ROMÂNIA                                

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de  42 mp. situat în Str. Dornelor nr. 8A, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC Alnico SRL

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 42 mp. teren  identic cu parcela topo 5481 din CF 11.267, teren aferent construcţiei proprietate particulară, situată în str. Dornelor  nr. 8A, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru  SC Alnico SRL.

Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 50 euro/mp, conform HCL nr.147/2006, cu achitarea integrală la încheierea contractului de vânzare cumpărare.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 123