ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 


HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului

„Bază Sportivă Vatra Dornei,

precum şi a  măsurilor  necesare implementării acestuia

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14.08.2008

 

 

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

               Analizând prevederile Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 71/2007, precum şi pe cele ale Hotărârii Guvernului nr. 602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, cu modificările şi completările ulterioare;

             Luând act de Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural, adoptat de către Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,, Bază sportivă Vatra Dornei”

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c),  art.126 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.-  Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului BAZĂ SPORTIVĂ VATRA DORNEI, pentru care se solicită finanţarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2006, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 71/2007, respectiv indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:

a) valoarea investiţiei 703659 lei.

b) suprafaţa totală construită 1419 mp.

 

Art.2.- Se aprobă suportarea cheltuielilor neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta, din veniturile proprii ale bugetului local.

 

Art.3.-  Se ia act de Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al municipiului Vatra Dornei, prevăzută în anexă la prezenta hotărâre.

 

Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Vatra Dornei, prin compartimentele de specialitate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ  GHEORGHE

 

 

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

15.08.2008

NR. 104