ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului local  pentru atribuirea  în folosinţă gratuită  a unei suprafeţe de teren de 5000 mp situat în str. Unirii f.n. în vederea construirii unei staţii de transfer a deşeurilor provenite din bazinul Dornelor

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14.08.2008

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998rep. privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.(5) lit.”a”,art. 124,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

          Art. 1 Se aprobă atribuirea  în folosinţă gratuită  a unei suprafeţe de teren de 5000 mp situat în str. Unirii f.n. proprietatea municipiului Vatra Dornei , în vederea construirii unei staţii de transfer a deşeurilor provenite din bazinul Dornelor, în cadrul proiectului ,,Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Suceava”.

         Art. 2 Primarul municipiului,  prin DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

VATRA DORNEI

14.08.2008

NR.106