ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   vânzării suprafeţei de 70 mp teren, situat în Str. Petreni nr.32, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Niga Sorin Gheorghe, proprietarul construcţiilor

                       

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.6 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 70  mp,  teren proprietate a municipiului Vatra Dornei  parte din parcela  topo 811/6 din CF 3885-  reprezentând terenul aferent casei de locuit proprietate personală , căii de acces şi anexă  situat în Str.Petreni  nr.32, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Niga Sorin Gheorghe.

Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 24 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul sumei în 6 rate egale lunare.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

 

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 119