ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind    aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune pentru  suprafaţa de 1450 mp teren situat în Str. Mălinilor f.n., în vederea construirii unei baze sportive

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        În conformitate cu dispoziţiile art.14 lit ,,a”, art.21-25, art.60-63 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică precum şi HCL nr.56/2008;

        În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale art. 121 alin.(1) şi (2), ale art. 123 alin.( 1 )şi (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată,

 

HOTĂRĂŞTE

 

         Art.1. Se aprobă documentaţia de atribuire a contractului de concesiune pentru  suprafaţa de 1450 mp teren situat în Str. Mălinilor f.n., în vederea construirii unei baze sportive, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

    Art.2. Preţul de pornire la licitaţie, pentru imobilul mentionat la art. 1, este de 25 euro/mp, preţ stabilit conform HCL nr. 147/2006.

 

     Art.3  Primarul Municipiului, prin Serviciul Urbanism, serv. Venituri şi Compartimentul juridic  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr.Petronela Vlasa

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 112