R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

 

Privind transmiterea unui imobil teren în suprafaţă de 500 mpsituat în str. Oborului nr. 11, proprietate  a Municipiului Vatra Dornei, din domeniul  Municipiului  şi administrarea Consiliului Local Vatra Dornei, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării RuraleAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturaCentrul Judeţean Suceava, pentru amplasarea unei construcţii tip modular cu destinaţia de sediu pentru Centrul Local Vatra Dornei

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

 

Având în vedere Solicitarea nr. 126 / 25.04.2008 a Guvernului României, reprezentat prin Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind trecerea unui bun din domeniul public al Municipiului Vatra Dornei, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Suceava.

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) şi art. 12 alin (1) şi alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) litera “c” şi alin. 5 litera “a” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 Se aprobă trecerea unui imobilteren în suprafaţă de 500 mp situat în str. Oborului nr. 11, proprietate  a Municipiului Vatra Dornei,  din domeniul public al Municipiului Vatra Dornei şi din administrarea Consiliului Local Vatra Dornei, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru  Agricultură – Centrul Judeţean Suceava, pentru amplasarea unei construcţii tip modular cu destinaţia de sediu pentru Centrul Local Vatra Dornei.

 

Art. 2 Predarea-preluarea imobilului, transmisă potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Suceava.

 

Art. 3 Primarul va pune în aplicare prevederile prezentei hotărâri, prin semnarea Protocolului de predare-primire a imobilului – teren încheiat cu reprezentantul legal al Centrului Judeţean A.P.I.A.

Art. 4  Cu data adoptării prezentei se abrogă HCL nr. 73/2007.

Art. 5  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică şi se comunică persoanelor şi instituţiilor interesate, respectiv primarului, prefectului, Centrului Judeţean A.P.I.A.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 127