ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

  privind  modificarea şi completarea HCL nr. 101/29.06.2006

           

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2008

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu HCL nr. 101/2006 privind aprobarea Acordului de înfrăţire cu localitatea Floreşti din Republica Moldova  ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “eşi alin. (7) lit. “b”, precum şi art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1 Se modifică şi se completează art. 2 din HCL nr. 101/29.06.2006 şi va avea următorul conţinut:

,, Se împuterniceşte viceprimarul municipiului pentru semnarea Acordului de înfrăţire cu localitatea Floreşti din Republica Moldova.

Art. 2 După art. 2 din HCL nr. 101/29.06.2006 se introduce un nou articol Art.2 indice 1 care va avea următorul conţinut:

,, Se aprobă sumele necesare în vederea deplasării unei delegaţii formată din consilieri locali, funcţionari ai Primăriei şi formaţii culturale la manifestările organizate cu ocazia Zilelor oraşului Floreşti.

Art. 3 Primarul municipiului, prin DSIE şi serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

VATRA DORNEI

30.07.2008

NR. 103