ROMÂNIA                                        

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii unui PUD

în zona Oborului în vederea lotizării şi atribuirii de teren în conformitate cu legea nr. 15/2003

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art.4 din Legea nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, modificată şi completată şi HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

            În conformitate cu prevederile art.25 alin.(1) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.“c”,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă întocmirea unui PUD în zona Oborului în vederea lotizării şi atribuirii de teren în conformitate cu legea nr. 15/2003.

      Art. 2 PUD arătat la art. 1 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Vatra Dornei.

        Art. 3  Se completează inventarul terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe pentru tineri, în temeiul Legii nr.15/2003, aprobat prin HCL nr.31/2004, cu lotul prezentat în anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        Art. 4 Se aprobă, atribuirea în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003, a unui lot de teren de 300 mp. situat în strada Oborului, pentru Codorean Daniel Mihai.

       Art. 5 Amplasamentul lotului de la art. 2 este descris în planul din anexa nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art. 6 Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr.Petronela Vlasa

 

 

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 117