ROMÂNIA              

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind reactualizarea  preţurilor la serviciile de furnizare apă şi canalizare aplicate de către SC ACET SA

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2008

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

          Având în vedere Avizul ANRSC nr.2049/10.04.2008;

            În conformitate cu prevederile art 12 alin. (1) lit. ,,i” din  Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1   Se aprobă nivelul preţurilor aplicate de S.C. ACET S.A. Suceava – Agenţia Vatra Dornei pentru serviciile de apă şi canalizare-epurare  după cum urmează:

1.Preţ pentru populaţie

-         apă potabilă –   1,95 lei/mc (cu  TVA inclus)

-         canalizare – epurare –  0,80lei/mc ( cu TVA inclus).

2.Preţ pentru rest utilizatori

-  apă potabilă – 1, 64 lei/mc (fără TVA)

-  canalizare- epurare – 0,67 lei/mc (fără TVA)

          Art. 2 Preţurile  stabilite la art.1 vor fi aplicate începând cu serviciile furnizate în luna august 2008.

          Art. 3  Primarul municipiului, prin SC ACET SA, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR. 100