R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Ioja Cezar

 

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

            Având în vedere 

            -Referatul  constatator semnat de  Primarului municipiului Vatra Dornei şi secretar ;

            -Demisia nr. 17939/14.08.2008 din calitatea de consilier local a domnului  Ioja Cezar ;

            -dispoziţiile  art.9 alin.(2) lit.a, art.10 şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

             În temeiul art. 45  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,a administraţiei publice locale

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art.1. Se ia act de  încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Ioja Cezar, înscris pe lista electorală a Partidului România Mare la alegerile din 1 iunie 2008.

          Art.2. Se declară vacant locul de consilier local deţinut de domnul Ioja Cezar.

            Art.3. Primarul şi secretarul municipiului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

28.08.2008

NR. 107