ROMĀNIA                                               

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRĀRE

 privind aprobarea participării municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava ca membru asociat la īnfiinţarea ,,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor īn judeţul Suceava”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava, īntrunit īn şedinţă ordinară īn data de 28.08.2008

               Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             Īn conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare;

            Īn temeiul prevederilor art.11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin.(1), art. 36 alin. (7), art.37 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

          Art. 1 Se aprobă participarea municipiului Vatra Dornei,  ca membru asociat , alături de judeţul Suceava prin Consiliul Judeţean Suceava şi alte unităţi administrative teritoriale din judeţul Suceava la īnfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor īn judeţul Suceava”

          Art. 2  Se aprobă plata taxei de īnscriere şi a cotizaţiei anuale ca membru al Asociaţiei.

           Art. 3  Se aprobă predarea īn folosinţă gratuită, pe timpul existenţei Serviciului public de salubritate, Asociaţiei prevăzute la art. 1, a suprafeţei de teren de 5000 mp situat īn str. Unirii f.n. aprobate prin HCL nr. 106/2008 aparţinānd domeniului privat al municipiului Vatra Dornei.

  Art. 4 Se īmputerniceşte Dl. IOAN MORARU, primarul municipiului Vatra Dornei, cetăţean romān, născut la data de 31.01.1958 īn comuna Şarul Dornei, judeţul Suceava, domiciliat īn municipiul Vatra Dornei, str. Bīrnărel , nr. 14,  să semneze īn numele şi pe seama Consiliului Local Vatra Dornei, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei prevăzute la art. 1 şi să reprezeinte interesele municipiului īn cadrul Asociaţiei.

Art. 5  Se īmputerniceşte Dl. Grădinaru Adrian, cetăţean romān,  domiciliat īn municipiul Suceava, str. Mărăşti, nr. 19, bl. G2, sc. B, ap. 1, judeţul Suceava, posesor al C.I. seria  SV, nr. 463272, eliberată de Poliţia Suceava , să reprezinte Asociaţia īn faţa Notarului Public pentru autentificarea  Actului Constitutiv şi  la Judecătoria Suceava, pentru depunerea cererii, īn vederea īnscrierii īn Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor, īn scopul dobāndirii personalităţii juridice.

Art.6 Primarul municipiului Vatra Dornei va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

 Jr. Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 111