ROMÂNIA                               

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 79 mp. situat în Str.Transilvaniei , nr.40, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC Marta SRL

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 79 mp. teren  parte din parcela 3614/2 din CF 3570, teren aferent construcţiei proprietate particulară, situată în str.Transilvaniei nr. 40, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru  SC Marta SRL.

Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 30 euro/mp, conform HCL nr.147/2006, cu achitarea integrală la încheierea contractului de vânzare cumpărare.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

      BUZILĂ GHEORGHE                  

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 120