ROMÂNIA                                     

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii unui studiu de prefezabilitate în vederea executării lucrărilor de regularizare a cursurilor pâraielor de pe raza municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.25 alin.(1) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.“c”,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Se aprobă întocmirea unui studiu de prefezabilitate în vederea executării lucrărilor de regularizare a cursurilor pâraielor de pe raza municipiului Vatra Dornei.

     Art. 2    Studiul arătat la art. 1 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Vatra Dornei.

     Art. 3 Primarul municipiului, prin compartimentul urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

 

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 128