ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a două loturi de teren de câte 250 mp, situate în  str. Negreşti f.n în vederea construirii de locuinţe

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare,;

În temeiul dispoziţiilor art.123 alin.2 ,art. 36 alin. (2) lit. “cşi alin.5 lit.”a” ,art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale - Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a parcelei topo nr. 3503/3 din CF nr. 246 a Comunei Cadastrale Dorna.

Art. 2 Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică, a două loturi de teren de câte 250 mp, situate în  str. Negreşti f.n în vederea construirii de locuinţe, parte din parcela topo nr. 3503/3 din CF 246.

Art. 3 Nivelul de pornire la licitaţie al terenului descris la art.1 se stabileşte la 24 euro/mp cu pas de licitare de 5% din preţul de pornire la licitaţie.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism şi Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr.Petronela Vlasa

 

 

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR.116