ROMÂNIA                                      

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea executării şi montării a două plăci  comemorative pentru eroii dorneni căzuţi în cel de al II-lea Război Mondial

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierul local Huţanu Constantin, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.“a”pct.16,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Se aprobă executarea şi montarea a două plăci comemorative pentru eroii dorneni căzuţi în cel de al II-lea Război Mondial ce vor fi amplasate la monumentul eroilor.

         Art.2            Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 1.

     Art. 3 Primarul municipiului, prin Compartimentul urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr.Petronela Vlasa

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 125