ROMÂNIA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației pentru Alimentări cu Apă, Canalizări și Salubrizări in Județul Suceava, la care municipiul/orașul este membru asociat

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 31.01.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

· În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare,

În temeiul art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum și art. 45 al. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale Republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Asociației pentru Alimentări cu Apă, Canalizări și Salubrizări în Județul Suceava, precum și a Actului Adițional nr. 2740/2003 pentru modificarea și completarea acestuia, conform Actului adițional prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea și completarea Statutului Asociației pentru Alimentări cu Apă, Canalizări și Salubrizări în Județul Suceava, precum și a Actului Adițional nr. 2741/2003 pentru modificarea și completarea acestuia, conform Actului adițional prevăzut în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

Art. 3. Se desemnează domnul(a)………………….., ca reprezentant(ă) a Consiliului Local……… în Adunarea Generală a Asociației pentru Alimentări cu Apă, Canalizări și Salubrizări în Județul Suceava, și se împuternicește să voteze pentru adoptarea Actelor Adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației pentru Alimentări cu Apă, Canalizări și Salubrizări în Județul Suceava, în forma prevăzută la art.1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se împuternicește Dl. Constantin HUȚANU , primarul municipiului Vatra Dornei, cetățean român, născut la data de……. în orașul…….., județul ………, domiciliat în municipiul/orașul .. ……., str. …., nr. …, posesor al BI/C.I. seria …, nr……, eliberat/ă de ….. la data de ……, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local Vatra Dornei, Actele Adiționale la Actul Constitutiv și Statutul Asociației pentru Alimentări cu Apă, Canalizări și Salubrizări în Județul Suceava, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5. Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, își exprimă consimțământul pentru acceptarea ca noi membri ai Asociației pentru Alimentări cu Apă, Canalizări și Salubrizări în Județul Suceava a orașelor și comunelor, conform listei cu noii asociați, prezentați în anexa 3 din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se împuternicește Dl. Bompa Neculae, cetățean român, născut la data de 16.11.1954 în municipiul Dorohoi, județul Botoșani, domiciliat în municipiul Suceava, str. Mărăști, nr. 12, bl. 2, sc. B, ap. 6, județul Suceava, posesor al C.I. seria SV, nr. 415882, eliberată de SPCLEP Suceava la data de 17.02.2006, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor și completărilor Actului Constitutiv și Statutului Asociației la Judecătoria Suceava și la Registrul Asociaților și Fundațiilor.

Art. 7 – Primarul Municipiului prin Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

31.01.2008

NR. 1