ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea denumirii unui  obiectiv din Lista de de investiţii-rectificată pentru anul 2008

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2008

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă completarea denumirii obiectivului de investiţii de la punctul B-Învăţământ I Investiţii noi, punctul 1, care va avea următorul conţinut:

,, Racord energie electrică şi utilităţi”.

Art. 2 Se modifică prin completarea de la art.1 lista de investiţii-rectificată pentru anul 2008 conform anexei  1 la prezenta hotărâre.

          Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR. 101