ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Vatra  Dornei în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, conform Legii nr.550/2002

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin. (5) lit.”b”precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se stabilesc reprezentanţii consiliului local în cadrul  Comisiei de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii şi se desemnează următorii membri:

-         Buzilă Gheorghe – membru titular

-         Boca Roman – membru titular

-         Cojocaru Nicuşor – membru titular

-         Mironescu Vasile – membru supleant

-         Boncheş Ilie – membru supleant        

 

            Art.2 Comisia se va constitui prin dispoziţie a primarului după nominalizarea tuturor reprezentanţilor.

            Art.3  Primarul municipiului, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

 Jr. Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 109