ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare efectuării reţelei de canalizare menajeră pe str. Miriştei tronson II-III

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008  

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d” şi alin. 6 lit.a, pct. 14, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001. – a administraţiei publice locale -Republicată ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei pentru efectuare canalizare menajeră pe str.  Miriştei tronson II-III, conform devizului de lucrări anexat prezentei.

            Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget- contabilitate şi Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr.Petronela Vlasa

 

 

 

 

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 115