ROMÂNIA                             

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind închirierea unor spaţii la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, pentru doctor Vasiluţ Daniela şi doctor Rusu Cristian, pentru amenajarea unor cabinete medicale

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

Având în vedere expunerea de motive a domnului ing.Ioan Moraru, primarul municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi ,,d”, alin. (5)lit.”b” , alin. (6)lit.”a” pct.3 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 30 mp –suprafaţa utilă a cabinetului şi cota parte din spaţiile de folosinţă comună- la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, d-nei doctor Vasiluţ Daniela, pentru amenajarea unui cabinet medical .

        Art.2  Se aprobă închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 30mp- suprafaţa utilă a cabinetului şi cota parte din spaţiile de folosinţă comună- la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, domnului doctor Rusu Cristian, pentru amenajarea unui cabinet medical.

      Art. 3 Preţul chiriei va fi stabilit conform HCL anuale privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor.

Art. 4 Primarul, prin Serviciul Venituri şi Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 113