ROMÂNIA                               

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei de atribuire a spaţiului cu destinaţia magazin tip economat din incinta Pieţei Agroalimentare

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 rep. privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            În temeiul dispoziţiilor  art. 124, art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.(6) lit.”a” pct.2,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

           

           Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei de atribuire a spaţiului din incinta Pieţei agroalimentare către Asociaţia pensionarilor ,,Dorna  2003” cu destinaţia magazin social tip economat, pe o perioadă de 1 an , cu posibilitate de prelungire, conform legii.

           Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri şi Administraţia Pieţei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

 

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 118