R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatului de consilier municipal al  domnului Apostoaie Emil

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

                       

              Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul secretarului municipiului, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, HCL nr. 107/28.08.2008, prin care Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei constată încetarea de drept a mandatului de consilier local PRM a domnului Ioja Cezar precum şi   adresa nr.132/27.08.2008 a Partidului România Mare –Filiala Judeţeană Suceava;                   

                Conform procesului verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Vatra Dornei;

                În conformitate cu prevederile art.96 alin.9 din Legea nr.67 / 2004- pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si art.38 alin.1 din Legea  nr.215/2001- privind administratia publica locala, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

               În temeiul art.46 alin.1  din Legea  nr.215/2001-rep. privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

                         Art.1 – Se valideaza mandatul de consilier local  al domnului Apostoaie Emil,  membru al Partidului România Mare- Filiala  Vatra Dornei.

                         Art.2- De la data validarii mandatului de consilier local, domnul Apostoaie Emil face parte din comisia  de specialitate nr. I pentru programe de dezvoltare economică, buget-finanţe şi  Amenajarea Teritoriului si Urbanism şi din comisia de specialitate nr. II pentru amenajarea teritoriului şi urbanism.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

 

 

 

 

   Contrasemnează

Secretar municipiu

 Jr. Petronela Vlasa

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 108