ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea startegiei locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(4) din HG nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit.“e”, precum și art.46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale - Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă stategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, conform anexei la prezenta.

Art. 2 Primarul municipiului, Serviciul DSIE și DADP vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

31.01.2008

NR.10