ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a suprafetei de 5000 mp teren situat in Str.Foresta în vederea construirii si amenajării unui depozit pentru deşeuri refolosibile

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 123 alin. (2), art. 36 alin. (2) lit. “cşi alin. (5) lit.”b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale,republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă  vânzarea prin licitaţie publică a  suprafeţei de 5000 mp   teren situat în Str.Foresta,  în vederea construirii si amenajării unui depozit pentru deşeuri refolosibile.

Art. 2 Preţul de pornire la licitaţie va fi de 17 euro/mp, cu pas de licitare de 5%.

Art. 3 Primarul, prin  Compartimentul Cadastru şi Serviciul urbanism  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

 

 

Contrasemneaza

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

 

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 129