ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 şi modificarea Listei  de investiţii pentru anul 2008

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.a”, precum şi art.45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale rep;

 

HOTĂRĂŞTE:          

          Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 , aprobat prin HCL nr.20/14.02.2008, rectificat prin HCL nr. 51/30.04.2008, şi modificarea Listei de investiţii pe anul 2008 aferentă conform influenţelor prezentate în anexa nr.1.

           Art. 2 Se aprobă  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate înafara bugetului local pe anul 2008 şi modificarea  Listei de investiţii pe anul 2008 aferentă, conform anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

Contasemneaza

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR.114