ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acceptarea donației de la Asociația Sukar Romano a obiectivului “Secție de producție împletituri nuiele” care a făcut obiectul finanțării PNUD , SGG – CL

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor art.121 alin (3) art. 36 alin. (9) art. 46 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acceptă donația din partea Asociației “SUKAR ROMANO”, a obiectivului “Sectie de împletituri nuiele”, care a făcut obiectul finanțării PNUD , SGG – CL.

Art.2 Secția de împletitui nuiele, va fi mutată în Str.Unirii, lângă Centrala Termică pe rumeguș, pentru procesul de producție.

Art.3 Secția de împletitui nuiele, va fi constituită ca o activitate în cadrul DADP, urmărindu-se atingerea obiectivului inițial.

Art.4 Pentru evaluarea costurilor secției de împletituri nuiele, va fi întocmit un deviz estimativ de către DADP, care va fi supus aprobării Consiliului local.

Art.5 Primarul municipiului prin Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

VATRA DORNEI

31.01.2008

NR.12