ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   vânzării suprafeţei de 103,7 mp teren, situat în Str.Parcului nr.11, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Hriscu Gheorghe, proprietarul construcţiilor

                       

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.6 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 103,7  mp teren proprietate a municipiului Vatra Dornei, din care 52 mp    parte din parcela  5269  din CF 11.077 curte şi căi de acces şi 51,7 mp cota de  teren aferent construcţiei proprietate particulară, situată în Str.Parcului, nr.11, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru   Hriscu Gheorghe.

Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 50 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul sumei în 6 rate egale lunare.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

                                                                                                      Secretar municipiu

                                                                                                       Jr. Petronela Vlasa

 

 

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 124