Hotarari 2016

HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2016

HOTARÂREA NR. 1

privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pentru bugetul anului 2015

HOTARÂREA NR. 2

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2015

HOTARÂREA NR. 3

privind completarea art.2 al HCL nr.2/06.01.2016 privind “utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2015”

HOTARÂREA NR. 4

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul « Reabilitare strazi in Municipiul Vatra Dornei «

HOTARÂREA NR. 5

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul « Captare apa pentru tunuri de zapada –Partia de Schi Veverita «

HOTARÂREA NR. 6 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “Modernizare drum Comunal DC76 Ghiorghiteni-Rusca Km 0+000 – 2+000”
HOTARÂREA NR. 7

privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2016 si a Programului anual de investitii -2016 si estimarile pentru anii 2017-2019

HOTARÂREA NR. 8 privind aprobarea organigramei si a statului de functii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei si a institutiilor subordonate pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 9

privind aprobarea a organigramei si a statului de functii a Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 10

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 99 mp, situat in Str. Mestecenilor f.n., teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 11

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 12

privind aprobarea tarifelor la activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere

HOTARÂREA NR. 13

privind aprobarea destinatiei volumului de masa lemnoasa ce urmeaza a fi exploatata în anul 2016, conform posibilitatii din amenajamentul silvic

HOTARÂREA NR. 14

privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 al fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 15

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2016, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2016 precum si a Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 17

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 18

privind aprobarea perioadei si a sumelor necesare organizarii si desfasurarii Serbarilor Zapezii 2016

HOTARÂREA NR. 19

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 20

privind validarea dispozitiei nr.1/04.01.2016 privind „aprobarea bugetului local - partial de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 cu sumele repartizate prin Legea nr.339/2015

HOTARÂREA NR. 21

privind aprobarea aprobarea sumelor necesare organizarii concursului “Dorna Wild Mushing Editia I- 20-21 februarie 2016”

HOTARÂREA NR. 22

privind Planul cu principalele activitati ce se desfasoara de Politia Locala Vatra Dornei în anul 2016 si criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 23

privind alocarea sumei de 1500 de lei pentru Clubul copiilor si elevilor Vatra Dornei, pentru realizarea cupelor si medaliilor pentru premierea elevilor participanti la Concursul National de Schi”Bucuriile Zapezii”

HOTARÂREA NR. 24

privind modificarea ?i completarea H.C.L. nr. 230 din 18.12.2014 de acordare a normei de hrana personalului Politiei locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 25

privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatia de sediu al Partidului Alianta pentru Bucovina Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15

HOTARÂREA NR. 26

privind aprobarea Regulamentului de Organizare Si Functionare al Cantinei de Ajutor Social Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 27

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul “Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1”

HOTARÂREA NR. 28

privind actualizarea pretului local la energia termica furnizata in sistem centraliat, de catre Primaria Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 29

privind modificarea art.1 al HCL nr.210/18.12.2015 privind « aprobarea vânzarii cotei de teren de 44/100 din suprafata de 146 mp identic cu nr.cadastral 36555 din CF 36555 respectiv 64,24 mp teren aferenta imobilului situat in Str. Parcului nr.57 cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ursescu Felicia”

HOTARÂREA NR. 30

privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 317760– in suprafata de 290 de mp, situat in Str.Poligonului., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 31

privind revocarea HCL 221/2015 si revocarea HCL nr.67/2014 privind aprobarea“Regulamentului pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului”

HOTARÂREA NR. 32

privind aprobarea sumelor necesare în vederea primirii delegatiei orasului Kozieglowy –Polonia la Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 33

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 34

privind completarea art.3 al HCL nr.2/06.01.2016 privind “utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2015”

HOTARÂREA NR. 35

privind subventionarea pretului la gigacalorie pentru populatia in procent de 20% din bugetul local pentru luna ianuarie 2016

HOTARÂREA NR. 36

privind revocarea HCL nr.28/26.01.2016 privind actualizarea pretului local la energia termica furnizata in sistem centralizat, de catre Primaria Municipiul Vatra Dornei si a HCL nr.35/26.01.2016 privind subventionarea pretului la gigacalorie in procent de 20% din bugetul local pentru luna ianuarie 2016

HOTARÂREA NR. 37

privind actualizarea pre?urilor de referin?a a energie termice destinate popula?iei ?i agen?ilor economici, precum ?i a pre?ului de facturare pentru popula?ie, urmare a scaderii TVA de la 24% la 20%

HOTARÂREA NR. 38

privind constituirea pe perioada determinata a unei comisii de analiza si verificare in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari ulterioare

HOTARÂREA NR. 39

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 40

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 41

privind actualizarea inventarului domeniului public prevazut în anexa nr.6 la HG nr.1357/2001

HOTARÂREA NR. 42

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 43

privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 20/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 8,96mp teren, aferenta imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.26,etaj.I, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Tarta Gheorghe

HOTARÂREA NR. 44

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul IV al anului 2015

HOTARÂREA NR. 45

privind aprobarea preturilor de referinta pentru anul 2016 pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 46

privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 35578– in suprafata de 38 de mp, situat in Str.Mihai Eminescu, nr.26, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 47

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCl nr.212/2015

HOTARÂREA NR. 48

privind aprobarea sumelor necesare organizarii Festivalului Judetean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-editia a X-a

HOTARÂREA NR. 49

privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita

HOTARÂREA NR. 50

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 51

privind completarea HCL nr.46/2015 privindconstituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005”

HOTARÂREA NR. 52

privind acordul de principiu privind incheierea unui parteneriat intre Primaria Municipiului Vatra Dornei si Asociatia de Ecoturism Tara Dornelor in vederea cofinantarii proiectului „Tara Dornelor- Destinatie de Ecoturism”

HOTARÂREA NR. 53

privind acordarea unui ajutor financiar catre Rusu Adrian, pentru refacerea locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR. 54

privind aprobarea sumei de 2500 de lei pentru achizitionarea a 50 de volume din Monografia Mineritului

HOTARÂREA NR. 55

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 56

privind nominalizarea unui membru din cadrul Consiliului local in cadrul Comisiei locale de recrutare- incorporare care va functiona in Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 57

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul « Reabilitare strazi in Municipiul Vatra Dornei «

HOTARÂREA NR. 58

privind aprobarea cofinantarii proiectului “Reabilitare strazi in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 59

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si virari de credite la bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016

HOTARÂREA NR. 60

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul « REABILITARE , MODERNIZARE ?COALA GIMNAZIALA NR.1 , VATRA DORNEI «

HOTARÂREA NR. 61

privind aprobarea cofinantarii proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE ?COALA GIMNAZIALA NR.1 , VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 62

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 63

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Unirii, nr.59A proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre familia Prislopan Laurentiu si Prislopan Renata Mihaela

HOTARÂREA NR. 64

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 65

privind modificarea art.2 si a Anexei nr.4 la HCL nr.176/2015 privind „stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2016”

HOTARÂREA NR. 66

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor in zone publice

HOTARÂREA NR. 67

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCl nr.212/2015

HOTARÂREA NR. 68

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 136 mp teren situata in Str.Parcului nr.57, aferent curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Ursescu Felicia, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 69

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 318 mp teren situat in Str.Unirii nr.112, aferent locuintei si curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Radu Nicolae, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 70

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 346 mp teren situat in Str.Negresti, catre SC EXPERT BUSINESS CONSULTING SRL, prin administrator Zdrob Cornel, teren aflat langa terenul proprietate privata a acesteia

HOTARÂREA NR. 71

privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 37/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 16,58 mp teren, aferenta imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.26,etaj.I, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Hutanu Zenovia Constanta, proprietara spatiului

HOTARÂREA NR. 72

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Mutu Viorica pentru reconstructia locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR. 73

privind aprobarea a organigramei si a statului de functii a Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 74

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul « DECOLMATARE SISTEM DE CAPTARE APE RO?U MUNICIPIUL VATRA DORNEI «

HOTARÂREA NR. 75

privind aprobarea cofinantarii proiectului “Decolmatare sistem de captare apa Rosu Municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 76

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Coman Ioan Mihnea pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 77

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 78

privind aprobarea sumei necesare pentru achizitioanarea de tichete sociale ce vor fi distribuite persoanelor cu nevoi sociale cu ocazia Sarbatorilor de Paste 2016

HOTARÂREA NR. 79

privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei Asociatiei”Vatra Dornei Tineret ” –VDT Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 80

privind aprobarea numarului de burse scolare de care pot beneficia elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 81

privind aprobarea documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situat in Str.Poligonului., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 82

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racolta Paul Iulian, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 83

privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 7% din PT 31420 din CF 31420, respectiv 8,47mp, aferenta imobilului situat in Str.Luceafarului nr.7, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Scutelnicu Aurel si Danuta, proprietarii spatiului

HOTARÂREA NR. 84

privind alocarea sumei de 1600 de lei pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru participarea trupei de teatru “Altfel”la Festivalul National de Teatru pentru copii si tineret de la Suceava

HOTARÂREA NR. 85

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 si a bugetelor institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii

HOTARÂREA NR. 86

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 87

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.212/2015

HOTARÂREA NR. 88

privind alocarea sumei de 2400 de lei pentru premierea unor elevi participanti la fazele nationale ale olimpiadelor scolare

HOTARÂREA NR. 89

privind alocarea sumei de 4000 de lei pentru organizarea unui infotur pentru jurnalisti FIJET Romania

HOTARÂREA NR. 90

privindnominalizarea persoanei care tine Registrul de evidenta a datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale a municipiului Vatra – Dornei si înlocuitorului acesteia

HOTARÂREA NR. 91

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului National de Informare si Promovare Turistica Vatra Dornei si a Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Salvamont Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 92

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Flore Alina Simona, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 93

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Movileanu Maria Magdalena, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 94

privind aprobarea înregistrarii Primariei Municipiului Vatra Dornei în Sistemul national electronic de plata online
a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar, precum sistabilirea modului în care este suportat comisionul bancar

HOTARÂREA NR. 95

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 96

privind aprobarea cofinantarii Festivalului de film de scurt metraj”Caravana Next”

HOTARÂREA NR. 97

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 98

privind aprobarea asocierii municipiului VATRA DORNEI, judetul SUCEAVA in Asociatia “Grupul de Actiune Locala pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a acvaculturii din BUCOVINA”

HOTARÂREA NR. 99

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016

HOTARÂREA NR. 100

 

HOTARÂREA NR. 101

privind aprobarea deplasarii si a cheltuielilor aferente deplasarii grupului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor si Elevilor Vatra Dornei, pentru a participa la Festivalul International de Folclor pentru copii si tineri “Soniachnuy” Kashtanchyk –Ucraina si la Festivalul International de Folclor pentru copii Pod Zvicinou- Cehia

HOTARÂREA NR. 102

privind desemnarea persoanelor din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei imputernicite sa semneze documente la Garanti Bank SA

HOTARÂREA NR. 103

privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 24 mp, teren situat in Str. Mihai Eminescu nr.20, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Rotaru Raul Gabriel

HOTARÂREA NR. 104

privind aprobarea vanzarii cotei de teren de teren de 19/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 8,51mp teren, aferenta spatiului medical situat in Str.Mihai Eminescu nr.26,parter, precum si a cotei de teren de 1/3 din cota de 17/1000 respectiv 2,54 mp teren din PT 36372 din CF 36372, aferent salii de tratamente coproprietate persoanla, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ormeny Melentina Adalgiza, proprietara spatiului

HOTARÂREA NR. 105

privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 18/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 8,06 mp teren, aferenta spatiului medical situat in Str.Mihai Eminescu nr.26,etaj II, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cuzuban Violeta, proprietara spatiului

HOTARÂREA NR. 106

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 107

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 346 mp teren situat in Str.Negresti, catre SC EXPERT BUSINESS CONSULTING SRL, prin administrator Zdrob Cornel, teren aflat langa terenul proprietate privata a acesteia

HOTARÂREA NR. 108

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2016-2017

HOTARÂREA NR. 109

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 110

privind aprobarea sumelor necesare desfasurarii manifestarilor ocazionate de “Ziua Universal a Iei”-Editia a III a

HOTARÂREA NR. 111

privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea la Vatra Dornei a Festivalului International de Filme de foarte scurt metraj

HOTARÂREA NR. 112

privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea la Vatra Dornei a Spectacolului Extraordinar cu Corala “Armonia” din Constanta

HOTARÂREA NR. 113

privind aprobarea finantarii Festivalului National al Sporturilor Extreme „Dorna X-TREM –Editia a X a 2016”

HOTARÂREA NR. 114

privind prelungirea termenului de începere a lucrarilor de constructie pentru lotul atribuit conform Legii nr.15/2003 din str. Poligonului

HOTARÂREA NR. 115

privind aprobarea numarului de burse scolare de care pot beneficia elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 116

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 83 mp, situat in Str.Malinilor,f.n., teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 117

privind aprobarea proiectului “ Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea Balneo-climaterica Vatra Dornei ”si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 118

privind aprobarea proiectului “Crearea unui spatiu de agrement si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei ”si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1

HOTARÂREA NR. 119

privind aprobarea a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “ Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea Balneo-climaterica Vatra Dornei ” la faza Studiu de fezabilitate , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 120

privind aprobarea a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “Crearea unui spa?iu de agrement ?i loisir în sta?iunea balneo - climaterica Vatra Dornei” la faza Studiu de fezabilitate , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 121

privind aprobarea sumelor necesare organizarii etapei a III a a Campionatului National De Orientare Turistica Parc- Oras – Cupa Dornelor

HOTARÂREA NR. 122

privind aprobarea sumei de 1000 de lei pentru Scoala Gimnaziala Nr.4 Vatra Dornei, pentru premierea elevilor participanti la Centrul de performanta in anul scolar 2015-2016

HOTARÂREA NR. 123

privind alocarea sumei de 2500 de lei Liceului teoretic „Ion Luca” pentru organizarea unei excursii elevi participanti la fazele nationale ale olimpiadelor scolare

HOTARÂREA NR. 124

privind alocarea unei sume pentru Scoala Gimnaziala nr.2 pentru suportarea cheltuielilor ocazionate de aniversarea a 50 de ani de la infiintare

HOTARÂREA NR. 125

privind aprobarea sumelor necesare organizarii turneului de fotbal pentru copii cu varste cuprinse intre 7 si 11 ani “Cupa Iomy Vatra Dornei Editia I”

HOTARÂREA NR. 126

privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatia de sediu al Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, parter

HOTARÂREA NR. 127

privind alocarea sumei de 5000 de lei pentru organizarea celei de-a XVIII a editie a Conferintei Stiintifice Internationale “Turismul rural românesc in contextul dezvoltarii durabile.Actualitate si perspective

HOTARÂREA NR. 128

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 precum si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016

HOTARÂREA NR. 129

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 130

privind alocarea sumei de 1500 de lei pentru organizarea concursului de tenis de masa „Cupa Dornelor”

HOTARÂREA NR. 131

privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor

HOTARÂREA NR. 132

privind validarea mandatelor consilierilor

HOTARÂREA NR. 133

privind constituirea Consiliului local

HOTARÂREA NR. 134

privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA NR. 135

privind alegerea viceprimarului Consiliului local

HOTARÂREA NR. 136

privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

HOTARÂREA NR. 137

privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, înscris în Anexa la Hotarârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 138

privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, înscris în Anexa la Hotarârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 139

privind aprobarea sumelor necesare în vederea primirii delegatiei si a Ansamblului folcloric din orasul Kozieglowy –Polonia la Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 140

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 141

privind premierea antrenorului si a sportivilor dorneni cu rezultate deosebite obtinute la Campionatele de atletism

HOTARÂREA NR. 142

privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea la Vatra Dornei a Spectacolului „Ma mut sau nu ma mut?Aceasta e intrebarea”

HOTARÂREA NR. 143

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016, precum si modificarea listei de investitii pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 144

privind stabilirea perioadei, a programului si a sumelor necesare desfasurarii “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 145

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, în Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava si împuternicirea acestuia sa voteze pentru alegerea Presedintelui, a Consiliului director si a Comisiei de Cenzori a A.J.A.C. Suceava, precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei AJAC Suceava

HOTARÂREA NR. 146

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor în judetul Suceava si împuternicirea acestuia sa voteze pentru alegerea Presedintelui si a Consiliului director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor în Judetul Suceava, precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor în Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 147

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local si a membrilor supleanti în Consiliul de administratie a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 148

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 149

privind modificarea art.6 din anexa 1 la HCL nr. 79/2010 privind aprobarea actului constitutiv al SC Ecologica Vatra Dornei SRL
HOTARÂREA NR. 150

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 151

privind aprobarea vânzarii unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, bl.1, Sc.D, ap.12, catre Harastasan Adrian Sorin si Harastasan Alexandra

HOTARÂREA NR. 152

privind aprobarea premierii elevului Rusu Dorin premiat cu locul I la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar – Etapa Nationala

HOTARÂREA NR. 153

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 154

privind retragerea dreptului de folosinta gratuita, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 155

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul I al anului 2016

HOTARÂREA NR. 156

privind stabilirea cotelor în vederea stabilirii chiriei pentru locuintele pentru tineri, realizate de Agentia Nationala de Locuinte în Municipiul Vatra Dornei, conform HG nr.251/2016

HOTARÂREA NR. 157

privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unitatilor de învatamânt preuniversitar particular propuse sa functioneze în Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 158

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 159

privind aprobarea sumelor necesare în vederea deplasarii Ansamblului Dorna Dorului – Vatra Dornei la Kozieglowy - Polonia

HOTARÂREA NR. 160

privind revocarea HCL nr.25/2016 “privind aprobarea închirierii unui spatiu cu destinatia de sediu al Partidului Alianta pentru Bucovina – Vatra Dornei”, în imobilul situate în str. Mihai Eminescu, nr.15”

HOTARÂREA NR. 161

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016, precum si modificarea listei de investitii pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 162

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 163

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul II al anului 2016

HOTARÂREA NR. 164

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 165

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihail Sadoveanu nr.3, Sc.A parter, Bloc B, ap.3, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Olteanu Eugenia

HOTARÂREA NR. 166

privind aprobarea întocmirii unui raport de actualizare a reevaluarii terenurilor pe zone si subzone de amplasare

HOTARÂREA NR. 167

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren apartinînddomeniului privat al Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 168

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior si drum auto, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 169

privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 35099– in suprafata de 3798 de mp, situat in Str. Poligonului., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 170

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele consiliului local al Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 171

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016

HOTARÂREA NR. 172

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 173

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 174

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 175

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Podu Verde nr.53,etaj I, ap.6, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Varariu Liliana Maria

HOTARÂREA NR. 176

privind acceptarea renuntarii la dreptul de servitute de trecere asupra parcelei 1F si 2 F din CF nr.I instituit prin HCL nr.145/29.11.2011

HOTARÂREA NR. 177

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 178

privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 179

privind atribuirea în folosinta gratuita a unui spatiu situat la etajul II al Policlinicii Vatra Dornei,catre Spitalul Municipalm Vatra Dornei, in vederea infiintarii unui cabinet ambulatoriu de psihiatrie

HOTARÂREA NR. 180

privind aprobarea aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele apartinand Primariei Municipiului Vatra Dornei si unitatilor subordinate Primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 181

privind modificarea anexei nr.3 a HCL nr.94/2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al sectiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 182

privind constituirea Comisiei locale de ordine publica a municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 183

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei locale de ordine publica a municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 184

privind aprobarea organigramei si a statului de functii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei si a institutiilor subordonate pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 185

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016, precum si modificarea listei de investitii pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 186

privind aprobarea alocarii sumei de 500 lei ca premiu în cadrul Galei Premiilor Asociatiei Scriitorilor si Artistilor din Tara Dornelor

HOTARÂREA NR. 187

privind aprobarea preturilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 188

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Duca Andreea pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 189

privind alocarea sumei de 3000 de lei pentru elevul Vitalie Lungu pentru a participa la Olimpiada Internationala de Astronomie si Astrofizica de la Bhubaneswar-India

HOTARÂREA NR. 190

privind aprobarea a organigramei si a statului de functii si Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 191

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 192

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 206 mp apartinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, teren situat in Str. Pinului f.n.

HOTARÂREA NR. 193

privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 1/4 aferenta locuintei si curtii, situata inStr.Runc nr.10, in suprafata de 301 mp, cu respectarea reptului de preemtiune pentru Huianu Ion si Virginia, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 194

privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 1/4 aferenta locuintei si curtii, situata inStr.Runc nr.10, in suprafata de 301 mp, cu respectarea reptului de preemtiune pentru Sfarti Victor si Lidia, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 195

privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 2/4 aferenta locuintei si curtii, situata inStr.Runc nr.10, in suprafata de 602 mp, cu respectarea reptului de preemtiune pentru Gradinaru Sorel si Sanda, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 196

privind aprobarea vanzarii cotei de 13/16 teren aferenta curtii, in suprafata de 33 mp, precum si suprafata de 39 mp teren, situat in Str. Pinului nr.17, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Volosciuc Valeria, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 197

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 233 mp teren aferenta locuintei si curtii, situat in Str.Ion Luca, nr.6, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ifrim Mihai si Elena, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 198

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 68 mp teren aferenta curtii, situata in Str. Gladiolelor nr.5, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Pahomi Vladimir, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 199

privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 12/100 din PT 33571din CF 33571, respectiv 16,32 mp teren aferent imobilului situat in Str. Luceafarului nr.8, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC JATEX SRL, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 200

privind aprobarea vanzarii cotei de 35/100 mp teren aferenta locuintei in suprafata de 27,30 mp precum si a suprafetei de 13 mp teren aferent curtii, teren situat in Str. Negresti, nr.8, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Horceag Ion, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 201

privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 32/100 din nr.cadastral 36659 din CF 36659 din CF respectiv 53,44 mp teren aferenta imobilului situat in Str. 22 Decembrie, nr.13, parter, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Talaba Lucia, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 202

privind aprobarea inchirierii si a documentatiei pentru inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare, a unei suprafete de 252 de mp teren situat in Str.Poligonului, f.n.

HOTARÂREA NR. 203

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 204

privind închirierea unui spatiu in incinta Policlinicii Vatra Dornei, d-nei Cercel Mirela Corina pentru amenajarea unui cabinet medical individual–specialitatea igiena si sanatate publica

HOTARÂREA NR. 205

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu data de 01.01.2017 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor si Casa Vladimir precum si terenul aferent acestora, apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei

HOTARÂREA NR. 206

privind aprobarea sumei necesare pentru achizitionarea de tichete sociale ce vor fi distribuite persoanelor cu nevoi sociale cu ocazia Sarbatorilor de Craciun 2016

HOTARÂREA NR. 207

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 208

privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 36344– in suprafata de 429 de mp, situat in Str. Calea Transilvaniei, nr.20, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 209

privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice, pe anul 2017, pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 210

privind aprobarea “Studiului privind reglementarea circulatiei rutiere si pietonale in Municipiul Vatra Dornei, in vederea asigurarii sigurantei si fluiditatii circulatiei”

HOTARÂREA NR. 211

privind aprobarea datei de incepere, respectiv a intreruperii furnizarii energiei termice pentru consumatorii racordati la sistemul de termoficare din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 212

privindaprobarea înscrierii obiectivului de investi?iiConstruirebazin de înot didactic în municipiul Vatra Dornei în cadrul Programului Na?ional de Construc?ii de Interes Public ?i Social, subprogramul Bazine de Înot

HOTARÂREA NR. 213

privind modificarea HCL nr.94/2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al sectiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 214

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016, precum si modificarea listei de investitii pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 215 privind achizitia a 20 de casute din lemn tip targ pentru evenimente culturale
HOTARÂREA NR. 216

privind aprobarea închirierii unui minipatinoar care va fi amplasat in Parcul Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 217

privind atribuirea în folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatia de sediu Asociatiei Profesionistilor din Centrele de Informare Turistica, in imobilul situat in Str.Garii, nr. 2

HOTARÂREA NR. 218

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Simionescu Valentin pentru efectuarea unei operatii la ochi

HOTARÂREA NR. 219

privind aprobarea manifestarilor culturale organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei in cadrul primei editii a Targului de Iarna de la Vatra Dornei, in perioada 1-31 decembrie 2016

HOTARÂREA NR. 220 privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, a bunului  imobilului – Staţie  transfer, proprietate publică a Municipiului Vatra Dornei, situat în municipiul Vatra Dornei str. Chiliei, F. N, Judeţul Suceava
HOTARÂREA NR. 221

privind aprobarea modificarii HCL nr.119/2016 privind “aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “ Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea Balneo-climaterica Vatra Dornei ” la faza Studiu de fezabilitate , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 222

privind aprobarea indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “ Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea Balneo-climaterica Vatra Dornei ” la faza de Proiect tehnic, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 223

privind achizitia a 20 de casute tip targ pentru evenimente culturale

HOTARÂREA NR. 224

privind modificarea si completarea statului de functii si a statului de personal a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 225

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 226

privind aprobarea achizitionarii in sistem leasing pe o perioada de un an a unui autoturism marca Logan Laureate pentru Liceul tehnologic Vasile Deac care va fi folosit pentru scoala de soferi

HOTARÂREA NR. 227

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 228

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, bl.1, Sc.D,etaj.I, ap.2, catre Popescu Cristinel si Nicoleta

HOTARÂREA NR. 229

privind aprobarea vânzarii unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, bl.B, Et.3 ap.13, catre Negrea Gabriela si Stefan

HOTARÂREA NR. 230

privind aprobarea zonarii Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 231 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2017
HOTARÂREA NR. 232

privind aprobarea vanzarii cotei de teren de teren de 19/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 8,51mp teren, aferenta spatiului medical situat in Str.Mihai Eminescu nr.26,parter, precum si a cotei de teren de 1/3 din cota de 17/1000 respectiv 2,54 mp teren din PT 36372 din CF 36372, aferent salii de tratamente coproprietate personala, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Sfrijan Iuliana, proprietara spatiului

HOTARÂREA NR. 233

privind aprobarea cofinantarii Concursului Interjudetean de matematica- Memorialul Stefan Dîrtu”editia a XVIII-a si a Concursului Judetean de informatica-editia a XII-a

HOTARÂREA NR. 234

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul III al anului 2016

HOTARÂREA NR. 235

privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 236

privind aprobarea numarului de burse scolare de care pot beneficia elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 237

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 238

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016

HOTARÂREA NR. 239

privind aprobarea Planului de deszapezire pentru perioada 15 noiembrie 2016– 15 aprilie 2017

HOTARÂREA NR. 240

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Nivereschi Chirilescu Luminita pentru suportarea cheltuielilor de inmormantare ale sotului acesteia Nivereschi Chirilescu Dorel

HOTARÂREA NR. 241 privind completarea HCL nr.219/2016 privind „aprobarea manifestarilor culturale organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei in cadrul primei editii a Targului de Iarna de la Vatra Dornei, in perioada 1-31 decembrie 2016”
HOTARÂREA NR. 242

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2017, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 243

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 244

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 245

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului vatra dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 246

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 247

privind  aprobarea preţurilor de referinta pentru anul 2017 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 248

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 249

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2017 pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru Ardelean Gheorghe si Secoban Maria, eroi ai Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 250

privind  aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 32816-C1 –din CF 32816, situat in Str.Calea Transilvaniei Bl.B ANL,  sc.A+B+C, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 251

privind aprobarea unui ajutor   de urgenta pentru  Hutanu Elena in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 252

privind aprobarea unui ajutor   de urgenta pentru  Opait Mariana, in vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 253

privind completarea HCL nr.236/2016 privind  „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 254

privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 precum si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016

HOTARÂREA NR. 255

privind  aprobarea tarifelor la activitatea de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere

HOTARÂREA NR. 256 privind  aprobarea  vanzarii locuintei situata in Str.Mihai Eminescu nr.48C,catre Craciunescu Veronica precum si a cotei de 47/100 teren aferenta locuintei
HOTARÂREA NR. 257

privind completarea hcl nr.14/2015 privind “aprobarea  regulamentului  privind eliberarea  autorizaţiiilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în municipiul vatra dornei si a orarelor de functionare”

HOTARÂREA NR. 258

privind premierea  asistentei Victoria Mazga Gamalau pentru merite deosebite

HOTARÂREA NR. 259

privind aprobarea tarifelor pentru accesul la partia de Schi “Veverita” a Primariei Municipiului Vatra Dornei, in sezonul 2016-2017

HOTARÂREA NR.  
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe