie ,, Nichita în luna lui Marte”-editia a IX-a

HOTARÂREA NR. 32

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 33

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 34

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 35

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Cruceanu Ion pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 36

Privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul Spitalului municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 37

Privind modificarea si completarea HCL nr.7/2015 privind “aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2015, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 38

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 39

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Balla Liviu pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 40

privind prelungirea termenului de începere a lucrarilor de constructie pentru lotul atribuit conform Legii nr.15/2003 din str. Poligonului

HOTARÂREA NR. 41

privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinta gratuita, în vederea constructiei de locuinte proprietate personala, în temeiul Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 42

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici in cadrul proiectului “Reabilitare, Modernizare Scoala Gimnaziala nr.1 Vatra Dornei, Judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 43

Privind modificarea si completarea HCL nr.18/2015 privind” aprobarea statului de functii si a organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2015”

HOTARÂREA NR. 44

privind revocarea HCL nr. 16/28.01.2015 privind « aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”

HOTARÂREA NR. 45

privind modificarea si completarea HCL nr.34/26.02.2015 privind” aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2015”

HOTARÂREA NR. 46

privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005

HOTARÂREA NR. 47

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 48

privind retragerea unor membri din AJAC Suceava, modificarea Statutului AJAC Suceava conform HG nr.742/2014 si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei in Adunarea Generala AJAC Suceava sa voteze pentru, retragerea unor membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei, precum si pentru semnarea Actelor Aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului AJAC Suceava

HOTARÂREA NR. 49

privind aprobarea închirierii suprafetei de 94 mp, teren situat în Str.Albinelor nr.2 de la domnul Popescu Gavril, în vederea accesului pentru interventii la conductele de termie

HOTARÂREA NR. 50

privind modificarea si completarea anexei nr.4, pct.3 –chirie, taxe alte categorii de terenuri si capitolul v art.268 alin.(4) al hcl nr.205/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 51

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racolta Paul Iulian, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 52

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 53

privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinta gratuita, în vederea constructiei de locuinte proprietate personala, în temeiul Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 54

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile proprietatea Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 55

privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 35065 – in suprafata de 576 de mp, situat in Str. Molidului nr.16 -intravilan, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 56

privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Paste unor persoane singure si familii cu venituri reduse

HOTARÂREA NR. 57

privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru persoane fizice si juridice, pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 58

privind majorarea capitalului social al SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI avand ca unic actionar Municipiul Vatra Dornei, prin aportul în natura al unor bunuri

HOTARÂREA NR. 59

privind aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar anilor precedenti pentru S.C. ECOLOGICA SRL

HOTARÂREA NR. 60

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.25, ap.18, et.1, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Mazuras Aglaia

HOTARÂREA NR. 61

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Ciuhlau Valeriu, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 62

privind modificarea si completarea HCL nr.10/2015 privind”aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes local”

HOTARÂREA NR. 63

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 64

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 65

privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 66

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Pintilie Caliopia, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 67

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, bl.1, ap.5, catre domnul Bereholschi Paul

HOTARÂREA NR. 68

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde,nr.1, bl.1,Sc.D, ap.11, catre Cernat Manuel Vasile si Cernat Viorica

HOTARÂREA NR. 69

privind alocarea sumei de 1800 de lei pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru premierea unor elevi participanti la fazele nationale ale olimpiadelor scolare

HOTARÂREA NR. 70

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Republicii, nr.19, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Racu Alexandru

HOTARÂREA NR. 71

privind stabilirea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru persoanele asistate de la Centrul social de primire Asistare si Ingrijire al Primariei Vatra Dornei si pentru persoanele beneficiare de hrana la Cantina de Ajutor Social

HOTARÂREA NR. 72

privind modificarea inventarului domeniului public prevazut în anexa nr.6 la HG nr.1357/2001

HOTARÂREA NR. 73

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 74

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru d-l Olari Cornel Vasile, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 75

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru d-l Chilat Ioan, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 76

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Coman Ioan Mihnea, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 77

privind aprobarea numarului de burse scolare de care pot beneficia elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 78

privind probarea subventionarii pretului la gigacalorie pentru luna aprilie 2015

HOTARÂREA NR. 79

privind stabilirea cuantumului chiriei aferenta locuintelor ANL, pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, din Blocul ANL situat in Calea Transilvaniei sc.A+B. conform art.8 alin.4 lit.a din Legea nr.152/1998, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 80

privind aprobarea realizarii unei harti cartografice pentru concursuri de orientare sportive

HOTARÂREA NR. 81

privind plata cheltuielilor restante catre asociatia de proprietari nr.4, reprezentand cheltuieli la utilitati si cheltuieli de administrare pentru ap.nr.18 din str. Malinilor, nr.28, bl.t14 – pentru fostul chirias Bodnar Nicolae

HOTARÂREA NR. 82

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 58 mp, situat in Str.Oborului,f.n., teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 83

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul I al anului 2015

HOTARÂREA NR. 84

privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru copiii beneficiari de Serviciile Cresei Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 85

privind aprobarea procesului verbal de negociere pentru preluarea sistemului de iluminat public din Municipiul Vatra Dornei aflat in proprietatea SC E.ON.DISTRIBUTIE ROMANIA SA si aprobarea incheierii contractului de vanzare-cumparare a sistemului de iluminat public din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 86

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui amplasament pe domeniul public al Municipiului Vatra Dornei, in vederea amplasarii unei constructii usoare cu destinatia de activitate comerciala

HOTARÂREA NR. 87

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 88

privind completarea HCL nr.77/2015 privind „aprobarea numarului de burse scolare de care pot beneficia elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 89

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 90

privind completarea hcl nr.205/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2015, anexa nr.1 cap.iv-art.263 alin.2

HOTARÂREA NR. 91

privind amplasarea a unor panouri din lemn la intrarile in Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 92

privind modificarea si completarea HCL nr.32/2015 privind “aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 93

privind alocarea sumei de 1500 de lei pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru organizarea unei excursii pentru elevii olimpici la faza nationala si judeteana ale olimpiadelor scolare

HOTARÂREA NR. 94

privind angajarea unui cabinet de avocatura care sa formuleze intampinare si sa reprezinte interesele Municipiului Vatra Dornei in Dosarul nr.23/2015 la Curtea de Arbitraj International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei avand ca reclamant :PORR BAU GmbH, parat: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si chemat in garantie: Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 95

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 96

privind aprobarea organigramei si a statului de functii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei si a institutiilor subordonate

HOTARÂREA NR. 97

privind aprobarea sumelor necesare desfasurarii manifestarilor ocazionate de “Ziua Universal a Iei”

HOTARÂREA NR. 98

privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 29 mp teren situat in Str. Izvorului nr.11, reprezentand accesul la curtea proprietate personala, catre Heghedus Vencel

HOTARÂREA NR. 99

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 100

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 101

privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 36176 – in suprafata de 500 de mp, situat in Str.Unirii, nr.67A jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 102

privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 36177 – in suprafata de 500 de mp, situat in Str.Unirii, nr.67A jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 103

privind aprobarea vânzarii fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 145,68 mp teren situat in Str.Bistritei nr.16, reprezentand cota aferenta locuintei, curte si gradina, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Lozneanu Adela

HOTARÂREA NR. 104

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racolta Paul Iulian, în vederea efectuarii unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 105

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Tudorache Cornel, în vederea efectuarii unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 106

privind modificarea si completarea HCL nr.151/2014 privind “aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.32, parter, ap.5a, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC PETRESCU OLIMPIADA SRL

HOTARÂREA NR. 107

privind stabilirea perioadei, a programului si a sumelor necesare desfasurarii “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 108

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Codorean Onisie , în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 109

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, bl.1, Sc.C, ap.7, catre domnul Hrincescu Tiberius si Hrincescu Rodica

HOTARÂREA NR. 110

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, bl.1, Sc.D, ap.7, catre domnul Ivascu Vladimir Victor si Ivascu Maria

HOTARÂREA NR. 111

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 112

privind acordul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, privind punerea la dispozitie ,în favoarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS a suprafetei de 3863 mp teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, pozitionata in U.A.119, ce urmeaza a fi afectata cu montarea conductei de transport gaze naturale Campulung Moldovenesc- Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 113

privind completarea HCL nr.18/2015 privindaprobarea statului de functii si organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2015”

HOTARÂREA NR. 114

privind darea în administrare Scolii gimnaziale nr.4, a constructiei si terenul aferent, proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 115

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 116

privind stabilirea comisiei de verificare a modului de respectare a prevederilor contractuale pe durata derularii contractelor de inchiriere a pasunilor proprietatea Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 117

privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, in favoarea doamnei Prejmereanu Ana-Maria, in baza contractului de concesiune nr.9841/28.04.2014, pentru suprafata de 300 mp teren situat in Str.Unirii, f.n., in vederea construirii unei locuinte

HOTARÂREA NR. 118

privind desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava în Adunarea generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara „Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava” (AJAC Suceava)

HOTARÂREA NR. 119

privind modificarea si completarea HCL nr.49/2012 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor

HOTARÂREA NR. 120

privind constatarea încetarii de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Ripan Marius Vasile

HOTARÂREA NR. 121

privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Vasilut Daniela Nicoleta

HOTARÂREA NR. 122

privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinta gratuita, în vederea constructiei de locuinte proprietate personala, în temeiul Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 123

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 124

privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 32136 – in suprafata de 616 de mp, situat in Str.Transilvaniei, nr.20 jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 125

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 126

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Mihaila Elena , în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 127

privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru copiii beneficiari de servicii de ingrijire, supraveghere si educatie timpurie in cadrul Cresei si a contributiei lunare a parintilor pentru plata acestor servicii

HOTARÂREA NR. 128

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, bl.1, Sc.D, ap.12, catre Harastasan Adrian Sorin si Alexandra

HOTARÂREA NR. 129

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Parcului, nr.9, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Catargiu Cornel si Ionela

HOTARÂREA NR. 130

privind aprobarea deplasarii si a cheltuielilor aferente deplasarii grupului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor si Elevilor Vatra Dornei, pentru a participa la Festivalul Mondial de Folclor “Castello di Gorizia din Italia”

HOTARÂREA NR. 131

privind aprobarea finantarii Festivalului National al Sporturilor Extreme „Dorna X-TREM 2015”

HOTARÂREA NR. 132

privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 36045-C1 –din CF 36045, situat in Str.Calea Transilvaniei Bl.A ,ANL, sc.A+B, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 133

privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a suprafetei de 1054 mp teren situat in Str.Republicii nr.5B, reprezentand calea de acces la Hotelul Intus, cu respectarea dreptului de preemtiune catre SC INTUS SRL, proprietara constructiei si a terenului aferent acesteia

HOTARÂREA NR. 134

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reabilitarea strazilor:Malinilor, Libertatii, Florilor, Lumea Noua in Municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 135

privind aprobarea sumei necesare platii taxei de timbrare în dosarul nr.23/2015 înregistrat pe rolul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe lânga Camera de Comert si Industrie a României

HOTARÂREA NR. 136

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 137

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 138

privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice, pe anul 2015, pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 139

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul II al anului 2015

HOTARÂREA NR. 140

privind aprobarea statului de functii si organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 141

privind stabilirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 142

privind aprobarea prelungirii duratei contractului nr. 21.050 din 30.09.2010 de delegare a gesitunii prin încredintare directa a serviciului de salubrizare si ecologizare în municipiul Vatra Dornei, catre SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL

HOTARÂREA NR. 143

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 144

privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu numar cadastral 36201-C1 din CF 36201, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A

HOTARÂREA NR. 145

privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu numar cadastral 36225-C1 din CF 36225, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.B

HOTARÂREA NR. 146

privind aprobarea documentatiei de dezlipirea a imobilului cu numar cadastral 31774, situat în str. Poligonului, fn

HOTARÂREA NR. 147

privind atestarea apartenentei unor imobilela domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 148

privind aprobarea cresterii salariale cu 12% pentru salariatii aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vatra Dornei si ai Aparatului de lucru al Consiliului Local

HOTARÂREA NR. 149

privind aprobarea documentatiei de dezlipirea a imobilului cu numar cadastral 30191, situat în str. 22 Decembrie, nr.7A

HOTARÂREA NR. 150

privind aprobarea actului aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 17/5013/13.04.2010

HOTARÂREA NR. 151

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Timis Sinovia, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 152

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 153

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 154

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 155

privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al Cantinei de Ajutor Social Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 156

privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de casatorie

HOTARÂREA NR. 157

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 158

privind aprobarea sumelor necesare în vederea deplasarii delegatiei municipiului Vatra Dornei la Kozieglowy –Polonia

HOTARÂREA NR. 159

privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei si a institutiilor subordonate

HOTARÂREA NR. 160

privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 31775 – in suprafata de 273 de mp, situat in Str.Poligonului., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 161

privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 31776 – in suprafata de 261 de mp, situat in Str.Poligonului., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 162 privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 35247 – in suprafata de 500 de mp, situat in Str.Negresti., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava
HOTARÂREA NR. 163

privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 35194 – in suprafata de 500 de mp, situat in Str.Negresti., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 164

privind stabilirea cotei parti din chiria ce va fi incasata de catre titularii drepturilor de administrare asupra bunuriIor proprietate publica in cazul inchirierii acestor bunuri

HOTARÂREA NR. 165

privind rectificarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2015, aprobat prin HCL nr.45/2015

HOTARÂREA NR. 166

privind solicitarea catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania pentru avizarea majorarii limitei de viteza la 60km/h pe portiunea de drum DN 17 intre Statia Peco Petrom si Pasarela - Str.Argestru

HOTARÂREA NR. 167

privind aprobarea pretului local la energia termica furnizata in sistem centraliat, de catre Primaria Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 168

privind aprobarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 169

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 170

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 171

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 172

privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 9,79% din PT 421/6 din CF 30418, respectiv 29,57 mp teren aferenta imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.30-32, ap.7, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Geocolea Nicoleta

HOTARÂREA NR. 173

privind aprobarea Planului de deszapezire pentru perioada 15 noiembrie 2015 – 15 aprilie 2016

HOTARÂREA NR. 174

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 175

privind respingerea vanzarii locuintei situata in Str.Podu Verde nr.1, bl.1, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Danci Alexandra

HOTARÂREA NR. 176

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 177

privind acordarea de beneficii sociale, sub forma de tichete sociale, persoanelor si familiilor fara venituri, cu venituri foarte modeste sau cu nevoi speciale, cu domiciliul in Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 178

privind aprobarea cofinantarii Concursului Interjudetean de matematica- Memorialul Stefan Dîrtu”editia a XVII-a si a Concursului Judetean de informatica-editia a XI-a

HOTARÂREA NR. 179

privind modificarea HCL nr.58/2015 privind „majorarea capitalului social al SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI avand ca unic actionar Municipiul Vatra Dornei, prin aportul în natura al unor bunuri”

HOTARÂREA NR. 180

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Bazarca Magdalena, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 181

privind premierea antrenorului si a sportivilor dorneni cu rezultate deosebite obtinute la Campionatele de atletism

HOTARÂREA NR. 182

privind aprobarea sumelor necesare organizarii a doua spectacole de muzica populara la Sala oglinzilor din cadrul primariei Vatra Dornei cu ocazia Craciunului si a Anului nou

HOTARÂREA NR. 183

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 184

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 185

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 186

privind aprobarea prelungirii duratei contractului nr. 21050 din 30.09.2010 de delegare a gesitunii prin încredintare directa a serviciului de salubrizare si ecologizare în municipiul Vatra Dornei, catre SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL

HOTARÂREA NR. 187

privind aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 29.10.2015 si de la sedinta extraordinara din data  10.11.2015 si 11.11.2015

HOTARÂREA NR. 188

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 189

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 190

privind   aprobarea numărului de burse şcolare de care vor beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 191

privind  aprobarea vanzarii cotei de teren  de ½ din  nr,cadastral  35273 din CF 35273, respectiv 202 mp teren  aferenta imobilului situat in Str.Alunis, nr.3, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Negoita Nita

HOTARÂREA NR. 192

privind  aprobarea sumei necesare pentru achizitioanra de tichete sociale ce vor fi distribuite persoanelor cu nevoi sociale cu  ocazia Sarbatorilor de Craciun 2015

HOTARÂREA NR. 193

privind aprobarea planului de ocupare  a funcţiilor publice, pe anul 2016,  pentru  aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 194

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării manifestărilor culturale aferente lunii decembrie 2015

HOTARÂREA NR. 195

privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea unui spectacol ocazionat de sarbatorirea Zilei Bucovinei

HOTARÂREA NR. 196

privind primirea de noi membri in Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare  Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei in Adunarea Generala AJAC Suceava sa voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei, precum si pentru semnarea Actelor Aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului AJAC Suceava

HOTARÂREA NR. 197

pentru aprobarea Strategiei locale de dezvoltare si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare

HOTARÂREA NR. 198

privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 199 privind aprobarea vanzarii suprafeţei de 107 mp teren situat în strada Transilvaniei nr.18-20, aferent curtii situat  in imediata vecinatate a locuintei proprietate  privata a d-lui Panzaru Gheorghe
HOTARÂREA NR. 200

privind  aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 36353 – C1 in suprafata de 127,65 de mp, situat in Str. Unirii nr.90., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 201

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2015

HOTARÂREA NR. 202

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 203

privindaprobarea inchirierii si a  documentatiei pentru inchirierea prin   licitaţie publică deschisă cu strigare, a unei suprafete de 12  mp teren situat in Str.Oborului, nr.5A

HOTARÂREA NR. 204

privind  modificarea tarifelor ce vor fi practicate  de catre sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru desfasurarea activitatilor de salubrizare  şi ecologizare pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 205

privind atribuirea spatiilor  de la Casa de cultura Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 206

privind inregistrarea punctelor principale si secundare la Oficiul Registrului si Comertului pentru SC Ecologica SRL Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 207

privind  aprobarea cheltuielilor  aferente deplasării Clubul Copiilor pentru a participa la Festivalul de Datini, Colinde si Obiceiuri de Iarna Timisoara in perioada 10-13 decembrie

HOTARÂREA NR. 208

privindstabilirea destinatiei unor sume pentru medicii specialisti din cadrul spitalului Municopal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 209

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 210

privind  aprobarea  vânzarii cotei de teren  de 44/100 din  suprafata de 146 mp identic cu nr.cadastral 36555 din CF 36555 respectiv 62,24 mp teren  aferenta imobilului situat in Str. Parcului nr.57, ap.1, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ursescu Felicia

HOTARÂREA NR. 211

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 212

privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice,persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 213

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 214

privind  aprobarea   stategiei de dezvoltare economico-sociala a Municipiului Vatra Dornei cu orizontul de timp 2014-2020

HOTARÂREA NR. 215

privind aprobarea repartizării unor  spaţii proprietatea municipiului din strada Mihai Eminescu nr. 15

HOTARÂREA NR. 216

privind aprobarea  documentatiei puz  in vederea construirii autogara, amenajare teren si imprejmuire in intravilanul municipiului Vatra Dornei, str.22 Decembrie beneficiar: SC REGNAFOR SA- pentru SC LUTASIN SRL

HOTARÂREA NR. 217

privind  aprobarea   pachetului de proiecte prioritare cu finantare  europeana pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 218 privind aprobarea vanzarii vanzarii suprafetei de 15 mp teren  situat in str.Mihai Eminescu nr.24 aferent curtii proprietatea d-nei Straton Georgeta
HOTARÂREA NR. 219

privind  aprobarea  documentatiei de alipire a doua suprafete de teren  situat in Str.Poligonului., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 220

privind actualizarea inventarului domeniului public prevăzut în anexa nr.6 la HG nr.1357/2001

HOTARÂREA NR. 221 privind modificarea si completarea HCL nr.67/2014 privind aprobarea “Regulamentului pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului”
HOTARÂREA NR. 222

privind aprobarea  documentatiei PUZ  in vederea construirii “Complex de agrement, unitati de cazare, spatii alimentatie publica, piscine si anexe aferente inclusiv utilitatile aferente acestora “ str.Rosu, f.n.,  beneficiar: SC  POIANA SCHIORILOR SRL

HOTARÂREA NR. 223

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 224  
HOTARÂREA NR. 225  
HOTARÂREA NR. 226  
HOTARÂREA NR. 227  
HOTARÂREA NR. 228  
HOTARÂREA NR. 229  
HOTARÂREA NR. 230  
HOTARÂREA NR. 231  
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe