ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui  ajutor de urgenţă familiilor afectate de inundaţii din judeţul Suceava

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2008

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Se aprobă acordarea unui  ajutor de urgenţă  familiilor afectate de inundaţii din judeţul Suceava în sumă de 10.000 lei.

            Art. 2          Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate, compartimentul Situaţii de Urgenţă şi Salvamont va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

        BUZILĂ GHEORGHE                                                 Contrasemnează

                                                                                               Secretar municipiu

                                                                                                Jr. Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.07.2008

NR. 102