ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei 1, Capitolul IV din HCL nr.92/28.06.2007 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a chiriilor și a tarifelor pentru anul 2008

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luând în considerare prevederile:

Ținând seama de prevederile OUG Nr. 106 din 4 octombrie 2007

pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin(4) lit. “c” și art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001- a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se, modifică anexa 1, capitolul IV din HCL nr.92/2007 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a chiriilor și a tarifelor pentru anul 2008, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

VATRA DORNEI

31.01.2008

NR.11