ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

 privind modificarea şi completarea HCL nr. 157/2007 privind constituirea unei Comisii de analiză a solicitărilor pentru acordarea sprijinului la construirea de locuinţe proprietate personală

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală şi prevederile Ordinului nr.166/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “bşi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se modifică şi se completează comisia de analiză a analiză a solicitărilor pentru acordarea sprijinului la construirea de locuinţe proprietate personală, care va avea următoarea componenţă:

Art. 2 Comisia constituită la art.1, va lua în evidenţă şi va analiza solicitările de subvenţii în condiţiile programului aprobat prin OUG nr.51/2006 pentru construcţiile de locuinţe care se vor amplasa pe terenuri situate în raza administrativ-teritorială în care îşi exercită autoritatea.

Art. 3 Comisia nominalizată va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 110