ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   vânzării suprafeţei de 173,35 mp teren, situat în Str.Mihai Eminescu nr.19, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Lostun Ciprian Constantin, proprietarul construcţiilor

                       

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.6 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 173,35  mp teren , situate în str. Mihai Eminescu nr. 19, din care 122 mp    parte din parcela  topo 417/1  din CF 4475  teren aflat sub construcţia proprietate particulară şi 51,35 mp teren parte din parcela topo nr. 417/21 curte de acces la locuinţă,  cu respectarea dreptului de preemţiune pentru   Hriscu Gheorghe.

Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 50 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul sumei în 6 rate egale lunare.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

                                                                                                     Secretar municipiu

Jr.Petronela Vlasa

 

 

 

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 121